Privacy- en cookiepolicy

In deze Privacyverklaring wordt verstaan onder:

 • 'de Orde': de Orde van architecten, afdeling Vlaamse Raad met maatschappelijke zetel te Tour & Taxis; Havenlaan 86c bus 101, 1000 Brussel en met ondernemingsnummer 0218.024.227;
 • 'u': iedere natuurlijke persoon die gebruikt maakt van onze website en/of ons online platform.

De Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de Orde die gebruik maakt van de gegevens of informatie verzameld via het volgende adres: www.architect.be (hierna: de Website) alsook via alle mogelijke sub-domeinen van de Website.

Indien u gebruik maakt van de Website door u bijvoorbeeld aan te melden of in te schrijven, verzamelt en verwerkt de Orde de verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Privacyverklaring en alle toepasselijke regelgeving opgesomd in bepaling 1.1.1.

De Website kan links bevatten naar andere websites die niet onderworpen zijn aan deze Privacyverklaring en die dus niet onder de verantwoordelijkheid van de Orde vallen.

De Orde behoudt zich het recht om de Privacyverklaring eenzijdig te wijzigen.

1. Verwerking van persoonsgegevens

(i) Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon zijn persoonsgegevens. (ii) Identificeerbaar betekent dat een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van bijvoorbeeld een naam, een identificatienummer, locatiegegevens een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. (iii) Met een verwerking wordt een bewerking of een geheel van bewerkingen bedoeld met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. 

De Orde verwerkt onder meer volgende persoonsgegevens: naam organisatie, naam, stamnummer, adres, telefoonnummer, ondernemingsnummer, e-mailadres, functietitel en eventuele aanvullende gegevens die strikt nodig zouden zijn om de bezoeker een bepaalde dienst te kunnen aanbieden.

1.1. Vereisten voor verwerking van persoonsgegevens  

 

1.1.1. Regelgevend kader

De Orde zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving. Deze bestaat in hoofdzaak uit: 

 • De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: Privacywet) en zijn uitvoeringsbesluiten (KB van 13 februari 2001 en het KB van 17 december 2003)
 • Richtlijn 2002/58/EG van 12 juli 2002, gewijzigd door richtlijn 2009/136/EG betreffende privacy en elektronische communicatie, omgezet in Belgisch recht door de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie
 • Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG

1.1.2. Gronden voor verwerking

De Orde zal uw persoonsgegevens die zij ontvangt via haar Website verwerken indien (niet-cumulatief):

 • de betrokkene ondubbelzinnig en vrij zijn toestemming heeft gegeven;
 • het verwerken noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is;
 • zij hiertoe een wettelijke verplichting heeft;
 • dit van vitaal belang is voor de betrokkene of de vervulling van het openbaar belang;
 • zij hiertoe een gerechtvaardigd belang heeft.

1.1.3. Doeleinden voor verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en zijn toereikend en ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is om die doeleinden te verwezenlijken.

Mogelijke doeleinden zijn:

 • antwoorden op uw verzoek;
 • de kwaliteit van onze diensten of informatie verbeteren;
 • informatieverstrekking ten behoeve van het algemeen belang.

1.1.4. Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

1.1.5. Beveiliging

De Orde neemt de nodige passende technische of organisatorische maatregelen om een passende beveiliging te kunnen waarborgen. De Orde beschermt onder meer tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging van gegevens.

1.1.5. Social media

Indien u onze social-media pagina's of accounts bezoekt (op Twitter, Facebook en LinkedIn) houden deze sociale netwerken een aantal van uw gegevens bij. Wij kunnen deze gegevens opvragen, ze worden enkel gebruikt om statistieken te bekomen.

1.2. Uw rechten

Naar aanleiding van de verwerking van uw persoonsgegevens beschikt u over volgende rechten:

 • recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • recht op kopie van uw verwerkte persoonsgegevens;
 • recht op correctie van uw gegevens;
 • recht op wissen van uw gegevens;
 • recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • recht op informatie over de ontvangers van uw persoonsgegevens op uw verzoek;
 • recht op overdraagbaarheid van uw gegevens;
 • recht van bezwaar;
 • recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u aanmerkelijk treft.

Om deze rechten uit te oefenen, kan u ons schriftelijk contacteren via bovenvermelde contactgegevens of via vlaamse.raad@ordevanarchitecten.be. Na ontvangst van uw schrijven zal de Orde u binnen een maand informatie verstrekken over het gevolg dat aan uw schrijven is gegeven.

2. Cookies

 

2.1. Wat zijn cookies?

 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die website bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina's die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de website opnieuw hoeft in te vullen.

2.2. Gebruik van cookies

 

Onze Website maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Het verwijderen van cookies is mogelijk door de privacy-instellingen van uw internetbrowser aan te passen (raadpleeg "hulpsectie"). U kan er ook voor opteren om uw browserinstellingen zo te configureren dat uw browser u verwittigt elke keer er een cookie wordt aangemaakt, of dat cookies volledig verhinderd worden.

Cookies laten een website toe om de voorkeuren van een websitegebruiker te herkennen zoals de ingegeven voorkeur voor een taal of de ingevoerde inloggegevens.

2.3. Soorten cookies

 

De Orde maakt gebruik van volgende cookies:

 • Analytische cookies: met het oog op het verbeteren van de inhoud van onze Website en om het gebruiksgemak van onze Website te vergroten, maakt de Orde gebruik van analytische cookies die informatie over het gebruik van onze Website verzamelen. Deze analytische cookies zijn:
_ga Google analytics tracking cookie
_gid Google analytics tracking cookie
_gat Google analytics tracking cookie
 • Functionele cookies: verzamelen informatie over uw keuzes en voorkeuren en bieden de mogelijkheid om uw voorkeurstaal en andere plaatselijke instellingen te onthouden en de gebruikerservaring van de website te personaliseren. De functionele cookies die de orde gebruikt zijn:                      
PHPSESSID PHP sessions
cookie-message Melding 'deze site gebruikt cookies'
 • Cookies portaal.architect.be
   

 • simpleSAML - Sessie - SimpleSAMLAuthToken
 • openims_csrf_shield_v3 - Sessie (bescherming tegen cross-site-request-forgery)
 • ims_myurl - 26u - slaat laatste pagina van site op voor werking content management systeem (CMS) met /concept achter URL
 • ims_myurl_portaal_architect_be - 26u - slaat laatste pagina van site op voor werking content management systeem (CMS) met /concept achter URL portaal.architect.be

2.4. Bewaartermijn cookiegegevens

 

_ga Google analytics tracking cookie 2 jaar
_gid Google analytics tracking cookie 24 uur
_gat Google analytics tracking cookie 1 minuut
PHPSESSID PHP sessions sessie
cookie-message Melding 'deze site gebruikt cookies' 170 dagen

2.5. Aanpassen van cookie-instellingen

 

Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer plaatst, kunt u uw browser zo instellen. Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat voor de door u gebruikte browser doen.

Hou er wanneer u cookies uitschakelt wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken.

 

2.6. Wissen van cookiegegevens

Via uw browser kan u instellen dat cookies automatisch worden verwijderd telkens u uw browser afsluit. Indien u cookies automatisch verwijdert, zullen eerder ingegeven voorkeuren niet worden opgeslagen.

Voor Internet Explorer: ga naar het menu ‘Extra’ en kies ‘Internetopties’. Kies ‘Browsergeschiedenis verwijderen’. Indien dit telkens automatisch dient te gebeuren, vink dan ‘Browsergeschiedenis verwijderen bij afsluiten’ aan.

Voor Google Chrome: ga naar ‘Instellingen’ en klik op ‘Geavanceerd’. Klink onder ‘Privacy en beveiliging’ op ‘Instellingen voor content’. Klik vervolgens op ‘Cookies’ en schakel ‘Lokale gegevens alleen bewaren totdat je je browser sluit’ in.

Voor Firefox: ga naar ‘Instellingen’ en kies ‘Nooit geschiedenis onthouden’  of indien u uw cookies zelf wil selecteren klik op ‘Individuele cookies verwijderen’.

Voor Safari: ga naar ‘Voorkeuren’, klik op ‘Beveiliging’ en vervolgens op ‘Toon cookies’. Selecteer ‘Verwijder alles’. 2.7. Doorgifte cookiegegevens aan derde partijen

2.7. Doorgifte cookiegegevens aan derde partijen

 

De gegevens die aan de hand van de analytische cookies worden verzameld, worden aan Google doorgegeven. Indien u niet wil  dat er gegevens over uw websitebezoek worden doorgegeven aan Google Analytics kan u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden en installeren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl).

2.8. Nog vragen?

 

Indien u na het lezen van deze privacy policy nog vragen of opmerkingen omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens heeft, kan u ons contacteren via het e-mailadres webmaster@ordevanarchitecten.be.

Voor meer algemene informatie over de bescherming van persoonsgegevens kan u terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacycommissie):

            Drukpersstraat 35

            1000 BRUSSEL

            Tel: 02.274.48.00

            E-mail: commission@privacycommission.be