Over de Orde van Architecten

Elke persoon die in België het beroep van architect wil uitoefenen moet ingeschreven zijn bij de Orde van Architecten.

De Orde van Architecten werd bij wet opgericht in 1963 en telt nu meer dan 14.000 leden-architecten (natuurlijke personen).

Haar kernopdracht bestaat in het opstellen van beroepsregels (vaak ook deontologie genoemd) voor de architecten, en te waken over de correcte naleving ervan. De Orde van Architecten waakt dus over de kwalitatieve uitoefening van het beroep van architect. Daarnaast houdt ze toezicht op de toegang tot het beroep en meer specifiek op de controle van de verplichte stage.

Voor informatie of vragen rond de verplichte stage, de beroepsregels van de architect, de erelonen, de toegang tot het beroep evenals voor eventuele klachten over ingeschreven architecten kunt u terecht bij de provinciale raden.

Wat doet de Orde van Architecten?

De hoofdopdracht van de Orde werd in de wet van 1963 als volgt vastgelegd: "De Orde van Architecten heeft tot taak de voorschriften van de plichtenleer voor het beroep van architect te bepalen en ze te doen naleven. Zij houdt toezicht op de eer, de discretie en de waardigheid van de leden van de Orde in de uitoefening of naar aanleiding van de uitoefening van hun beroep. Zij doet aangifte bij de rechterlijke overheid van elke inbreuk op de wetten en reglementen tot bescherming van de titel en van het beroep van architect."

De Orde staat ook moreel garant voor de hoge ethische en beroepsmatige kwalificatie van haar leden. Ze ziet toe op de naleving van het reglement beroepsplichten door de architect bij de uitoefening van zijn beroep. In hetzelfde kader heeft de Orde zich tot doel gesteld het belang van de maatschappij te benadrukken en erover te waken dat de onafhankelijkheid van de architect gerespecteerd wordt.

Organen van de Orde van Architecten

Juridische teksten betreffende de Orde van Architecten

Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten.
Koninklijk Besluit van 31 augustus 1963 tot regeling van de toepassing van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten. (De inrichting van de verkiezingen).
Huishoudelijk reglement aangenomen door de Nationale Raad op 9 mei 2008.