Opdracht van de Orde

De opdracht van de Orde werd in de wet van 1963 als volgt vastgelegd: "De Orde van Architecten heeft tot taak de voorschriften van de plichtenleer voor het beroep van architect te bepalen en ze te doen naleven. Zij houdt toezicht op de eer, de discretie en de waardigheid van de leden van de Orde in de uitoefening of naar aanleiding van de uitoefening van hun beroep. Zij doet aangifte bij de rechterlijke overheid van elke inbreuk op de wetten en reglementen tot bescherming van de titel en van het beroep van architect".

De Orde staat ook moreel garant voor de hoge ethische en beroepsmatige kwalificatie van haar leden. Ze ziet toe op de naleving van het reglement beroepsplichten door de architect bij de uitoefening van zijn beroep. In hetzelfde kader heeft de Orde zich tot doel gesteld het belang van de maatschappij te benadrukken en erover te waken dat de onafhankelijkheid van de architect gerespecteerd wordt.