Aanvang van de stage

Op zoek naar een stagemeester?

Bij uw zoektocht naar de geschikte stageplaats en stagemeester kan u gebruik maken van archijobs.be, het job- en stageplatform van de Orde van Architecten. Stagemeesters bieden er hun stageplaats aan, als stagiair kan u er aangeven dat u op zoek bent naar een stageplaats.

Vraag gerust hulp aan de Orde van Architecten, mocht u moeilijkheden ondervinden bij het vinden van een stageplaats.

Inschrijving op de lijst van stagiairs

Voor de aanvang van de stage moet de kandidaat-stagiair zijn inschrijving op een lijst van stagiairs aanvragen.     

De aanvraag om inschrijving moet worden gericht aan de provinciale raad waar de stagemeester is ingeschreven.                         

De aanvraag bestaat uit :

 • Aanvraag tot inschrijving op een lijst van stagiairs (application for registration on the list of trainees-architects);
 • Stagecontract (traineeship contract): het stagecontract dient in drie exemplaren te worden opgemaakt: voor uzelf, de stagemeester en de Orde van Architecten;
 • Stagereglement (traineeship rules): het stagereglement dient voor gelezen en goedgekeurd door de stagiair en de stagemeester te worden ondertekend;
 • Aanbeveling aangaande de stage: deze aanbeveling dient voor gelezen en goedgekeurd door de stagiair en de stagemeester te worden ondertekend;
 • Ethische verbintenis
 • Tijdsbesteding stage (time allocation traineeship);
 • Stageplan, op te maken door de stagemeester. Is een concreet overzicht van de projecten en de deelaspecten waaraan de stagiair de eerstvolgende periode van 6 maanden zal werken. Het stageplan dient door de stagiair en de stagemeester te worden ondertekend;
 • Getuigschrift van nationaliteit (aan te vragen bij uw gemeente): de Vlaamse Raad aanvaardt ook een officieel wettelijk nationaliteitsbewijs of een wettelijke kopie in combinatie met een verblijfsvergunning voor niet-Europeaanse burgers. De Vlaamse Raad aanvaardt ook een print-out van de e-ID ingeval het document door de stad of de gemeente is afgestempeld en voor eensluidend is verklaard.  De documenten mogen in de drie landstalen (NL-FR-D) en in het Engels worden ingediend. Ingeval van een andere taal, moet het vertaald worden door een beëdigd vertaler;
 • Uittreksel uit het strafregister (vervangt 'bewijs van goed zedelijk gedrag');
 • Afschrift van het diploma of, in afwachting van de homologatie van het diploma, een attest van de inrichting die het heeft afgeleverd. (Wanneer er geen diplomatieke overeenkomst tot wederzijdse erkenning van diploma’s bestaat, dient er een afschrift aan toegevoegd van de beslissing waarbij de gelijkwaardigheid van het diploma met het Belgische diploma van architect wordt bevestigd.);
 • Een recente pasfoto.

Al deze documenten dienen ingevuld en ondertekend (in voorkomend geval ook door de stagemeester) in pdf-formaat in één enkele e-mail naar stage@ordevanarchitecten.be te worden verstuurd. Als documentnaam gebruikt u de naam van het originele document + provincie +  vermelding van uw familienaam en voornaam. Voorbeeld: “Stagereglement Vlaams-Brabant  Peeters Jan”.

Deze documenten dienen voor de aanvang van de stage bij de Orde van Architecten te worden ingediend. De aanvraag tot inschrijving wordt vervolgens aan de provinciale raad voorgelegd. De stage kan ten vroegste aanvatten op de datum waarop de provinciale raad de stagiair op de lijst van stagiairs heeft ingeschreven.

Wil je meer inlichtingen in verband met de inschrijving op de lijst van stagiairs? Neem dan contact op met het team Stage via stage@ordevanarchitecten.be of met je provinciale raad.