Onderbreking stage/verandering stagemeester

Wijziging stageplaats/stagemeester

Als de stagiair van stagemeester wenst te veranderen, dan dien hij/zij dit door te geven aan jouw provinciale raad. Ook bepaalt het stagecontract dat er een opzegtermijn moet worden gerespecteerd.

Mutatie

Behoort de nieuwe stagemeester tot een andere provinciale raad, dan moet ook de stagiair bij deze nieuwe raad worden ingeschreven. In dat geval spreken we over een mutatie.

De stagiair dient volgende documenten aan de Orde van Architecten ter afsluiting van de voorgaande stageperiode voor te leggen:

  • laatste stagefiche;
  • periodeverslag van de stagiair;
  • periodeverslag van de stagemeester.

Volgende documenten zijn vereist voor de goedkeuring van de nieuwe stageplaats:

  • stagecontract;
  • formulier tijdsbesteding;
  • stageplan.

De stagiair dient tijdig zijn mutatie naar een andere raad van de Orde aan te vragen. De administratieve verwerking neemt enige tijd in beslag.

Onderbreking stage

Het is aangewezen dat de stage ononderbroken wordt uitgevoerd. Een eerste stageperiode moet zeker zes maanden volbracht worden op dezelfde stageplaats om als stage in aanmerking te kunnen worden genomen. Er is de mogelijkheid om de stage tijdelijk te onderbreken voor maximum 2 maanden, bijvoorbeeld om te zoeken naar een nieuwe stageplaats, omwille van ziekteverlof, …. U blijft ondertussen wel ingeschreven op de lijst van stagiairs. Is de periode van onderbreking langer dan 2 maanden, dan wordt u weggelaten van de lijst van stagiairs en kan je (tijdelijk) het beroep van architect niet meer uitoefenen.

Het is de provinciale raad die over de onderbreking een beslissing neemt op basis van de elementen die door de stagiair en zijn/haar stagemeester worden aangereikt. De periode van onderbreking wordt niet meegerekend in de duurtijd van de stage. De weglating volgt een geijkte procedure en gebeurt in samenspraak met de stagiair. De heropname nadien op de lijst van stagiairs kan eenvoudig gebeuren via een nieuwe stage-aanvraag. Bent u van plan om de stage te onderbreken? Meld dit dan zo snel mogelijk aan uw stagemeester.

De stagiair kan zijn stage na een periode hervatten. Aangezien de stagiair op de lijst van stagiairs ingeschreven blijft, is een nieuwe inschrijving niet vereist. Volgende situaties kunnen zich voordoen:

  • Indien de stagiair een nieuwe stageovereenkomst sluit, hervat de stagiair zijn stage vanaf de datum waarop de nieuwe stageovereenkomst is goedgekeurd. De nieuwe stageovereenkomst moet binnen de termijn van twee maanden aan de provinciale raad worden overgemaakt.
  • Indien de stagiair de bestaande stageovereenkomst verderzet hervat de stagiair zijn stage vanaf de datum van de kennisgeving aan de provinciale raad. De kennisgeving dient te gebeuren binnen de termijn van twee maanden.

Weglating

De stagiair kan op elk moment vragen om weggelaten te worden van de lijst van stagiairs. Let op: na een weglating bent u niet langer aangesloten bij de Orde van Architecten en kan u het beroep niet meer uitoefenen. Wil u na verloop van tijd de stage hervatten, dan moet u zich opnieuw laten inschrijven.

De stageperiode voorafgaand aan de weglating kan in aanmerking genomen worden bij de eindevaluatie van de stage. In principe moet een stage voltooid zijn binnen een termijn van drie jaar. De periodes van weglating van de lijst van stagiairs zijn niet inbegrepen in deze termijn.