Stageplan

De stagiair bepaalt in samenspraak met de stagemeester het traject dat hij gedurende zijn stage zal afleggen. Tijdens de stage dienen alle aspecten van het beroep aan bod te komen (art. 15 van het stagereglement).

De stage wordt op het einde beoordeeld. Er wordt dan nagegaan of alle te verwerven theoretische competenties en de praktijkgerichte ervaringen op een voldoende wijze zijn behaald (zie de lijst van de competenties en de praktijkgerichte ervaringen die is opgenomen in de gids voor stagiairs ).

Het stageplan heeft tot doel om, in overleg met de stagemeester, de taken te bepalen die de stagiair voor de aan te vatten periode van zes maanden zal uitvoeren. In het stageplan wordt tevens een korte omschrijving gegeven van de projecten waaraan de stagiair zal werken. Bij elke nieuwe stageperiode van zes maanden zal, samen met het semestrieel verslag, een stageplan worden toegevoegd waarbij rekening gehouden wordt met mogelijke leemten die zouden zijn opgemerkt tijdens de voorgaande periode. Op deze wijze kan de stagiair, samen met zijn stagemeester, de stage bijsturen zodat alle taken, die eigen zijn aan het beroep van architect, tijdens zijn stage aan bod komen.

Het is de betrachting van de Orde van Architecten om, over alle provincies, bij de organisatie van de stage voor de stagiairs een zeer ruim aandeel werfervaring te voorzien.

Onder werfervaring dient te worden begrepen:

  • het voorbereiden van de werfvergadering met nazicht van het vorige werfverslag,
  • het plaatsbezoek op de werf zelf, met nazicht van de uitgevoerde werken,
  • actieve deelname aan de werfvergaderingen,
  • bijwonen van en deelnemen aan het overleg tussen architect en aannemers/uitvoerders/studiebureaus en de opdrachtgever,
  • redactie van het werfverslag,
  • nazorg van de werfvergadering door opvolging van de gemaakte afspraken,

Het werfaspect dient dus prominent aanwezig te zijn in de stageplanning.
Bij het nazicht van de stageplannen en de beoordeling van de kwaliteit van de stage zal de Orde van Architecten nagaan of hieraan wordt voldaan.

Het is niet meer dan billijk dat de stagiair ook voor de tijd van deze werfervaring vergoed wordt voor de geleverde prestaties.

Download hier het model stageplan met voorbeeld.