Te verwerven theoretische competenties en praktijkgerichte ervaring

THEORETISCHE COMPETENTIES
 

Verdiepen en concretiseren van de opgedane kennis tijdens de studies

Dit bevat de kennis van de context en de culturele en filosofische implicaties van de architectuur (geschiedenis, theorie,…) in verhouding met andere culturele domeinen.

Tijdens de stage is het belangrijk dat volgende onderdelen verder aangescherpt worden:

 • Het vermogen om een transdisciplinair inzicht in problemen te ontwikkelen;
 • Inzicht in de politieke, sociale, economische en administratieve context van de architectuur.

Design of het vermogen om creatief te denken, te improviseren, te innoveren en design leadership te waarborgen wordt gedurende de stage verder aangescherpt op volgende onderdelen:

 • Luisteren naar de behoeften van de klant, de gebruikers en de maatschappij, deze analyseren en interpreteren;
 • Het talent om kennis (o.a. technische, juridische, financiële, milieu-, veiligheid) naar het ontwerp te vertalen;
 • Het vermogen om uiteenlopende materialen, bouwelementen en technieken te gebruiken en te integreren;
 • Het vermogen om samen te werken met en leiding te geven aan andere specialisten.

Technologie en milieu

Deze vaardigheden situeren zich op het vlak van de technologie van het bouwen. Hierbij zal de werfervaring gedurende de stage een heel belangrijke rol spelen. Volgende onderdelen dienen hierbij zeker aan bod te komen:

 • Kennis van de eigenschappen en het gebruik van materialen en technieken;
 • Kennis van de milieu-implicaties van bouwtechnieken ;
 • Kennis van bouwprocessen en werkzaamheden op de werf (methodes, timing- en veiligheidskwesties);
 • Kennis en vermogen om technische voorschriften toe te passen;
 • Het talent om de details uit te werken en daarbij het globale ontwerp van het project te respecteren;
 • Het vermogen om rekening te houden met de kosten van technische keuzes;
 • Het talent om verschillende bouwmaterialen en –technologieën te integreren.

Bedrijfs- en professionele ervaring

Naast de bovenvermelde algemene vaardigheden is het opdoen van ervaring van absoluut belang als aanvulling op de academische vorming. Deze ervaring moet er toe leiden dat zelfstandig een project geleid kan worden en dit in de specifieke (kantoor)organisatie waarbinnen gewerkt wordt.

Praktijkervaring

 • Vermogen om duidelijke uitvoeringsdossiers voor te bereiden en te updaten: werktekeningen, beschrijvingen, specificaties, enz.;
 • Kennis van de geldende openbare en particuliere aanbestedingsprocedures;
 • Vermogen om een aanbesteding/offerte-aanvragen voor te bereiden en te coördineren;
 • Kennis van de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften op bouwwerven;
 • Kennis van managementtechnieken (en de opvolging daarvan);
 • Besef van tijdrestricties (planning);
 • Het talent om de kosten tijdens de bouwfase op te volgen en te beheren;
 • Vermogen om diensten-na-bouw te leveren (as-built tekeningen, handleidingen voor gebruik en onderhoud);
 • Rekening houden met de belangen van derden en het vermogen om de verschillende oogmerken en belangen van de diverse actoren te integreren.

Praktijkbeheer

 • Kennis van de rol en positie van de architect in het bouwproces en de bouwsector;
 • Kennis van de intellectuele eigendomsrechten;
 • Knowhow en talent op marketinggebied;
 • Kennis van de juridische en technische context van de beroepsuitoefening van de architect (fiscaliteit, financieel beheer, enz.);
 • Kennis van HRM (Human resources);
 • Kennis van het financiële beheer van een architectenpraktijk;
 • Notie van de algemene managementprincipes (en, meer in het bijzonder, van het beheer van een architectenpraktijk);
 • Ethiek en deontologie;
 • Scherpzinnig zijn en kunnen adviseren ter verdediging van de klant, gebruikers en maatschappij;
 • Wetten en voorschriften kennen, begrijpen, respecteren en kunnen interpreteren en rekening houden met sociale en milieu-invloeden;
 • Accuraat kunnen evalueren van de eigen vaardigheden en beperkingen, bereid zijn om actief aan verbetering te werken, andere vaardigheden kunnen aanspreken (en de eigen beperkingen kunnen communiceren);
 • Notie van de verschillende soorten contractuele relaties inzake architecturale diensten en het vermogen om honoraria te bepalen en te onderhandelen;
 • Vermogen om in een interdisciplinair team te werken, dit samen te stellen, te motiveren en te leiden;
 • Opnemen en dekken van verantwoordelijkheden (verzekeringen);
 • Vermogen om informatie te begrijpen, in te winnen, te verzamelen, door te geven en helder en efficiënt te beheren;
 • In staat zijn om te onderhandelen, te bemiddelen en conflicten op te lossen;
 • Het vermogen om een kwaliteitsbeleid te organiseren en op te volgen.
   

PRAKTIJKGERICHTE ERVARING
 

Voorontwerp

 • Bespreking bouwprogramma, eventueel in aanwezigheid van de bouwheer;
 • Opmaken van ereloonovereenkomst;
 • Aanvraag en beoordeling stedenbouwkundige voorschriften;
 • Bezoek ter plaatse met terreinopmeting of interpretatie van opmetingsplannen;
 • Bij verbouwing: opmeting en uittekenen bestaande toestand;
 • Voorontwerpschetsen;
 • Definitief voorontwerp;
 • Globale kostenraming;
 • Bijhorende besprekingen;
 • Aanstelling veiligheidscoördinator;
 • Bespreking veiligheids- en gezondheidsplan.

Bouwaanvraagdossier

Volledige opmaak van een bouwaanvraagdossier zodat dit digitaal kan ingediend worden met:

 • Alle nodige plannen (in juiste formaat);
 • Online invullen van de bouwaanvraaggegevens (statistische gegevens);
 • Visumaanvraag;
 • EPB-info + aanstelling EPB-verslaggever;
 • Beschrijvende nota;
 • Alle overige documenten.

Uitvoeringsdossiers

A) BOUWWERKEN/AFWERKINGEN:

 • Grondonderzoek en interpreteren van de proefverslagen;
 • Uitvoeringsdossier ruwbouw met definitieve uitvoeringstekeningen en technische uitvoeringsdetails;
 • Bespreking met studiebureau stabiliteit en deze studie controleren en koppelen aan het uitvoeringsdossier;
 • Opmaken lastenkohier;
 • Opmaken gedetailleerde meetstaat, samenvattende opmeting + gedetailleerde raming
 • Uitvoeringsdossiers afwerkingen, met uitslag- en detailtekeningen, lastenkohier en meetstaten van o.a. ramen- en buitendeuren, vloer-/tegelwerken, smeedwerken, binnenschrijnwerken;
 • Bij grote projecten de afwerkingdossiers opgenomen in het totaaldossier.

B) TECHNIEKEN:

 • Uitvoeringsdossiers technieken, met plannen, lastenkohier en meetstaten van: elektriciteit/verlichting/data, sanitair, cv./verluchting, liften;
 • Bij grote projecten gebeuren deze technische studies door gespecialiseerde studiebureaus en gecoördineerd door de architect.

C) BINNENINRICHTING/TUINAANLEG: OPTIONEEL

 • Uitvoeringsdossiers binneninrichting/tuinaanleg met uitslagtekeningen, lastenkohier en meetstaten van o.a. vast meubilair, schilderwerken, vloerbekledingen, los meubilair, tuinaanleg;
 • Eventueel in samenwerking met interieur- en tuinarchitect en gecoördineerd door de architect.

Prijsaanvragen/aanbestedingen

 • Organiseren van aanbestedingen en prijsvragen;
 • Nazicht der biedingen en pv’s van aanbestedingen;
 • Opmaken van aannemingscontracten.

Controle en begeleiding bij de uitvoering

 • Controle op de uitvoering van de werken, werfvergaderingen en werfverslagen;
 • Besprekingen met aannemers op bureau of werf;
 • Eventuele bezoeken aan firma’s of ateliers van aannemers;
 • Nazicht van de vorderingsstaten en facturen;
 • Algemeen nazicht voor voorlopige oplevering + proces-verbaal van voorlopige oplevering;
 • Nazicht voor definitieve oplevering + proces-verbaal van definitieve oplevering;
 • Nazicht eindafrekeningen.

Optionele administratieve taken:

 • Expertises;
 • Muurovernames;
 • Plaatsbeschrijvingen.