Tijdens de stage

Elke raad van de Orde houdt toezicht over en controleert de stage in zijn rechtsgebied. Om dit mogelijk te maken, dient de stagiair maandelijks zijn stagefiche digitaal te bezorgen. Na verloop van elke zes maanden verwacht de lokale werkingscel Stage een semesterverslag van zowel de stagiair als de stagemeester. Aanvullend wordt ook elke zes maanden een nieuw stageplan opgesteld.

  • Stagefiche en periodeverslag van de stagiair en van de stagemeester

De maandelijkse stagefiches evenals de periodeverslagen dienen via het digitale stagesysteem te worden ingevuld. Na activatie van de toegang tot de digitale stage ontvangt u een registratiemail zodat u in het systeem via uw identiteitskaart kan inloggen. Bij het afsluiten van een stagefiche wordt uw stagemeester via mail verzocht online zijn goedkeuring te geven. De gegevens van de fiches worden automatisch in het periodeverslag gegenereerd. 

U bent stagiair-architect?
Hier vindt u de handleiding voor de digitale stage voor stagiair-architecten.

U bent stagemeester?
Hier vindt u de handleiding voor de digitale stage voor stagemeesters

  • Stageplan

Bij aanvang van de stage en steeds bij de aanvang van een volgende zes maandelijkse periode wordt een stageplan opgemaakt. Dit stageplan wordt opgemaakt door de stagemeester in samenspraak met de stagiair. Het stageplan geeft aan welke taken de stagiair in de komende periode van de stage op zich zal nemen, met concrete vermelding binnen welke projecten. Het stageplan wordt ondertekend door de stagiair en stagemeester en wordt samen met het semestrieel verslag aan de Orde bezorgd.

Werfbezoeken zijn een belangrijk onderdeel van de stage. We raden de stagiair dan ook aan hier zeker naar te vragen bij de stagemeester (zowel bij aanvang van zijn stage, als tijdens de stage).

Van de stagiair wordt verwacht dat hij maandelijks minstens 120 uren stage presteert.