Aanvraag tot machtiging

 

U dient de gelijkwaardigheid van uw diploma met een Belgisch diploma van architect te laten vaststellen door NARIC: https://www.naricvlaanderen.be/nl/erkenning-buitenlands-diploma.

U dient een koninklijk besluit te bekomen dat u toelaat het beroep van architect in België uit te oefenen via de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid: Tel. +32-(0)2-238.35.44 - E-mail: vhor@belspo.be.

U dient een aanvraag tot machtiging te richten aan de raad die bevoegd is voor de provincie waar de werf zich situeert. Indien dit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is, heeft u de keuze om uw aanvraag tot machtiging te doen bij de provinciale raad van Vlaams-Brabant en Brussel met het Nederlands als voertaal of de provinciale raad van Waals-Brabant en Brussel met het Frans als voertaal.

U maakt volgende documenten over:

  1. Afschrift van uw diploma;
  2. Bewijs van nationaliteit;
  3. Beslissing van NARIC die de gelijkwaardigheid van uw diploma met een Belgisch diploma van architect vaststelt;
  4. Koninklijk besluit dat u toelaat het beroep van architect in België uit te oefenen;
  5. Bewijs waaruit blijkt dat u het beroep van architect in de tien jaren die voorafgaan aan de machtiging gedurende ten minste één jaar heeft uitgeoefend in het buitenland;
  6. Bewijs van verzekering inzake beroepsaansprakelijkheid;
  7. De verklaring inzake de opdracht van de architect (link);
  8. De voorafgaandelijke schriftelijke verklaring (link);
  9. Bis-nummer.

 

Wanneer u de aanvraag indient voor een rechtspersoon: verzoeken wij bijkomend een verklaring op eer dat de architect(en) die bovenstaande documenten heeft (hebben) ingediend, als enige(n) de taken van een architect in naam en voor rekening van de rechtspersoon zal (zullen) behartigen.

 

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de juridische dienst.

E-mail: juridische.dienst@ordevanarchitecten.be