Aanvraag tot registratie in het register van dienstverrichters

 

U dient een aanvraag tot inschrijving in het register van dienstverrichting in te dienen via het aanvraagformulier voor EU-dienstverrichtingen.

U maakt bij het aanvraagformulier onder andere de volgende documenten over:

  1. Bewijs van nationaliteit.
  2. Bewijs waaruit blijkt dat u het beroep van architect wettig uitoefent in de lidstaat waar u gevestigd bent;
  3. Bewijs waaruit blijkt dat u één van de diploma’s, certificaten of andere titels, opgenomen in Bijlage V van Richtlijn 2005/36/EG bezit;
  4. In het geval noch het beroep noch de opleiding die toegang verleent tot het beroep gereglementeerd is in de lidstaat van vestiging, een bewijs waaruit blijkt dat de dienstverrichter het beroep van architect in de tien jaren die voorafgaan aan de dienstverrichting gedurende ten minste één jaar heeft uitgeoefend. Dit bewijs mag met alle middelen aangeleverd worden;
  5. Bewijs van verzekering inzake beroepsaansprakelijkheid;
  6. Voorafgaande schriftelijke verklaring met betrekking tot een dienstverrichting;
  7. Voorafgaande verklaring inzake de opdracht.

Wanneer u de aanvraag indient voor een rechtspersoon: verzoeken wij bijkomend een verklaring op eer dat de architect(en) die bovenstaande documenten heeft (hebben) ingediend, als enige(n) de dienstverrichting in naam en voor rekening van de rechtspersoon zal (zullen) behartigen.

Uw aanvraag wordt verwerkt door de juridische dienst van de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten met de volgende contactgegevens:

Juridische Dienst Vlaamse Raad

Tour & Taxis, Koninklijk Pakhuis
Havenlaan 86c bus 101, 1000 Brussel
Tel.: 02/643.62.00
E-mail:
juridische.dienst@ordevanarchitecten.be