Aanwezigheidsregistratie

De elektronische aanwezigheidsregistratie op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen werd ingevoerd in 2014. Ze is opgenomen in de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers tijdens de uitvoering van hun werk, beter bekend als de Welzijnswet.

In maart 2016 lanceerde de toenmalige federale ministerraad een actieplan voor de strijd tegen sociale dumping en sociale fraude. Omdat ze niet fraudegevoelig werden geacht, werd voor architecten een gedoogbeleid toegepast: de controle op de aanwezigheidsregistratie van architecten was geen prioriteit meer voor de inspectiediensten. De betrokken politieke verantwoordelijken beloofden vervolgens het parlement voor te stellen de wet te wijzigen om architecten expliciet uit te sluiten van de verplichting tot aanwezigheidsregistratie.

Ondanks herhaaldelijke verzoeken van (onder meer) de Orde van Architecten gericht aan de toenmalige bevoegde staatssecretaris voor de Bestrijding van Sociale Fraude Bart Tommelein en zijn opvolger Philippe De Backer, en minister van Werk Kris Peeters, om effectief werk te maken van een vrijstelling voor architecten, bleef de aangekondigde wetswijziging jammer genoeg steeds uit. In oktober 2020 richtte de Orde van Architecten hiervoor een nieuw verzoek aan de huidige minister van Werk en Economie Yves Dermagne en minster van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. De minister van Middenstand David Clarinval die o.a. architecten onder zijn bevoegdheden heeft, richtte eenzelfde verzoek aan minister van Financiën Van Peteghem.

Ook verplicht voor architecten

Is de registratie nu verplicht of toch niet? Aan deze onduidelijkheid is nu een einde gesteld. In hun reacties (resp. 27/01/2021, 17/02/2021 en 4/03/2021) lieten de drie ministers weten dat de verplichte aanwezigheidsregistratie ook van toepassing is op architecten, gezien ook zij op de bouwplaats kunnen worden blootgesteld aan bepaalde veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Het gedoogbeleid is niet langer van toepassing, vandaag moeten ook architecten bij een controle van de inspectiediensten kunnen aantonen dat ze hun aanwezigheid hebben geregistreerd.

Met deze (onverwachte) koerswijziging gaat de huidige regering in tegen de wens van de Orde van Architecten om architecten vrij te stellen van de aanwezigheidsregistratie. Zowel de Orde van Architecten als de beroepsverenigingen zijn het niet eens met deze situatie en werken aan een gezamenlijke strategie om hierop te reageren.

Checkinatwork

De aanwezigheid registreren kan via de daartoe voorziene toepassing Checkinatwork: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/checkinatwork/index.htm

Alle informatie over de aanwezigheidsregistratie vindt u terug op: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/checkinatwork/documents/pdf/vragen_aanwezigheidsregistratie_NL.pdf