Beroep uitoefenen als natuurlijk persoon

Voor natuurlijke personen die het beroep van architect uitoefenen, bestaan er drie deontologische statuten:

  • de architect-zelfstandige;
  • de architect-ambtenaar;
  • de architect-bezoldigde.

De architect is verplicht om iedere wijziging van zijn statuut onmiddellijk aan de provinciale raad mee te delen. 

Het deontologisch statuut mag niet verward worden met het sociaal statuut. De drie deontologische statuten worden omschreven in de artikels 4 tot en met 8 van het reglement van beroepsplichten.

De architect-zelfstandige

 

De zelfstandige architect oefent zijn beroep voltijds of deeltijds uit buiten ieder publiekrechtelijk statuut of dienstbetrekking.

De architect-ambtenaar

 

De architect-ambtenaar is diegene die aangeworven of benoemd is als architect bij een openbare dienst zoals de Staat, een gewest, een provincie, een gemeente, een intercommunale, een openbare instelling of een parastatale instelling. De vraag of deze architect statutair benoemd is of een contractuele band heeft met een openbare dienst heeft geen invloed op de deontologische kwalificatie als architect-ambtenaar.

Ambtenaars en beambten van de staat, de provincies, de gemeenten en de openbare instellingen mogen niet buiten hun functie als architect optreden. Deze wettelijke bepaling heeft een ruim toepassingsgebied en geldt dus niet enkel voor de architect die valt onder het deontologisch statuut van architect-ambtenaar. Iemand die aldus niet als architect is tewerkgesteld bij de Staat, een provincie, een gemeente of een openbare instelling kan daarnaast dus niet als architect optreden. Het typevoorbeeld is een persoon die op een stedenbouwkundige dienst van een gemeente werkt en tijdens deze werkzaamheden geen daden van architectuur stelt. Hij mag dus buiten zijn functie op de stedenbouwkundige dienst niet optreden als zelfstandig architect.

De wet maakt een uitzondering op bovengenoemd verbod in twee gevallen:

  • degene die lesgeeft in een vak dat verband houdt met de architectuur of bouwtechniek;
  • degene die de plannen van zijn persoonlijke woning wil opstellen, ondertekenen en toezicht wil uitoefenen op de werken.

De architect-bezoldigde

De architect-bezoldigde oefent zijn beroep uit geheel of ten dele in dienst van een natuurlijke- of rechtspersoon in het raam van een arbeidsovereenkomst voor bedienden.            

De architect kan zijn beroep daarnaast enkel als zelfstandige uitoefenen indien hij het akkoord van zijn werkgever heeft en hij voorafgaandelijk een machtiging heeft verkregen van de provinciale raad. De provinciale raad houdt hierbij rekening met de elementen eigen aan de zaak, in het bijzonder met de beschikbaarheid van de architect in functie van de prestaties voorzien in zijn arbeidscontract.

 

Ga naar het document Aanvraag tot inschrijving op de tabel als natuurlijke persoon