Buitenlandse architecten

>>> GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS WEBSITE

Belangrijke opmerking: Buitenlandse architecten die een opdracht op Belgisch grondgebied aanvaarden, zijn onderworpen aan dezelfde wetten en beroepsregels als de Belgische architecten.

Buitenlandse architecten 1

U ben onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland en u bent houder van een diploma behaald in een lidstaat van de Europese Unie, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland.*

Buitenlandse architecten 2

U bent onderdaan van een ander land dan de lidstaten van de Europese Unie, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland en u bent houder van een wettelijk Belgisch diploma dat toegang verleent tot het beroep van architect.*

Buitenlandse architecten 3

U bent onderdaan van een ander land dan de lidstaten van de Europese Unie, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland en u bent houder van een diploma behaald in een ander land dan de lidstaten van de Europese Unie, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland.*

Buitenlandse architecten 4

U bent geen onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland en u bent houder van een diploma behaald in een lidstaat van de Europese Unie die niet België is, of u bent houder van een diploma behaald in Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitersland.*

 

Uw aanspreekpunt:

Tour & Taxis, Koninklijk Pakhuis 
Havenlaan 86c bus 101, 1000 Brussel 
Tel.: 02/643.62.00
E-mail: juridische.dienst@ordevanarchitecten.be
Dien uw aanvraag online in: api.cnoa-nroa.be/archiconsult/architects/request

Vereiste formulieren

Vereiste documenten

 1. een attest waaruit blijkt dat de betrokkene de desbetreffende werkzaamheden wettig uitoefent in de lidstaat waar hij gevestigd is;
 2. een attest waaruit blijkt dat de betrokkene van de diploma's, certificaten of andere titels bezit, opgenomen in de bijlage van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect;
 3. in het geval noch het beroep noch de opleiding die toegang verleent tot het beroep gereglementeerd is in de lidstaat van vestiging, een bewijs waaruit blijkt dat de dienstverrichter het beroep van architect in de tien jaren die voorafgaan aan de dienstverrichting gedurende ten minste twee jaar heeft uitgeoefend. Dit bewijs mag met alle middelen aangeleverd worden;
 4. bewijs van beroepsaansprakelijkheidsverzekering (bijv. een attest). Dit bewijs kan worden afgegeven door een verzekeringsonderneming uit andere lidstaat van de EU, indien daarin is vermeld dat de verzekeringsonderneming heeft voldaan aan de in België geldende wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften met betrekking tot dekking. De vereisten waaraan de verzekeringspolis moet voldoen, worden geregeld door de wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de 10-jarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 en de wet van 9 mei 2019 betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector;
 5. een bewijs van de nationaliteit van de dienstverrichter.

Permanente vestiging in België

Wettelijke basis

 • Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect, art 1.
 • Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect, annex.
 • Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 10 juni 1985 (85/384/EEG), art. 17-21
 • Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten, art. 8.

Procedure

Zich laten inschrijven bij de provinciale raad van de Orde van Architecten die bevoegd is voor de gekozen vestigingsplaats voor de uitoefening van het beroep (N.B.: in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zijn de raad van Brabant met het Nederlands als voertaal en de raad van Brabant met het Frans als voertaal bevoegd volgens de gekozen taalrol).  

Eenmalige opdrachten, ook dienstverrichtingen genoemd

Wettelijke basis

 • Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 10 juni 1985 (85/384/EEG), art. 22.
 • Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten, art. 8.

Procedure

 • Zich laten inschrijven op het register van dienstverrichters bij de Nationale Raad van de Orde.
 • Daartoe de in de Europese Richtlijn voorziene documenten voorleggen.

Onderdanen van andere landen die houder zijn van een wettelijk Belgisch diploma dat toegang verleent tot het beroep van architect.                           

Permanente vestiging of tijdelijke uitoefening van het beroep in België

Wettelijke basis

 • Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect, art. 8.
 • Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten, art. 8.

Procedure

 • Bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (belspo) een aanvraag indienen voor het verkrijgen van een Koninklijk Besluit van toelating tot het uitoefenen van het beroep van architect in België.
 • Zodra men in het bezit is van dit Koninklijk Besluit zich laten inschrijven bij de provinciale raad van de Orde van Architecten, die bevoegd is voor de gekozen vestigingsplaats voor de uitoefening van het beroep. (N.B.: in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zijn de raad van Brabant met het Nederlands als voertaal en de raad van Brabant met het Frans als voertaal bevoegd volgens de gekozen taalrol).

Onderdanen van andere landen die niet in het bezit zijn van een wettelijk Belgisch diploma dat toegang verleent tot het beroep van architect.

Permanente vestiging of tijdelijke uitoefening van het beroep in België

Wettelijke basis

 • Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect, art. 8.
 • Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten, art. 8.

Procedure

 • Naargelang de gekozen taal bij de Vlaamse of de Franse Gemeenschap een aanvraag indienen om een Ministerieel Besluit te verkrijgen dat de equivalentie vaststelt van het behaalde diploma met het Belgisch wettelijk diploma van architect.
 • Bij de diensten van de FOD Wetenschapsbeleid een aanvraag indienen voor het verkrijgen van een Koninklijk Besluit van toelating tot het uitoefenen van het beroep van architect in België.
 • Zodra men in het bezit is van beide besluiten zich laten inschrijven bij de provinciale raad van de Orde van Architecten, die bevoegd is voor de gekozen vestigingsplaats voor de uitoefening van het beroep. (N.B.: in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zijn de raad van Brabant met het Nederlands als voertaal en de raad van Brabant met het Frans als voertaal bevoegd volgens de gekozen taalrol). 

Voor erkenning van het diploma kan u de nodige documenten downloaden op de website naricvlaanderen.be.

Nuttige adressen:

Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid

Louizalaan 231 - 1050 Brussel

Tel. +32-(0)2-238.35.44

vhor@belspo.be

 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Departement Onderwijs

Administratie Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel

Tel. +32-(0)2-553.98.79 

 

Ministère de la Communauté française de Belgique

Direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique

Cité administrative de l'Etat

Pachecolaan 19 bus/bte 0 - Boulevard Pachéco, 1010 Bruxelles

Tel. +32-(0)2-210.55.72

 

NARIC-Vlaanderen

Hendrik Consciencegebouw

Koning Albert II laan

1210 Brussel

naricvlaanderen.be

Tel.: 1700 (binnenland) + 32 2 553 1700 (buitenland) tussen 9 en 19 u.

* In het kader van de Brexit werd het “Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie” (hierna ‘het akkoord’) gesloten. Dit akkoord regelt de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en voorziet in een overgangsfase die eindigt op 31 december 2020. Tijdens de overgangsperiode verandert er vrijwel niets.

Ook de bepalingen van Richtlijn 2005/36/EG met betrekking tot de erkenning van beroepskwalificaties in het kader van de uitoefening van de vrijheid van vestiging blijven van toepassing in en op het Verenigd Koninkrijk tijdens de overgangsperiode.

Overeenkomstig artikel 28 van het akkoord moeten de Raden van de Orde de aanvragen tot erkenning van beroepskwalificaties voor vestigingsdoeleinden die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingediend door onderdanen van het Verenigd Koninkrijk (en hun familieleden) of door burgers van de EU (en hun familieleden) die hun beroepskwalificaties in het VK hebben verworven met toepassing van de Richtlijn 2005/36/EG behandelen.

bepaalt het akkoord dat de gevolgen van de erkenningen van beroepskwalificaties die voor het eind van overgangsperiode met toepassing van Richtlijn 2005/36/EG in het kader van de uitoefening van de vrijheid van vestiging (titel III van Richtlijn 2005/36/EG) plaatsvinden, gehandhaafd blijven (artikel 27 van het akkoord).

Tijdens de overgangsperiode onderhandelen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk verder over hun toekomstige relatie. De erkenning van elkaars beroepskwalificaties kan daar een onderdeel van zijn. Indien er geen afspraken hieromtrent worden gemaakt, zal het Verenigd Koninkrijk in principe als een derde land worden beschouwd na de overgangsperiode.