Informatieplicht

Sinds 2014 zijn architecten gehouden aan de informatie- en adviesplicht naar de opdrachtgever toe. 

Vooraleer een contract kan worden afgesloten, moet hij onder meer deze informatie ter beschikking stellen aan de opdrachtgever (=actieve informatieplicht): het ondernemingsnummer, de maatschappelijke zetel, de beroepsorganisatie waar de architect is ingeschreven, het polisnummer van de verzekering, de gegevens van de verzekeringsonderneming, de belangrijkste kenmerken van de ondernemingsactiviteit (o.a. de omschrijving van de te leveren diensten, de wijze van uitvoering, …), het ereloontarief of de wijze waarop het ereloon wordt berekend…

De architect is ook verplicht om op verzoek aanvullende informatie te verstrekken (=passieve informatieplicht), zoals een verwijzing naar de toepasselijke beroepsregels en de wijze waarop hier inzage kan worden verkregen, informatie over de multidisciplinaire activiteiten en partnerships. De informatie moet helder, ondubbelzinnig en tijdig, dus voor het afsluiten van de overeenkomst worden meegedeeld of ter beschikking gesteld. 

De Guidelines Algemene informatieverplichtingen vrije en intellectuele beroepen reiken enkele belangrijke precontractuele informatieverplichtingen uit onder meer boek VI van het Wetboek van economisch recht aan. Het geeft u een overzicht van verschillende te communiceren gegevens naar gelang de context waarin jouw activiteiten van architect plaatsvinden. 

>>> Guidelines Algemene informatieverplichingen vrije en intellectuele beroepen >>>

Opgelet: wanneer er sprake is van een overeenkomst op afstand* (bv. via e-mail), dan beschikt de opdrachtgever over een herroepingsrecht van 14 dagen. Het is de plicht van de architect om de opdrachtgever hierover nauwkeurig te informeren, alvorens de opdrachtgever door de overeenkomst wordt gebonden. In geval de architect nalaat dit te doen, dan draagt de opdrachtgever geen enkele kost voor de diensten die tijdens de herroepingsperiode werden uitgevoerd.

* overeenkomst op afstand : iedere overeenkomst die tussen de beoefenaar van een vrij beroep en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de beoefenaar van een vrij beroep en de consument en waarbij, tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand (artikel I.8.13° WER).