Oprichting van een architect-rechtspersoon

De architect-rechtspersoon kan een van volgende rechtsvormen aannemen:

 • de vennootschap onder firma (V.O.F.);
 • de gewone commanditaire vennootschap (Comm.V.);
 • de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA);
 • de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA);
 • de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA);
 • de naamloze vennootschap (NV) of;
 • de commanditaire vennootschap op aandelen (Comm. V.A.).

De keuze voor een vennootschap met rechtspersoonlijkheid is verplicht. Het is daarentegen niet verplicht om te kiezen voor een vennootschap met volkomen rechtspersoonlijkheid. De V.O.F., de Comm.V., de CVOA en de Comm.V.A. zijn vennootschappen met onvolkomen rechtspersoonlijkheid. Het vennootschapsvermogen bij vennootschappen met onvolkomen rechtspersoonlijkheid is gescheiden van de privévermogens van de vennoten, maar de vennootschapsschuldeisers kunnen in subsidiaire orde (dat wil zeggen van zodra het vennootschapsvermogen ontoereikend is) nog steeds de privévermogens van de vennoten aanspreken.

Indien u echter het vennootschapsvermogen volledig wil afscheiden van de privé-vermogens van de vennoten, dient u voor een vennootschap met volkomen rechtspersoonlijkheid te kiezen. Deze zijn de BVBA, de CVBA en de NV.

Wenst u een vennootschap op te richten maar toch niet samen te werken met een andere architect? Dan is de éénpersoons-BVBA (E-BVBA) de oplossing voor u. In tegenstelling tot alle andere vennootschapsvormen kan u deze vennootschap alleen oprichten.

Noteer ook hier dat de oprichting van een BVBA, een NV en een CVBA bij authentieke akte dient te gebeuren. Voor alle andere vennootschapsvormen dient u zich niet tot een notaris te wenden en volstaat de opmaak van een onderhandse akte.

Deze vennootschappen dienen op de tabel opgenomen te worden en zijn bijgevolg een bijdrage verschuldigd aan de Orde. Tevens zijn zij verplicht zich te laten verzekeren.

De goedkeuring van de overeenkomst of van de statuten

1 Indienen van het ontwerp van de overeenkomst of van de statuten van een vennootschap bij de bevoegde provinciale raad:

U dient uw ontwerp van overeenkomst of ontwerp van statuten in bij de Provinciale Raad van de Orde van Architecten van waar uw maatschappelijke zetel zal gevestigd worden.

Voor ontwerp-statuten van een architect-rechtspersoon dient een aanvraagformulier dat u hier vindt te worden gevoegd. 

2 Overmaken  door de provinciale raad van ontwerp van de overeenkomst of van de statuten van een vennootschap aan de juridische dienst van de Vlaamse Raad voor advies:

De juridische dienst van de Vlaamse Raad toetst het ontwerp van de overeenkomst of van de statuten aan de wettelijke en deontologische regels binnen de in de aanbevelingen bepaalde termijn.

De juridische dienst maakt haar advies vervolgens over aan de provinciale raad.

Bij positief advies van de juridische dienst wordt het dossier ter goedkeuring voorgelegd aan de bevoegde provinciale raad.

Bij negatief advies van de juridische dienst worden door de bevoegde provinciale raad de opmerkingen overgemaakt aan de indiener van de ontwerpstatuten of van het ontwerp van overeenkomst. Er dient dan een aangepast ontwerp te worden bezorgd aan de provinciale raad. 

3 Goedkeuring door de bevoegde provinciale raad:

 

Pas na de ontvangst van de goedkeuring door de provinciale raad kan de overeenkomst worden gesloten en kan er tot oprichting van de vennootschap worden overgegaan.

Nadien dienen volgende documenten bezorgd te worden: 

 • kopie van de definitieve ondertekende statuten dan wel van de definitieve en door de notaris ondertekende statuten;
 • uittrekstel uit het Belgisch Staatsblad met de publicatie van de statuten;
 • kopie van bewijs van inschrijving in het rechtpersonenregister bij de Kruispuntbank van Ondernemingen;
 • kopie van het uittreksel uit het aandelenregister;
 • kopie van briefhoofd.

De oprichtingsakte van een vennootschap moet neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Op de griffie ontvangt u een door het KBO toegekend ondernemingsnummer. De architect-rechtspersoon dient in het KBO ingeschreven te worden als niet-handelsonderneming naar privaat recht. 

Binnen de vijftien dagen na de neerlegging op de griffie dient de akte bekend gemaakt te worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De overige formaliteiten bij het oprichten van een vennootschap vindt u terug op de website van de FOD Economie.

Modelstatuten

De statuten van een architect-rechtspersoon dienen te voldoen aan de wet van 20 februari 1939 en aan de aanbeveling van 24 november 2017. De modelstatuten kunnen gehanteerd worden als leidraad bij de opmaak van de statuten.

 • De wet van 20 februari 1939 kan u hier vinden.
 • De aanbeveling van 24 november 2017 betreffende de uitoefening van het beroep van architect door een rechtspersoon vindt u hier.
 • De modelstatuten kan u hier terugvinden.