Opvolging

Stappenplan opvolging en procedure

Om de een of andere reden kan de samenwerking tussen de bouwheer en de architect spaak lopen. Om zijn lopende project te kunnen realiseren, dient de bouwheer op dat moment een beroep te doen op een andere architect. Wat dient er te gebeuren?

Artikel 26 van het Reglement van Beroepsplichten bepaalt in deze het volgende:

“Indien een architect, om welke reden ook, gevraagd wordt een confrater op te volgen, moet hij deze daarvan schriftelijk inlichten, of in geval van overlijden zijn erfgenamen bij aangetekend schrijven, en dient hij te vragen naar de bezwaren die daaruit zouden kunnen voortvloeien.

De opvolgende architect dient dit voorafgaandelijk aan zijn provinciale raad mee te delen, en zijn opdracht te omschrijven. Zonder voorafgaande toestemming van zijn provinciale raad, mag de architect niet optreden vooraleer hij zich ervan vergewist heeft dat de honoraria, verschuldigd aan zijn voorganger, betaald werden aan deze laatste of aan diens rechthebbenden.

Indien er betwistingen ontstaan of bij hoogdringendheid kunnen de provinciale raden aan de architect die door de opdrachtgever wordt aangesproken, machtiging verlenen om de voorgestelde opdracht geheel of gedeeltelijk uit voeren. In geval van betwisting over het bedrag van de erelonen kan de bevoegde provinciale raad een bedrag in consignatie laten deponeren totdat hij uitspraak zal gedaan hebben. De architect of zijn erfgenamen bezorgen aan de opvolgende architect het volledig dossier alsook alle nodige inlichtingen en documenten in hun bezit.”


Het Reglement van beroepsplichten dateert van 1985 en is, mede ten gevolge van de rechtspraak, aan actualisatie toe. Verder is een beetje uitleg over de interpretatie van dit artikel en de huidige toepassing ervan ook niet misplaatst.

1. Wij spreken van ‘opvolging’ als een architect gevraagd wordt verder te werken aan een eerder aan een confrater toevertrouwde en niet voleindigde opdracht. Afhankelijk van de overeenkomst opdrachtgever – architect kan een opdracht als voleindigd beschouwd worden:

a) Na de voorontwerpfase als de overeenkomst enkel slaat op het afleveren van een voorontwerpstudie eventueel aangevuld met een raming.

b) Bij de oplevering van de werken als de overeenkomst slaat op een volledige opdracht.

2. Door de jurisdictie ter zake zijn de in het hierboven aangehaalde artikel 26 van het Reglement van Beroepsplichten paragrafen 3 en 5 niet meer afdwingbaar. De rechtbanken zijn van mening, dat de opeisbaarheid van het nog verschuldigde ereloon aan de op te volgen architect of aan diens erfgenamen een juridische aangelegenheid is en dus buiten de deontologie valt. Zij stellen de vereffening van het verschuldigde ereloon aan de op te volgen architect niet tot voorwaarde van de opvolging. In dezelfde geest dient ook de paragraaf over het consigneren van het nog verschuldigde ereloon begrepen te worden. Omwille van de Europese mededingingsregels kan het niet-betaald ereloon geen bezwaar meer zijn om het opvolgingsakkoord te verlenen.

3. De laatste paragraaf van artikel 26 over de overdracht van het dossier, staat volledig los van de voorgaande paragrafen en wordt met geen enkel voegwoord (zoals ‘alsdan’ of dergelijke) ermee verbonden. Dit maakt, dat het voorgaande geen voorwaarde is voor de vervulling van deze paragraaf. Over de inhoud van het dossier is artikel 26 ook duidelijk. Het gaat over alle nodige inlichtingen en documenten om de opdracht verder te kunnen zetten. Dus niet alleen de plannen, maar ook alle nodige gegevens zoals de resultaten van de grondsondering, het funderingsadvies, het milieueffectenrapport, de haalbaarheidsstudie, eventuele ramingen, de stabiliteitsstudie en dergelijke dingen meer. Het is niet nodig om in geval van een papieren versie ook het potlood of in geval van een digitale versie ook de hele bibliotheek mee te sturen. Een gewone afdruk of een plan in een werkbare digitale versie zijn voldoende.

Door de opgevolgde architect (architect 1) over te dragen documenten aan de opvolgende architect (architect 2)

Voor een correct afhandelen van de hele procedure van opvolging verwijzen wij naar het stappenplan (procedures) en de bijbehorende typebrieven.

Procedures opgevolgde en opvolgende architect:

Procedure: taken uit te voeren door de opgevolgde architect (architect 1)

Procedure: taken uit te voeren door de opvolgende architect (architect 2)

Om een zo vlot mogelijke afhandeling te verzekeren, vragen wij u om zoveel mogelijk de stukken digitaal aan te leveren.