Verzekering

Elke natuurlijke persoon alsook elke rechtspersoon die gemachtigd is om het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven is op één van de tabellen van de Orde van Architecten dient voor de uitoefening van zijn beroep een verzekering af te sluiten die zijn beroepsaansprakelijkheid met inbegrip van de tienjarige aansprakelijkheid dekt.

Deze verzekering waarborgt niet alleen de aan de architect voorbehouden taken. Alle taken die de architect beroepshalve stelt, worden door een verzekering gedekt. Zowel de architect-natuurlijke persoon als de architect-rechtspersoon kunnen deontologisch, burgerrechtelijk en strafrechtelijk gesanctioneerd worden bij niet-verzekering.  

Tariferingsbureau

Kan u geen verzekeraar vinden? Sinds 20 juni 2021 kan u een aanvraag tot verzekering indienen bij het Tariferingsbureau "Bouw", na bewijs van weigering van dekking door drie verzekeraars.

Het Tariferingsbureau "Bouw" kan:

  • ofwel een premie vaststellen, rekening houdend met het risico dat de verzekeringnemer vertoont en de dekkingsvoorwaarden. Er kunnen ook voorwaarden worden opgelegd ter beperking van het risico dat de verzekeringnemer vertoont.
  • ofwel gemotiveerd weigeren om verzekeringsdekking te verlenen.

Aanvragen voor de polis beroepsaansprakelijkheid en/of de polis tienjarige aansprakelijkheid kunnen worden ingediend via de website van het Tariferingsbureau, door op “TB Bouw” te klikken.

Raadpleeg het Koninklijk besluit betreffende het Tariferingsbureau "Bouw" en de Compensatiekas.

 

Collectieve verzekering gewaarborgd inkomen bij ziekte en ongeval (vrijblijvende aansluiting)

'Prevoca voor Architecten', aangeboden door PRECURA verzekeringen in samenwerking met de Orde van Architecten, is een collectieve professionele dekking tegen inkomensverlies, op maat gesneden voor architecten. Het afsluiten van een verzekering Gewaarborgd Inkomen 'Prevoca voor Architecten' geeft u de noodzakelijke financiële gemoedsrust, want naast lichamelijke ziekten zijn ook psychische aandoeningen verzekerd. 

Klik hier om meer te weten over deze verzekering

Of raadpleeg de informatiefiche