Q&A stage

 

2. Welke stappen moet ik ondernemen om met mijn stage te beginnen? Waar moet ik op letten?

Nadat je een stageplaats hebt gekozen die het beste aansluit met je verwachtingen (portefeuille van het kantoor, nabijheid, grootte van het kantoor, mogelijkheden die geboden worden,  ‘klik’ met de stagemeester en overige medewerkers, bediende of zelfstandige statuut, enz. ..) moet je de aanvraag voor het starten van de stage zo spoedig mogelijk melden aan de provinciale raad waar de stageplaats gevestigd is. Voorwaarden om deze aanvraag gunstig te laten beoordelen zijn onder meer een interessant stageplan (met voldoende aandacht voor praktijkervaring (werfbezoeken)), minstens voldoen aan de minima-vergoedingen per uur (barema opgemaakt door de Orde) en de waarborg dat er minstens 120 uren stage per maand kunnen worden volbracht.

Hou er ook rekening mee dat er slechts één provinciale raadszitting is per maand waarop de aanvraag beoordeeld zal worden. Er gaat dus zeer spoedig een maand ‘verloren’ als je aanvraag net na deze raadszitting wordt ingediend. De vergaderdata van de verschillende provinciale raden zijn eenvoudig op te vragen.

3. Is het als stagiair beter om de basis van verschillende tekenprogramma’s te hebben of om uit te blinken in één specifiek programma? Waar kan ik terecht voor dergelijke cursussen?

Het beheersen van meerdere tekenprogramma’s is uiteraard een groot pluspunt. Revit is een zeer verspreid tekenprogramma dat op meerdere kantoren wordt gebruikt. Ook Autocad is zeer alom tegenwoordig. De praktijk leert echter ook dat de meeste stagiairs er zeer spoedig in slagen om een nieuw tekenprogramma onder de knie te krijgen. Over de specifieke opleidingen kan men zich richten naar de beroepsverenigingen of de software-ontwikkelaars van de tekenprogramma’s.

4. Stel dat door deze coronacrisis mijn diploma-uitreiking pas in september valt. Kan ik dan al, bij het afronden van de studies in juni, beginnen solliciteren voor een stageplek in juli en augustus? Of wacht ik toch tot in september/oktober.

Zodra er zekerheid is over het bekomen van het diploma kunnen eventueel de sollicitaties naar een stageplaats wel gebeuren. De aanvang van de stage kan echter slechts gebeuren na goedkeuring van de stage door de Provinciale Raad waartoe de stagemeester behoort. Het hebben van het diploma is dan zeker ook een vereiste. Hou er tevens rekening mee dat deze Raad slechts éénmaal per maand vergadert. De data van de raadsvergaderingen kunnen eenvoudig opgevraagd worden. Ook is het nuttig na te gaan wanneer de stage best start in functie van de kwartaalbijdrage voor de sociale zekerheid (als zelfstandige).

5. Ik studeer dit jaar af, maar zou graag enkele maanden later starten of nog een jaar iets gaan bijstuderen. Is er een bepaalde tijdslimiet om aan de stage te beginnen na het behalen van de master architectuur?

Er is geen periode vastgelegd waarop je met je stage moet starten. De aanvang van je stage bepaal je zelf. Dit kan dus over een langere periode zijn na het behalen van het diploma.

6. Ik wil tijdens de zomer nog studentenwerk te doen, al dan niet in hetzelfde bureau waar de stage zal plaatsvinden, om pas in september/oktober effectief te beginnen. Zijn er bepaalde zaken of regels waarmee ik rekening moet houden?

Studentenwerk kan niet retroactief als stage erkend worden. Bovendien moet er over gewaakt worden dat je als student geen taken uitvoert die voorbehouden zijn aan het beroep van architect. De ervaring van het studentenwerk kan zeker dienen om na te gaan of het architectenkantoor bevalt als potentiële stageplaats.

8. Klopt het dat je doorgaans 4/5de werkt als stagiair? Kan ik er ook voor kiezen om fulltime te werken of een 4/5de stage te combineren met stagewerk dat 1 dag per week inneemt?

De meeste stages zijn wel full-time, dus 5 dagen op 5. Het stagereglement vereist minimaal 120 uren stage per maand. Dat zou kunnen behaald worden met een 4/5de regime. Oorspronkelijk was dit bedoeld om de stagiair de mogelijkheid te bieden om tijdens de stage een eigen opdracht uit te voeren. Momenteel komt dit echter niet zo vaak meer voor (5 % en dalend) zodat de meeste stagiairs wel alle dagen van de week werkzaam zijn op de stageplaats en gemiddeld ongeveer 170 uur stage per maand presteren.

De stage over twee stageplaatsen spreiden is niet mogelijk. Bijgevolg kan een stagiair dus ook nooit twee stagemeesters hebben.

Er dient vooraf met de stagemeester afgesproken te worden op welke wijze de stage georganiseerd zal worden voor minimaal 120 uren stage per maand. Het is voor de stagiair inderdaad dus wel mogelijk om, in overleg met de stagemeester, de stage te combineren met een ander werk, voor zover dit niet onverenigbaar is met het beroep van architect.

10.  Kan ik mijn stage combineren met mijn flexijob tijdens het weekend?

Tijdens vakantiedagen en weekends staat het de stagiair vrij deze in te vullen naar eigen wens. Dit hoort in de privésfeer en heeft niets met stage te maken. Van een uitoefenaar van een vrij beroep met een ethische code wordt wel verwacht dat de eer en waardigheid van het beroep in het openbaar wordt behouden (b.v. openbare dronkenschap is zeker te vermijden).

12. Kan de stage onderbroken worden? En zo ja, voor hoe lang?

De stage kan voor een korte periode onderbroken worden. Een onderbreking moet meteen gemeld worden en kan tot maximum 2 maanden duren. Daarna wordt een stagiair weggelaten van de lijst van stagiairs en kan deze het beroep van architect niet meer uitoefenen. Deze weglating volgt een geijkte procedure en gebeurt in samenspraak met de stagiair. Een heropname op de lijst van stagiairs kan nadien eenvoudig gebeuren aan de hand van een nieuwe stage-aanvraag (zie antwoord 2.).

13.  Als ik een buitenlandse stage wil doen, moet ik mij dan vooraf inschrijven bij de Orde of pas na deze stage?

De buitenlandse stage moet vooraf aan de provinciale raad worden voorgelegd ter goedkeuring. Een stage kan immers niet retroactief goedgekeurd worden.

14. Wat zijn de regels en praktische afspraken rond een werkervaring/stage in het buitenland?

Elke vorm van stage/werkervaring in het buitenland moet vooraf ter goedkeuring aan de provinciale raad van de provincie waar men woont worden voorgelegd. In het buitenland moet de stage plaatsvinden in een architectenkantoor waarop dezelfde voorwaarden als in België van toepassing zijn om als stageplaats aanvaard te worden. Een stage buiten een architectenkantoor in het buitenland wordt niet aanvaard.

16. Hoeveel tijd heb ik na mijn buitenlandse stage om me, wanneer ik terug in België ben, bij een nieuw bureau aan te sluiten?

De volledige stage wordt bij voorkeur afgewerkt binnen een periode van 3 jaar. Perioden waarin geen stage wordt gedaan zijn perioden waarin men in onderbreking staat (maximaal twee maanden) of werd weggelaten van de lijst van stagiairs (meer dan twee maanden inactieve stage). Na een periode van buitenlandse stage is er dus nog voldoende tijd om een nieuwe stageplaats te zoeken. Altijd de intenties melden aan de Provinciale Raad zodat duidelijk is in welke toestand men zich bevindt.

17. Zijn de stages in het buitenland (Berlijn, New York,..) ook altijd (verplicht) betaald? Bestaan hiervoor beurzen?

Een stage in het buitenland is altijd mogelijk. Deze stageplaatsen worden beoordeeld en na goedkeuring aanvaard voor een periode van zes maanden. Deze periode kan, als de stagevoorwaarden gunstig zijn (interessant en kwalitatief stageplan), om de zes maanden verlengd worden met een periode van zes maanden. Zo kan de stage eventueel volledig in het buitenland volbracht worden. Ook een buitenlandse stage wordt vergoed. Gezien de Orde geen rechtsmacht heeft over de buitenlandse stagemeesters kan er geen minimumvergoeding (per uur) worden afgedwongen. Bovendien bestaan er grote verschillen in de levensomstandigheden in het buitenland. Als wordt vastgesteld dat er een lage vergoeding wordt voorgesteld wordt dit feit wel onder de aandacht gebracht van de stagemeester. Vaak is men in het buitenland in de overtuiging dat stagiairs nog vallen onder een studentenstatuut wat niet stemt met de realiteit. Er bestaan Erasmus-beurzen die buitenlandse stages ondersteunen, doch alle informatie hierover moet opgevraagd worden bij de onderwijsinstellingen.

18. Wanneer je om een bepaalde reden niet meer bij een bureau kunt blijven werken, hoeveel tijd heb je dan om een nieuwe stageplaats te vinden? 

Het is aangewezen dat de stage ononderbroken wordt uitgevoerd. Een eerste stageperiode op dezelfde stageplaats moet zeker zes maanden volbracht worden. Er is echter de mogelijkheid om de stage tijdelijk te onderbreken tot maximaal twee maanden (b.v. om te zoeken naar een nieuwe stageplaats, bevallingsverlof, ziekteverlof, enz. ..). Deze onderbrekingen dienen vooraf gemeld te worden bij de provinciale raad van de orde. Na een periode van meer dan twee maanden wordt men van de lijst van stagiairs verwijderd (volgens de geijkte procedure). De regelmatig volbrachte stage die door de provinciale raad kan worden beoordeeld, blijft in principe verworven. Als binnen een redelijke termijn een stage na een onderbreking hervat wordt kan de eerder opgedane stage-ervaring in rekening gebracht worden als die gunstig werd geëvalueerd.

Het is collegiaal en aangewezen om tijdig aan de stagemeester te melden wat de vooruitzichten zijn.

19. Een half jaar van de stage mag afgelegd worden buiten een architectenbureau, kan dit ook aan het begin van de stage? Bijvoorbeeld de eerste zes maanden stage doen bij een aannemer om zo eerst extra veel ervaring op de werf op te doen.

Voor de aanvang van een stage buiten een architectenkantoor bestaan geen bepaalde data. Deze stage kan meteen aangevat worden of na een stageperiode van minstens 6 maanden. Deze stage volbrengen bij de aanvang van de stage heeft het voordeel dat er reeds ervaring kan worden opgedaan die tijdens de verdere stage van pas kan komen. Bovendien is er daarna ook een groot aaneengesloten blok van klassieke stage die de overgang naar het beroep van architect goed kan voorbereiden. Rekening te houden met het feit dat de overeenkomst voor een stage buiten een architectenkantoor vaak wordt afgesloten voor de periode van één jaar. Vermits deze periode slechts voor zes maanden in aanmerking wordt genomen kan de stage best formeel aangevat worden voor de laatste zes maanden. Anders ontstaat er een periode waarin men in onderbreking (voor maximum twee maanden) wordt geplaatst of zelfs van de lijst van stagiairs moet worden weggelaten (als de periode meer dan twee maanden beslaat).

20. Tijdens de stage val je onder de verzekering van de stagemeester, althans voor het werk dat je voor het kantoor uitvoert. Wat dan met programma’s die je gebruikt, zoals bv. autocad of photoshop. Is de licentie voor rekening van het kantoor of voor de stagiair?

Het is gebruikelijk en aangewezen dat de stagemeester in een volwaardige (professionele) werkplaats voorziet voor zijn stagiair.

Dit houdt dan in dat de stagiair op zijn stageplaats gebruik kan maken van een PC voorzien van alle software die nodig is om alle taken van een architect uit te voeren (tekenen (2D/3D), rekenen, tekstverwerking, enz.). Hou er wel rekening mee dat er vooraf best afgesproken wordt onder welke voorwaarden bijkomende (gespecialiseerde) opleidingen voor specifieke software kunnen gevolgd worden. Het is redelijk dat deze soms dure investeringen bepaalde voorwaarden inhouden van betrokkenheid op het kantoor (daar niet vertrekken op korte termijn) of financiële compensaties.

In het algemeen worden hier zelden problemen rond gesignaleerd.

 

Bekijk ook onze video Stage lopen in een architectenkantoor.