bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Wegwijs in de Ruimtelijke ordening en omgeving

Deze opleiding biedt een overzicht en stand van zaken van de huidige Vlaamse wetgeving inzake ruimtelijke ordening en de daarmee samenhangende bescherming van de leefomgeving. De uitgebreide regelgeving wordt thematisch besproken én praktisch toegelicht. Een fictief project loopt als een rode draad doorheen de opleiding. Hierin zijn tal van aspecten verweven van de te behandelen wetgeving inzake ruimte en omgeving. Tijdens de lessen is er ruime gelegenheid tot vraagstelling en discussie.

Dit programma wordt voor het 6de opeenvolgende jaar georganiseerd (en geactualiseerd). In deze editie wordt bijzondere aandacht besteed aan de nieuwe omgevingsvergunning die in februari 2017 in werking treedt.

Steeds meer worden ruimtelijke ordening en leefmilieubescherming gekaderd onder de koepel van het 'omgevingsrecht', een optelsom van een reeks samenhangende rechtsgebieden die betrekking hebben op de ordening en de bescherming van de fysieke leefomgeving: ruimtelijk bestuursrecht, milieu(hygiëne)recht, natuurbeschermingsrecht, waterrecht, effectenbeoordeling.

De regelgeving onderging de voorbije jaren zeer ingrijpende wijzigingen: 
- De regels i.v.m. de ordening van de ruimte werden gebundeld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en talrijke (nieuwe) uitvoeringsbesluiten 
- Via het grond- pandendecreet werd invulling gegeven aan de doelgerichte aansturing van diverse aspecten van de markt van onroerende goederen (via activerende en faciliterende maatregelen) 
- De wetgeving ter bestrijding en beheersing van milieuhinder werd verruimd tot een breed milieubeschermingsrecht (cf. milieuvergunning en voorwaarden, bodemsanering, afvalstoffen en materialenbeheer, effectbeoordelingen) 
- Op 1 januari 2015 trad het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 (cf. bescherming van monumenten, stads- en dorpgezichten en landschappen) in werking 
- Bij decreet van 25 april 2014 werden stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning geïntegreerd tot één enkele omgevingsvergunning.

Na afloop van de opleiding kan u:

  • De relevante ruimtelijke planningsinstrumenten situeren, raadplegen en hanteren
  • De risico's en gevolgen verbonden aan de niet-naleving van de wetgeving inschatten én terzake een voorkomingsbeleid voeren
  • De vergunbaarheid van een project inschatten op basis van de (uitgebreide) wettelijke beoordelingscriteria
  • Het volledig verloop van een vergunningsprocedure beschrijven en opvolgen
  • Een concreet (vastgoed)project volledig beschrijven en opvolgen in functie van de toe te passen wetgeving inzake ruimtelijke ordening én omgeving

Meer info: kuleuven-kulak.be/opleidingen

Schrijf in vóór 25 september 2017 
De deelnameprijs is 1185 euro.

Waar en wanneer?

KU Leuven
Bereken route met Google Maps

maandag 9 oktober tot maandag 11 december

iCal