bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Nieuw op 1 januari - Strengere energie-eisen voor nieuwbouw en renovatie

Een nieuw jaar brengt ook enkele nieuwigheden mee. Hieronder een samenvatting inzake energiepremies, EPB-eisen voor nieuwbouw en een ingrijpende energetische renovatie, uitbreiding EPC, strengere energienormen voor woningen…

Energiepremies via netbeheerder Fluvius (beperkte wijzigingen)

Bijna alle energiepremies van de netbeheerders lopen identiek verder in 2020. Een duidelijk overzicht vind je in deze tabel. https://www.energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/overzicht%20energiepremies%20woongebouwen%202020.pdf

2 wijzigingen in 2020:

Premie van 8 euro per m² in 2020 in plaats van 10 euro per m² in 2019 voor de plaatsing van hoogrendementsglas met een U-waarde van maximaal 1,0 W/m²K in bestaande woningen.

Premie voor de plaatsing van een warmtepompboiler: Premie van 300 euro in 2020 in plaats van 400 euro in 2019.

Premie elektrische voertuigen wordt afgeschaft vanaf 2020.

De Vlaamse Regering besliste om de premie voor zero-emissievoertuigen stop te zetten vanaf 1 januari 2020 voor natuurlijke personen, vzw’s, autodeelbedrijven en houders van vergunningen van taxidiensten.

Uitzondering voor voertuigen die nog in 2019 besteld worden.

Wie nog in 2019 een elektrische wagen, elektrische bromfiets klasse B of een elektrische motorfiets bestelt (of besteld heeft), waarvan de levering/inschrijving pas in 2020 zal plaatsvinden, komt wel nog aanmerking, indien de premie wordt aangevraagd uiterlijk op 31 oktober 2020 na inschrijving van het voertuig. De premie moet ook altijd aangevraagd worden binnen de 3 maand na de eerste inschrijving van het voertuig.

Indien u tot 31 oktober 2020 de premie voor een zero-emissie-voertuig aanvraagt, zal u altijd een bestelbon gedateerd uiterlijk op 31 december 2019 moeten kunnen voorleggen. Het moet altijd gaan om een onherroepelijke contractuele bestelling van een zero-emissievoertuig uiterlijk op 31/12/2019. Loutere aankoopbeloftes of aankoopopties komen niet in aanmerking.

Meer info: https://www.energiesparen.be/zero%20emissie%20voertuig

Nieuwbouw en ingrijpende energetische renovatie: E-peil wordt strenger

Voor bouwaanvragen vanaf 2020 wordt het E-peil voor nieuwbouwwoningen/appartementen strenger en mag dan nog maximaal E35 bedragen in plaats van E40 tot eind 2019. Vanaf 2020 moet een ingrijpende energetische renovatie voldoen aan een E-peil van maximaal E70 in plaats van E90 tot eind 2019.

Meer info: https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/eisen-per-aanvraagjaar

EPC – uitbreiding voor gemeenschappelijke delen van appartementen en kleine niet-residentiële gebouwen

Het energieprestatiecertificaat (EPC) is een instrument om kopers, huurders en eigenaars in één oogopslag te informeren over de energetische prestaties van een gebouw. Het EPC voor woningen en appartementen is na meer dan tien jaar en ruim een miljoen exemplaren al welgekend. Vanaf 2020 komen er twee nieuwe EPC’s bij. Deze worden door erkende energiedeskundigen type A opgemaakt, dus dezelfde energiedeskundigen die ook de EPC’s voor woningen opstellen.

Vanaf 1 januari 2020 zullen ook kleine niet-residentiële gebouwen (kantoor, winkel, horeca zaak, medische praktijk …) over een EPC moeten beschikken als ze te koop of te huur worden aangeboden.

Net als bij woningen en appartementen moet het EPC beschikbaar zijn zodra het kleine niet-residentiële gebouw of gebouwdeel te koop of te huur staat. Het EPC is een overzichtelijk document dat de energetische toestand van het gebouw in kaart brengt.

Tegelijk is het dankzij de aanbevelingentabel een krachtig instrument om u te begeleiden bij uw energetische renovatie. Het energieprestatiecertificaat geeft inzicht in de energieprestatie van een gebouw: het geeft informatie over hoe de gevels, daken en vloeren zijn geïsoleerd, en welke beglazing, verlichting, en installaties voor ventilatie, verwarming, koeling en hernieuwbare energie er geplaatst zijn. Het EPC wordt opgemaakt door een erkend energiedeskundige type A.

Welke gebouwen en gebouwdelen vallen onder de verplichting?

Het niet-residentiële gebouw of gebouwdeel dat te koop of te huur wordt gesteld, mag niet groter zijn dan 500 m² en het mag ook geen deel uitmaken van een groot niet-residentieel geheel (de maximale toegelaten oppervlakte voor dit geheel bedraagt 1000 m²).

Net zoals bij het EPC voor woongebouwen, krijgt u een label van A+ (zeer energiezuinig) tot F (zeer energieverslindend). Het EPC voor kleine niet-residentiële gebouwen geeft ook aanbevelingen om te komen tot een energiezuinige renovatie. Ook verlichting krijgt hierbij aandacht.

Nuttige links en meer info:

Vanaf 2022 moet er een EPC beschikbaar zijn voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. Het EPC van de gemeenschappelijke delen wil een instrument zijn om de eigenaars en de gebouwbeheerder wegwijs te maken in de energieprestatie van het gebouw en hen te informeren over de stappen die best gezet worden om de energiezuinige renovatie op te starten.

Welke gebouwen vallen onder de verplichting? De verplichting geldt voor alle woongebouwen met minstens 2 wooneenheden. De verplichting staat dus los van verkoop en verhuur. Voor nieuwbouwappartementen gaat de verplichting in 10 jaar na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning.

Er wordt een periode van 2 jaar voorzien om dit EPC op te maken. Daarom is het vanaf 2020 al mogelijk om een EPC voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw op te maken.

Nuttige links en meer info

Vlaamse minimale dakisolatienorm en dubbelglasnorm voor woningen en huurwoningen

Tegen 2020 moeten alle daken van zowel woningen als huurwoningen voldoen aan de dakisolatienorm.

Als minimumnorm voor dakisolatie wordt een R-waarde van 0,75 m²K/W genomen. Het ontbreken van dakisolatie kan vanaf 2020 leiden tot de ongeschiktverklaring van de woning.

Vanaf 1 januari 2020 kan men ook aan de dakisolatienorm voldoen als de energiescore van de woning, vastgesteld in een energieprestatiecertificaat (EPC), lager ligt dan de grenswaarde die de Vlaamse regering heeft vastgesteld. Deze grenswaarden zijn:

  • 600 kWh/m² voor een open bebouwing
  • 550 kWh/m² voor een halfopen bebouwing
  • 500 kWh/m² voor een gesloten bebouwing
  • 400 kWh/m² voor een appartement.

Meer info: https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/de-minimale-dakisolatienorm

Vanaf 1 januari 2020 treedt de verplichting voor dubbele beglazing in werking, de zogenaamde dubbelglasnorm. Deze norm bepaalt dat alle woningen in Vlaanderen over dubbele beglazing moeten beschikken.

Er worden geen uitzonderingen op de norm voorzien. Vanaf 1 januari 2021 zal er wel rekening worden gehouden met de energiescore van de woning, vermeld op het EPC (zoals hierboven bij dakisolatie).

Het ontbreken van dubbele beglazing zal geleidelijk aan zwaarder doorwegen in de beoordeling van de woningkwaliteit en kan vanaf 2023 leiden tot de ongeschiktverklaring van de woning.

Meer info: https://www.wonenvlaanderen.be/lokale-besturen/dubbelglasnorm

20 december 2019