bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Provinciale raden blijven verdergaan met opvragen van contracten

Voor elke architectenopdracht dient de overeenkomst schriftelijk te worden opgesteld en dit ten laatste op het ogenblik dat de opdracht bepaald werd. De overeenkomst moet duidelijk de wederzijdse verplichtingen van de partijen bepalen. Dat zegt artikel 20 van het Reglement van beroepsplichten.

Het is binnen dit kader dat de provinciale raden in 2016 gestart zijn met het opvragen van architectenovereenkomsten. Ook in 2017 en 2018 werden er contracten opgevraagd. Bij haar zitting van 8 maart 2019 besliste de Vlaamse Raad om dit initiatief ook dit jaar verder te zetten. Maandelijks zullen de provinciale raden 10 overeenkomsten opvragen. 

Voornaamste doelstelling van de opvraging is om na te gaan of de beroepsplichten voldoende worden opgenomen in de overeenkomst. Dit is vooral van belang bij het ereloon en de omschrijving van de opdracht. Het is geenszins de bedoeling om te controleren of de architect zijn verplichtingen is nagekomen en een deontologisch waardeoordeel te vellen. 

Het contract is een belangrijk document en een bewijsstuk bij een mogelijke conflictsituatie. Stel het dus duidelijk en ondubbelzinnig op en bepaal zo goed mogelijk de wederzijdse verplichtingen. Er bestaan weliswaar modelcontracten, maar u moet steeds een overeenkomst opmaken die aangepast is aan uw specifieke situatie. 

Hieronder vindt u een lijst van elementen die verplicht in uw overeenkomst opgenomen moeten worden: 

 • Identiteit van de partijen
 • Omschrijving van de opdracht
  (De te leveren diensten, wijze van uitvoering,…)
 • Uitvoeringsontwerp en de controle op de uitvoering van de werken. (Het reglement beroepsplichten laat impliciet toe dat de architect bepaalde van de onderdelen opgesomd in artikel 20, niet op zich neemt - uiteraard met instemming van de bouwheer, met uitzondering van het uitvoeringsontwerp en de opdracht tot controle.)
 • Gegevens inzake de verzekering
  (Verzekeringsonderneming en polisnummer,…)
 • De provinciale raad waar u bent ingeschreven
 • Minstens bepaalbaar ereloon
  (Naargelang zijn statuut wordt de architect vergoed door honoraria, vacaties, weddes of bezoldigingen die hem middelen van bestaan kunnen verschaffen en die hem toelaten zijn beroep uit oefenen in eer en waardigheid. Bovendien moeten ze hem toelaten zijn onkosten te dekken. Het ereloon is bepaalbaar als de overeenkomst objectieve elementen bevat waardoor het kan worden bepaald zonder dat een nieuw akkoord tussen de partijen nodig is.)
 • Datum van de opmaak van de overeenkomst
 • Ondertekening door de partijen

(Opgelet: deze lijst is niet limitatief)

De meeste van de hierboven vernoemde elementen maken ook deel uit van de informatie – en adviesplicht jegens de opdrachtgever waaraan de architect sinds 2014 aan gehouden is. Zie hiervoor het overzicht van desbetreffende wetsartikelen uit het Wetboek Economisch Recht. 

Onderstaande elementen zijn aangewezen om opgenomen te worden in de overeenkomst:

 • Gegevens met betrekking tot de bouwplaats (adres, kadaster,…).
 • Omschrijving van het bouwproject
 • Berekeningswijze van het ereloon, betalingsmodaliteiten, wat met de vergoeding van bijkomende prestaties (vb. veiligheidscoördinatie)…
 • Melding van welke taken/studies worden uitbesteed aan studiebureaus en/of externen (bijv. studies inzake stabiliteit, verwarming, akoestiek, …). Omschrijving van de verantwoordelijkheden architect hierbij.
 • Auteursrechten
 • Modaliteiten in verband met de oplevering  
 • Verplichtingen van de bouwheer
 • Wat als de overeenkomst vroegtijdig zou worden beëindigd
 •  …

06 mei 2019