Toegepaste wetgeving

 

Op 26 april 2019 heeft de Vlaamse Regering het Verzameldecreet Omgeving (decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw) bekrachtigd en afgekondigd. Op 26 april 2019 heeft de Vlaamse Regering het Verzameldecreet Omgeving (decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw) bekrachtigd en afgekondigd.

Sinds 1 juli 2019 moeten naast architecten ook andere dienstverleners zich verzekeren voor de burgerlijke aansprakelijkheid. Het is dus aan de architect, de landmeter-expert, de veiligheids-en gezondheidscoördinator, de ingenieurs, studiebureaus, certificatoren, auditoren, projectmanagers, interieurarchitecten en anderen om hun burgerlijke beroepsaansprakelijkheid, buiten de tienjarige, te verzekeren wanneer zij intellectuele prestaties leveren in het kader van onroerende werken uitgevoerd in België. Aannemers moeten zich niet verzekeren voor de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid en zijn slechts gehouden hun tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren.

Op woensdag 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort: WVV) in werking. Dit nieuwe vennootschaps-en verenigingsrecht vormt het sluitstuk van de reeds gevoerde hervormingen in het Belgische ondernemingsrecht. 

Sinds 1 januari 2019 moeten aannemers in Vlaanderen niet langer beschikken over een vestigingsattest om het beroep van aannemer te mogen uitoefenen. De Vlaamse Regering heeft hiertoe besloten op 19 oktober 2018 in navolging op een Europese Richtlijn van 7 september 2005. In het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft de vestigingswetgeving vooralsnog wel gehandhaafd.

Het Vlaams parlement keurde 29 november 2017 de 'codextrein' goed, de juridische grondslag voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Het omvangrijke decreet laat onder meer toe dichter bij elkaar te gaan wonen, voorziet nieuwe woonvormen en schrapt oude verkavelingsvoorwaarden. Het decreet ruimtelijke ordening moet op termijn het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, of 'betonstop', mogelijk maken. 

De bedoeling van deze guidelines is de ondernemingen erop te wijzen wat ze moeten doen om te voldoen aan de voorschriften van boek XVI van het Wetboek van economisch recht (WER). De bedoeling van deze guidelines is de ondernemingen erop te wijzen wat ze moeten doen om te voldoen aan de voorschriften van boek XVI van het Wetboek van economisch recht (WER).

De Guidelines Algemene informatieverplichtingen vrije en intellectuele beroepen reiken enkele belangrijke precontractuele informatieverplichtingen uit onder meer boek VI van het Wetboek van economisch recht aan. Het geeft u een overzicht van verschillende te communiceren gegevens naar gelang de context waarin jouw activiteiten van architect plaatsvinden. 

Wat betekent insolventie? Waarom is het nieuwe insolventierecht positief voor de architect? Welke oplossingen biedt het insolventierecht voor een architect in moeilijkheden? Wat is een insolventiefunctionaris en wat houdt zijn opdracht in? We vroegen het aan minister van Justitie Koen Geens.

Q&A Insolventiewetgeving 

  • Aanwezigheidsregistratie voor architecten (30 mei 2017)

De aanwezigheidsregistratie voor architecten is nog steeds verplicht, maar het is geen prioriteit voor de inspectiediensten. Het gedoogbeleid voor architecten, dat in 2016 werd ingesteld door toenmalig staatsecretaris Tommelein in afwachting van een wetswijziging, blijft van kracht. Zolang de wetswijziging er niet is, blijft het gedoogbeleid voor architecten gelden. Dit werd zo bevestigd door het kabinet van huidig staatsecretaris voor de Bestrijding van de sociale fraude De Backer en door de dienst Sociale Zekerheid. Zie ook: socialsecurity.be/checkinatwork