Architectuur

Architectuur en stedenbouw zijn twee kunstvormen die een rechtstreekse en tastbare invloed hebben op het leefklimaat van de burger.

Architectuur is de bouwkunst, de kunst de ruimte te organiseren, de grenzen ervan aan te geven en bewoonbaar te maken. Ze houdt zich bezig met het ontwerp en de realisatie van de gebouwen en ruimtes die beantwoorden aan de criteria van schoonheid, harmonie en comfort, nut, stevigheid en duurzaamheid.

Stedenbouw is de kunst van het bouwen en inrichten van stadsgehelen, buurten, verkavelingen, pleinen, straten, enz. Gedurende de laatste decennia van de XXste eeuw is stedenbouw een belangrijk ecologisch en sociaal gegeven geworden: de vraag naar kwaliteit met betrekking tot stedenbouw en leefmilieu is aanzienlijk toegenomen.

Architectuur is in feite een adequate synthese van kunst, techniek en wetenschappen. De plannen van de architect
geven deze synthese meestal vorm: ze worden opgesteld op basis van een programma dat gedefinieerd werd volgens
de behoeften en de verlangens van de cliënt, binnen een gegeven budget, binnen de context van een afgebakend
terrein en met eerbiediging van de geldende stedenbouwkundige, architecturale en technische regelgeving.

De uitoefening van het beroep van architect heeft in de eerste plaats de bedoeling rekening te houden met de belangen van de cliënt, en bij uitbreiding van de consumerende burger, en ze te verdedigen. Deze specificiteit verleent de architect een culturele, sociale en economische verantwoordelijkheid. De onafhankelijke en verantwoordelijke tussenkomst van architecten is doorslaggevend om de burgers te verzekeren van de creatie en de constante aanpassing van hun leefklimaat, de eerbiediging van het gemeenschappelijk patrimonium en de bescherming van de gedeelde omgeving.

Teneinde deze onafhankelijkheid te waarborgen, is het beroep van architect in de meeste Europese landen bij wet gereglementeerd. Om in België het beroep te kunnen uitoefenen, moet een architect ingeschreven zijn als lid of als stagiair bij een Raad van de Orde van Architecten van de plaats waar hij gevestigd is.