Wat als het even misgaat?

De meeste bouwheren kijken tevreden terug op de realisatie van de woning van hun dromen. Toch kunnen tijdens het bouwen altijd problemen, vergissingen en teleurstellingen opduiken. De wetgeving en goede afspraken en overeenkomsten met de betrokken bouwpartners zorgen ervoor dat u hiertegen beschermd bent.

Als u tijdens het bouwproces gefundeerde bedenkingen hebt bij de werkwijze van uw architect, kunt u de Orde van Architecten daarvan op de hoogte brengen. Klachten worden altijd behandeld op een discrete en objectieve manier. Let wel: de Orde van Architecten is enkel bevoegd voor deontologische kwesties en kan zich niet uitspreken over technische kwesties.

Wat als ik het contract met de architect wil verbreken?

Als het voorontwerp totaal niet beantwoordt aan uw verwachtingen, kunt u de samenwerking met de architect in deze fase stopzetten en hem vergoeden voor de geleverde prestaties.

Wil u de samenwerking beëindigen na het ondertekenen van het contract, dan moet u naast de geleverde prestaties mogelijk ook een opzegvergoeding voor eenzijdige contractbreuk betalen. Vermeldt daarom steeds duidelijk in het contract wat de modaliteiten zijn bij een eventuele beëindiging.

Opgelet: als u de overeenkomst verbreekt in een latere fase, bijvoorbeeld na het verkrijgen van de omgevingsvergunning of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, moet u voor de verdere opvolging van het bouwproject waarvoor een omgevingsvergunning noodzakelijk is, nog altijd een andere architect aanstellen.

(Lees hiervoor ook: Wat kan ik doen wanneer ik een geschil heb met een architect of aannemer? in onze rubriek Veelgestelde Vragen.)

Wat moet ik doen bij een technisch geschil?

Bij een technisch geschil hoeft u niet onmiddellijk naar de rechtbank te stappen. Probeer best eerst met de betrokken partij(en) onderling tot een oplossing te komen. Wanneer u een tekortkoming vaststelt waarvoor geen oplossing wordt aangereikt, dan kan u de aannemer en/of architect hiervoor in gebreke stellen. Dit doet u best via een aangetekend schrijven. Met deze ingebrekestelling maant u de aannemer of architect aan om de tekortkoming te verhelpen. Wanneer u dit nodig acht, kan u zich laten bijstaan door een externe expert. Merkt u dat er ondanks alle verzoeningspogingen nog steeds de onwil is om de zaken te regelen, dan schakelt u best een advocaat in om u verder te adviseren en een eventuele gerechtelijke procedure in te leiden.

Op voorwaarde dat beide partijen hiermee instemmen, kan u zich ook wenden tot de Verzoeningscommissie Bouw. Deze commissie komt tussenbeide in alle technische geschillen die rijzen tussen de consument en de architect en/of de aannemer(s) die betrokken zijn bij particuliere bouw– of renovatiewerken.

De Verzoeningscommissie Bouw heeft als doel technische geschillen te regelen die rijzen tussen de consument en de architect en/of de aannemer(s) die betrokken zijn bij particuliere bouw- of renovatiewerken.

De consumentenombudsdienst is een autonome openbare dienst die consumenten en ondernemingen informeert over hun rechten en plichten, en in het bijzonder over de mogelijkheden om consumentengeschillen buitengerechtelijk te regelen. Deze dienst kan zelf tussen komen of, indien nodig, de aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van een geschil doorspelen naar een andere bevoegde en bekwame entiteit.

  • College van deskundige architecten - ncdab.be

Website van het Nederlandstalig College van Deskundigen Architecten van België vzw (NCDAB vzw). U kan bij hen terecht voor meer informatie indien u een beroep wil doen op een onafhankelijke deskundige of expert.

Wat als er jaren na het bouwproject tekortkomingen opduiken?

Zichtbare gebreken moet u uiterlijk bij de voorlopige oplevering meedelen. Vanaf de voorlopige oplevering blijven de architect en de aannemer nog tien jaar aansprakelijk voor eventueel opduikende problemen. Let wel, de tienjarige aansprakelijkheid betreft enkel ernstige gebreken die de stevigheid van het gebouw of van een belangrijk onderdeel ervan in het gedrang brengen.

De tienjarige aansprakelijkheid dekt dus niet alles. Bovendien geldt ze enkel als de gebreken niet zichtbaar waren bij de voorlopige oplevering of als ze uitdrukkelijk vermeld werden in het proces-verbaal van de voorlopige oplevering.

Fouten in de afwerking hebben meestal niet zo’n verreikende gevolgen en vallen daardoor meestal buiten de tienjarige aansprakelijkheid.