bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Nieuwe bouwverzekeringswet ‘Verzekering Bouwactoren II’ moet er sneller komen

Ondanks de oproep tot een snelle inwerkingtreding, blijft de komst van de nieuwe wet ‘Verzekering Bouwactoren II’, omtrent de verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van architecten, ingenieurs, landmeters en andere dienstverleners in de bouwsector, voorlopig uit. Orde en beroepsverenigingen stuurden daarom een gezamenlijk schrijven naar de bevoegde minister om hier werk van te maken.

Sinds 1 juli 2018 zijn naast architecten ook aannemers en andere dienstverleners in de bouw verplicht hun tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren. De bouwverzekeringswet (Wet Peeters-Borsus) die dat regelt, is echter enkel van toepassing op gebouwen die bestemd zijn voor bewoning. Tijdens de besprekingen ter voorbereiding van die wet, eerder dit voorjaar, wezen de Orde en de beroepsverenigingen daarom op de nood aan een bijkomend wetgevend initiatief, waarbij een verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van architecten, ingenieurs, landmeters en andere dienstverleners in de bouwsector wordt geregeld.

Verzekering Bouwactoren II

Aan dit verzoek werd gunstig gevolg verleend gezien de besprekingen op het kabinet van bevoegd minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's Denis Ducarme en de komst van het bijkomende voorontwerp van wet ‘Verzekering Bouwactoren II’, het voorontwerp van wet betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van architecten, ingenieurs, landmeters en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van diverse wetsbepalingen betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in de bouwsector.

Tijdens de voorafgaande overlegrondes werd door de Orde en de beroepsverenigingen meermaals gewezen op de noodzakelijke en spoedige inwerkingtreding van de nieuwe wet. Sinds de laatste bespreking op het kabinet van minister Ducarme (begin september) werd echter geen verdere informatie over de evolutie van het dossier meer ontvangen.

Orde en beroepsverenigingen richtten daarom een gezamenlijk schrijven naar de minister met het verzoek tot spoedig verder overleg met de actoren en verdere actie omtrent de uitwerking van het voorontwerp van wet Verzekering Bouwactoren II. Dit met het oog op een snelle indiening en goedkeuring door het parlement.

22 oktober 2018