Over de Orde van Architecten

De Orde van Architecten is een publiekrechtelijke instantie die werd ingesteld door de wet van 26 juni 1963. Om in België hun beroep te mogen uitoefenen, moeten architecten ingeschreven zijn op een van de tabellen van de Orde of op een van de lijsten van stagiairs. De Orde is er in de eerste plaats voor het algemeen belang.

Haar kernopdracht bestaat enerzijds uit het opstellen van de voorschriften van de plichtenleer (vaak ook deontologie genoemd) voor wie het beroep van architect in België uitoefent en anderzijds dient de Orde te waken over de naleving van deze voorschriften van deze plichtenleer.

De beroepsregels die de architect in acht moet nemen, hebben voornamelijk tot doel zijn professionele onafhankelijkheid te vrijwaren. Een architect mag dus niet onderworpen zijn aan de andere partijen in het bouwproces, zoals de aannemer, de bouwpromotor of de materiaalproducent en evenmin aan zijn opdrachtgever. Deze onafhankelijkheid is immers zowel voor de kandidaat-bouwer als voor de maatschappij een belangrijke garantie voor de kwaliteit en de duurzaamheid van het bouwen.

Wat kan de Orde van Architecten voor u als bouwheer betekenen?

Voor deontologische geschillen kan u zich wenden tot de Orde van Architecten. In geval van betwisting over het bedrag van de honoraria, kan de Orde van Architecten op gezamenlijk verzoek van de architect en van zijn klant, het bedrag ervan vaststellen. De Orde van Architecten kan ook geraadpleegd worden met het oog op de naleving van de verzekeringsplicht. Bij de Orde van Architecten kan u een document bekomen dat bevestigt of een architect al dan niet is ingeschreven op de tabel of op de lijst van stagiairs. 

Op deze website vindt u alle architecten terug die in Vlaanderen het beroep van architect mogen uitoefenen. Als bouwer of verbouwer kunt u op www.architect.be ook terecht voor allerhande informatie over het werken met een architect. Daarnaast biedt de website u ook een activiteitenkalender en een overzicht van de meest recente nieuwsfeiten over bouwen en architectuur.