Wat de Orde voor u kan doen

De Orde van architecten is een bij wet ingesteld rechtspersoon die bevoegd is voor de vaststelling van de beroepsplichten van architect. Om in België hun beroep te mogen uitoefenen, moeten architecten ingeschreven zijn op een van de tabellen van de Orde of op een van de lijsten van stagiairs. 

Haar kernopdracht bestaat enerzijds uit het opstellen van de voorschriften van de plichtenleer (deontologie) voor wie het beroep van architect in België uitoefent en anderzijds dient de Orde te waken over de naleving van deze voorschriften van deze plichtenleer.

De beroepsregels die de architect in acht moet nemen, hebben voornamelijk tot doel zijn professionele onafhankelijkheid te vrijwaren. Een architect mag dus niet onderworpen zijn aan de andere partijen in het bouwproces, zoals de aannemer, de bouwpromotor of de materiaalproducent en evenmin aan zijn opdrachtgever. Deze onafhankelijkheid is immers zowel voor de kandidaat-bouwer als voor de maatschappij een belangrijke garantie voor de kwaliteit en de duurzaamheid van het bouwen.

Wat kan de Orde van Architecten voor u als opdrachtgever betekenen?

  • Voor deontologische geschillen* kan u zich wenden tot de Orde van Architecten.
  • In geval van betwisting over het bedrag van de honoraria, kan de Orde van Architecten op gezamenlijk verzoek van de architect en van zijn opdrachtgever, het bedrag ervan vaststellen.
  • De Orde van Architecten kan ook geraadpleegd worden met het oog op de naleving van de verzekeringsplicht.
  • Bij de Orde van Architecten kan u een document bekomen dat bevestigt of een architect al dan niet is ingeschreven op de tabel of op de lijst van stagiairs.

*De Orde van Architecten kan alleen uitspraken doen in deontologische aangelegenheden. De geschillen tussen een opdrachtgever en zijn architect waarbij private belangen, zoals bijvoorbeeld de naleving van een contract, geschillen van louter technische aard of de vergoeding van schade op het spel staan, zijn geschillen over burgerlijke rechten die behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de gewone hoven en rechtbanken.

Deontologie is een ruim begrip. Het heeft te maken met de manier waarop architecten handelen bij de uitoefening van hun beroep. Het is een handelswijze die voornamelijk de bescherming van een algemeen belang beoogt. De deontologie zit onder andere vervat in het Reglement van beroepsplichten, een set van morele gedragsregels die de architect moet naleven bij de uitoefening van zijn beroep. Bij onderzoek beoordeelt de Orde van Architecten of de aangeklaagde handelingen kaderen binnen deze deontologische regels.

Denkt u eraan om te gaan bouwen of verbouwen? 

  • Via de zoekmodule Vind een architect vindt u alle architecten terug die in Vlaanderen het beroep van architect mogen uitoefenen. Op de pagina's Uw architect en Veelgestelde vragen komt u meer te weten over de rol en meerwaarde van een architect
  • Het Infoportaal biedt u een overzicht van de meest recente nieuwsfeiten en activiteiten rond bouwen en architectuur. U vindt er ook onze publicaties en heel wat nuttige links.

Wie contacteren?

Wie van oordeel is dat een architect de regels van de plichtenleer van zijn beroep met de voeten treedt, kan klacht indienen bij de Orde van Architecten. Indien de feiten als ernstig dienen te worden beschouwd zal de klacht onderzocht worden via een wettelijk vastgelegde procedure, in de provinciale raad van de Orde op wiens tabel de betrokken architect is ingeschreven. 

Vlaamse Raad

Provinciale Raad Antwerpen

Provinciale Raad Limburg

Provinciale Raad Oost-Vlaanderen

Provinciale Raad Vlaams-Brabant en Brussel Hoofdstad

Provinciale Raad West-Vlaanderen