bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Aanpassingen Omgevingsloket

In deze bijzondere tijd kunnen in het Omgevingsloket nog altijd omgevingsvergunningsaanvragen ingediend en behandeld worden. Regelmatig worden er nieuwe functionaliteiten ontwikkeld waardoor het indienen van de aanvragen gemakkelijker wordt. Welke dat vanaf vandaag zijn, ziet u in dit overzicht.

Uitbreiding publicatie ‘publiek Omgevingsloket’ 

De beschikbare gegevens op het ‘publiek Omgevingsloket’ werden uitgebreid, zodat minder verplaatsingen naar het gemeentehuis nodig zijn om omgevingsprojecten in te kijken. Tijdens het openbaar onderzoek en tijdens de bekendmakingsperiode zijn alle documenten en een set van pdf-rapporten van de ingegeven data consulteerbaar. 

Persoonsinformatie en ‘confidentiële’ informatie van een ingedeelde inrichting of activiteit worden niet gepubliceerd. Bij projecten met de medewerking van een architect worden de auteursrechtelijk beschermde plannen niet online geplaatst.

‘Extra informatie’ en ‘wijzigingsverzoek’
De regelgeving voorziet de mogelijkheid om de inhoud van een ingediende projectaanvraag nog aan te vullen voorafgaand aan de volledig- en ontvankelijkheidsverklaring, of zelfs nadien nog aan te passen via een wijzigingsverzoek. Op het publiek Omgevingsloket worden zowel de oorspronkelijke projectinhoud gepubliceerd, als de achteraf bijgevoegde extra informatie en de documenten van wijzigingsverzoeken, behalve bij aanvragen met de medewerking van een architect, en dit wegens de auteursrechten.

Implicaties voor de aanvrager
Informatie die werd opgeladen onder de titel ‘confidentieel’ bij een ingedeelde inrichting of activiteit, wordt niet publiek gepubliceerd. Ook de gegevens die werden ingegeven bij de titel ‘personen’ worden niet gepubliceerd. Voor auteursrechtelijk beschermde plannen van architecten gaat het om volgende plantypes: 

 • 3-dimensionale voorstelling
 • Buitenaanzichten
 • Constructieve tekening
 • Detailtekening
 • Geveltekening
 • Geveltekening voor de brandweer
 • Gevelschema
 • Inplantingsplan voor de brandweer
 • Legende
 • Legende voor de brandweer
 • Grondplan of funderingsplan 
 • Grondplan of funderingsplan voor de brandweer
 • Snede of profiel
 • Verticale snede voor de brandweer
 • Titelblad
 • Visualisatie 
 • Bouwplan ‘ander type’

In het verleden werd bij het indienen van een projectaanvraag soms nonchalant omgesprongen met documenten die niet strikt noodzakelijk zijn bij een projectaanvraag, zoals offertes of facturen, of documenten die persoonlijke gegevens bevatten. Het is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer om ervoor te zorgen dat er geen privacygevoelige, vertrouwelijke of auteursrechtelijk beschermde informatie wordt opgeladen buiten onderdelen die daarvoor in het omgevingsloket voorzien zijn. Als men dat toch wil doen, dan moet de aanvrager de vertrouwelijke delen van de documenten onleesbaar maken voor ze worden opgeladen.

Inzage van het volledige dossier bij het lokaal bestuur
Door deze juridische beperking kunnen dus niet alle documenten online geplaatst worden bij een openbaar onderzoek of in het kader van de bekendmaking van de beslissing. Men kan natuurlijk altijd de volledige projectaanvraag of de beslissing bij het lokaal bestuur gaan inkijken, want  volgens de regelgeving is de terinzagelegging verplicht.

Naar een nieuwe aanpak – 'projectinhoudversies'
Door de vernoemde beperking (met extra informatie of wijzigingsverzoeken) is een transparante consultatie van de actuele projectinhoud niet mogelijk. Daarom is er de voorbije jaren werk gemaakt van een nieuwe aanpak. Wijzigingen aan een projectinhoud zullen in de toekomst overgemaakt worden als een nieuwe versie van de projectinhoud, dus niet als losse bijlagen. Zo kan altijd de juiste projectinhoud getoond worden. Deze nieuwe aanpak wordt voorzichtig geïmplementeerd, want ze heeft een grote impact op alle gebruikers van het loket. We streven ernaar om tegen begin juli deze functionaliteit aan te bieden.

Plannen en foto’s

Op basis van feedback van architecten en aanvragers werden de functionaliteiten in het Omgevingsloket rond plannen en foto’s van stedenbouwkundige handelingen uitgebreid. Daardoor kunnen de plannen en foto’s in het loket eenvoudiger beheerd, gevisualiseerd en bevraagd worden.

Het loket heeft een nieuwe functionaliteit die het toelaat dat een plan in een pop-up wordt geopend. U hoeft een plan dus niet meer te downloaden om het te bekijken, al kan dat nog steeds.

De gebruiker kan zelf bepalen welke plannen en foto’s er in de overzichtslijst in het loket getoond worden. In de plannenlijst worden enkel die plannen getoond die voldoen aan een of meerdere filtercriteria die worden ingesteld door de gebruiker. De filtercriteria zijn gebaseerd op de gestructureerde codes van het normenboek. Respecteer dus zeker de naamgeving die het normenboek voorschrijft.

Voordien kon een gebruiker de plannen wel in bulk opladen, maar ze slechts één voor één verwijderen. Nu kan hij meerdere plannen en foto’s aanvinken, en ze vervolgens tegelijk verwijderen, of downloaden.

Bij het scherm van plannen en foto's is het nu ook mogelijk de aangevinkte bestanden te exporteren naar een ZIP of een csv. Deze csv-lijst bevat alle metadata van de geselecteerde bestanden zoals de bestandsnaam, het plantype, de bestandsgrootte, de datum van opladen…. 

Aftoetsen bij de hoedanigheid 'architect'

In het Omgevingsloket wordt nu afgetoetst of personen of rechtspersonen met de hoedanigheid ‘architect ontwerp’ en ‘architect uitvoering’ gekend zijn in de databank van de Orde van Architecten, want anders mag die hoedanigheid niet worden toegekend. De aftoetsing gebeurt nogmaals wanneer de aanvraag wordt ingediend. Er zijn ook specifieke mogelijkheden voorzien voor personen die een afwijking op de verplichte medewerking van een architect hebben bekomen van de gouverneur.

Bron: Departement Omgeving

18 mei 2020