bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Nooddecreet coronavirus - Noodbesluit omgevingsvergunning

De Vlaamse Regering nam op 24 en 27 maart bijkomende maatregelen ingevolge de noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid.

Nooddecreet coronavirus

Dit decreet regelt de voorwaarden waarin kan worden afgeweken van de vergunningsplichten en meldingsplichten die zijn opgenomen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Dit Nooddecreet ten gevolge van het coronavirus, voorziet in 2 zaken: 
-    het voert een tijdelijke afwijking in op de omgevingsvergunningsvergunningsplicht en -meldingsplicht voor onder andere de bouw en uitbating van bijkomende ziekenhuis- en andere verzorgingsfaciliteiten, bijkomende productiefaciliteiten voor geneesmiddelen en medisch materiaal en onderzoeksinstellingen in verband met de uitbraak van het coronavirus. 

-    het machtigt de Vlaamse Regering om maatregelen te treffen inzake allerhande geldende procedurebepalingen, zoals termijnen en verplichtingen. Hierbij kan gedacht worden aan het opschorten van openbare onderzoeken, informatievergaderingen, hoorzittingen, maar ook het opschorten van bepaalde beslissingstermijnen. 

De tekst van het decreet vindt u hier.

Noodbesluit omgevingsvergunning

De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 ook reeds maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures. 

Uitgangspunt is dat de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers verlengd worden, maar dat overheden niet geblokkeerd worden indien zij kunnen optreden. Er wordt aangeraden om waar mogelijk zo snel stappen uit te voeren en te beslissen om zo aanvrager, beroepsindiener en burger niet te lang in het ongewisse te laten en de economische stilstand niet nog erger te maken.

Kort samengevat:
-    de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet na 24 april 2020
-    nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020
-    de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
-    de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
-    de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen
-    de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. 

Hier vindt u besluit van de Vlaamse Regering.

Hier vindt u de maatregelen in detail besproken

Lees hier een FAQ die een antwoord biedt op de meest gestelde vragen.

 

Op de website omgevingsloketvlaanderen.be vindt u ook meer informatie over:

  • Afwijkingsregeling vergunningsplicht voor zorginfrastructuur
  • Noodmaatregelen planning en bedrijfsruimten
  • Noodmaatregelen beroepen bij Raad voor Vergunningsbetwistingen

01 april 2020