bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Omgevingsloket vraagt voorzichtigheid bij gebruik persoonsgegevens opdrachtgever

Bij aanvragen die na 1 juni 2020 werden of worden ingediend gaat de Vlaamse overheid ervan uit dat de aanvrager geen bezwaar heeft tegen de publicatie van persoonsgegevens die hij vrijwillig verstrekt. Daarom roept het Departement Omgeving architecten op om de naam (en adresgegevens) van de opdrachtgever niet meer te vermelden op de pdf-plannen.

In het kader van openbare onderzoeken en bekendmakingen publiceert de Vlaamse overheid sinds kort de inhoud van aanvragen tot omgevingsvergunning op het publieke omgevingsloket. Dit minstens gedurende de looptijd van het openbaar onderzoek en gedurende de toepasselijke beroepstermijn.

Het Bestuursdecreet geeft iedere burger het recht op openbaarheid van de informatie die de overheid bezit (bestuursdocumenten), behalve in geval van toepasselijke uitzonderingsgronden. Informatie die onder een absolute uitzonderingsgrond valt, wordt systematisch geweerd. Zo wordt een verzoek tot openbaarmaking afgewezen wanneer de openbaarmaking afbreuk doet aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (tenzij de betrokkene akkoord gaat).

Bij aanvragen die na 1 juni 2020 werden of worden ingediend gaat de Vlaamse overheid ervan uit dat de aanvrager geen bezwaar heeft tegen de publicatie van persoonsgegevens die hij vrijwillig verstrekt. Daarom roept het Departement Omgeving architecten op om de naam (en adresgegevens) van de opdrachtgever niet meer te vermelden op de pdf-plannen. Gebeurt dit wel, dan wordt ervan uitgegaan dat de opdrachtgever akkoord gaat met de publicatie van deze plannen met inbegrip van de gegevens die hierop vermeld staan.

Een voorbeeld: op een inplantingsplan of motivatienota moet de naam en het adres van de aanvrager niet worden vermeld. Doet u dat toch, dan worden deze documenten gepubliceerd zonder dat de persoonsgegevens onleesbaar worden gemaakt. Het omgevingsloket zal ook niet ingaan op latere vragen om deze documenten met persoonsgegevens alsnog te verwijderen (als de aanvraag na 1 juni 2020 is ingediend). Denk dus vooraf goed na welke persoonsgegevens u op documenten en plannen vermeldt.

Ook wordt de openbaarmaking beperkt door de wetgeving over het auteursrecht. De publicatie van de projectinhoud gebeurt daarom met aandacht voor het auteursrecht. Plantypes die onder het auteursrecht vallen worden per definitie niet gepubliceerd. Bijvoorbeeld 3D-voorstellingen, buitenaanzichten, geveltekeningen, constructieve tekeningen, detailtekeningen, visualisaties en bouwplannen ‘ander type’.

In het omgevingsloket vindt u een bericht dat de aanvrager/architect laat weten dat de meeste informatie kan gepubliceerd worden na de ondertekening.

04 juni 2020