bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Wegvallen visumplicht: Orde wapent zich tegen illegale beroepsuitoefening

Ook na het verdwijnen van het digitale visum blijft de Orde de nodige controles uitvoeren op wie gerechtigd is het beroep van architect uit te oefenen. In afwachting van een rechtstreekse koppeling tussen de lijst van de Orde met het Omgevingsloket, bezorgt het Departement Omgeving wekelijks de data die de Orde hiervoor nodig heeft. Een inregeling van de webservices van het Departement Omgeving zal een frequentere bevraging van de data van het Omgevingsloket mogelijk maken.

Voor een directe connectie met het Omgevingsloket zijn nog verdere ontwikkelingen nodig, zowel aan de zijde van het Departement Omgeving, als aan de zijde van de Orde van Architecten. Daarnaast moeten nog een aantal zaken goed afgestemd worden, zoals hoe om te gaan met vrijstellingen en buitenlandse architecten. Het doel van de rechtstreekse connectie is dat bij het aanmelden van een architect, en/of op het moment van ondertekening/indiening, onmiddellijk bij de Orde wordt nagegaan of de architect in kwestie correct is ingeschreven bij de Orde van Architecten.

Een aanpassing van de software moet volgens het Departement Omgeving mogelijk zijn in het werkplan voor 2019. In de loop van het voorjaar volgt een analyse vanuit de Orde van Architecten om de inhoudelijke vereisten en de functionaliteiten afdoende voor te bereiden. Binnen de Vlaamse Raad is een college van deskundigen actief dat in nauw contact staat en regelmatig overleg pleegt met de betrokken diensten binnen het Departement Omgeving. De Orde ijvert ervoor om de aanpassing van de software zo snel mogelijk (ten laatste begin 2019) te laten gebeuren.

Ook het feit dat de medeondertekening van de aanvrager (opdrachtgever) niet vereist is als de architect de aanvraag digitaal ondertekent, is momenteel een onderwerp in de besprekingen. In afwachting van een eventuele aanpassing binnen het Omgevingsloket, adviseert de Orde aan architecten om hun opdrachtgevers het dossier toch mee digitaal te laten ondertekenen. Dit om discussies en juridische problemen achteraf te vermijden.

01 maart 2018