Wat is de impact van de verzekering tienjarige aansprakelijkheid in de bouwsector?

Sinds 1 juli 2018 zijn aannemers, architecten en andere dienstverleners in de sector van de woningbouw verplicht om een verzekering tienjarige aansprakelijkheid af te sluiten.

Rebecca Ramboer, gedelegeerd bestuurder van Protect, gespecialiseerd verzekeraar voor architecten en bouwprofessionals, geeft duiding bij de nieuwe wet.

Op wie is deze wet van toepassing?

Als de onderneming aan de volgende drie voorwaarden voldoet, is de verzekering tienjarige aansprakelijkheid verplicht:

 • de onderneming voert onroerende werken uit of levert intellectuele prestaties die verband houden met die onroerende werken;
 • het gaat over gebouwen die uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor bewoning;
 • en de tussenkomst van een architect is hierbij verplicht.

Wat is precies verzekerd?

De verzekering verleent waarborg voor een periode van tien jaar na aanvaarding van de werken. Ze dekt de aansprakelijkheid bedoeld in de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek die de bouwactoren kunnen oplopen. Het gaat over een gebrek aan de bouwconstructie of waterdichtsheidsproblemen die de stabiliteit of soliditeit van de woning in het gedrang brengen. Zowel aannemers als onderaannemers dienen verzekerd te worden in de polis.

Welke uitsluitingen voorziet de wet?

De wet van 31 mei 2017 voorziet, naast de uitsluitingen die zijn voorzien in de Wet betreffende de Verzekeringen van 4 april 2014, acht uitsluitingen:

 • schade ingevolge radioactiviteit
 • schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels ingevolge blootstelling aan wettelijk verboden producten
 • schade van esthetische aard
 • zuiver immateriële schade
 • de zichtbare schade of schade die door de verzekerde is gekend op het moment van de voorlopige oplevering of die rechtstreeks volgt uit fouten, gebreken of wanprestaties door hem gekend op het moment van voormelde oplevering
 • schade ingevolge niet-accidentele pollutie
 • meerkosten voortvloeiend uit de wijzigingen en/of verbeteringen aan de woning na schadegeval
 • de materiële en immateriële schade lager dan € 2.500

Wat zijn de gevolgen voor een bedrijf in de woningbouwsector?

De verzekering dekt de tienjarige aansprakelijkheid voor ernstige gebreken. De wet bepaalt dat voor aanvang van de werken de verzekeringsplichtige aannemers en andere dienstverleners aan de bouwheer en de architect een verzekeringsattest moeten afgegeven. De architect moet het attest in voorkomend geval opeisen. Bij gebrek aan attest mogen de werken in principe niet aangevat worden.

De wet voorziet sancties indien de verzekeringsplicht niet wordt nageleefd en sanctioneert de architect indien hij zijn controleplicht op de aanwezigheid van het verzekeringsattest overtreedt.

De verzekeringsattesten moeten door de verzekeraars geregistreerd worden in de centrale databank die de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen beheert.

Vermelding in de notariële akte

“De verzekering tienjarige aansprakelijkheid wordt mee overgedragen met de woning bij overdracht van de zakelijke rechten voor afloop van de periode van dekking. De notaris moet het register van de verzekeringsattesten raadplegen en de resultaten van de raadpleging melden in de notariële akte”, besluit Rebecca Ramboer.

Tekst: KMO Insider / Protect