Raad van Beroep - 14 februari 2017 - retroactieve weglating

Jurisdictie: Raad van Beroep met Nederlands als voertaal zetelend te Gent

Datum: 14 februari 2017

Onderwerp: retroactieve weglating

Beslissing: Rechtsprekende op tegenspraak

 

Beslissingsnummer: 17/3206

 

 

In de zaak van:

 

architect, wonende te (…)

 

en van:

 

DE NATIONALE RAAD VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN,

publiekrechtelijk rechtspersoon, met zetel te 1000 Brussel, Kartuizersstraat 19 bus 4, die woonstkeuze doet te 1000 Brussel, Havenlaan 86c bus 101,

 

De zaak werd behandeld door deze raad van beroep op de openbare terechtzitting van (…) 2018 waar gehoord werden: wnd. Voorzitter J. van der Eecken in het verslag en architect (…) in (…) middelen van verdediging bijgestaan door meester (…), advocaat te (…).

 

De Nationale Raad werd niet vertegenwoordigd.

 

 

 

           *  * *

 

Gelet op de beslissing gewezen op (…) 2017 door de Provinciale Raad (…) die de aanvraag dd. (…) 2017 tot weglating van architect (…) met ingang van (…) 2016, beslissing (onregelmatig) aan (…) betekend op (…) 2017 en niet betekend aan de Nationale Raad.

 

Gelet op de hogere beroepen ingesteld op (…) 2017 door architect (…) en op (…) 2017 door de Nationale Raad.

 

Beide hogere beroepen, regelmatig naar vorm en termijn, zijn ontvankelijk.

 

Het hoger beroep van architect (…) strekt ertoe (…) weglating te laten ingaan op (…) 01-04-2013.

 

Krachtens artikel 17 van het Huishoudelijk Reglement van de Nationale Raad moet het lid van de Orde, dat verlangt van het tableau of de lijst van de stagiairs te worden weggelaten, zulks bij aangetekende brief aanvragen, en heeft de weglating slechts uitwerking vanaf de datum van de beslissing, tenzij de raad er anders over oordeelt.

 

Dit artikel bepaalt weliswaar niet aan wie de aangetekende brief gericht moet zijn, doch een verzoek tot weglating dient in beginsel gericht te worden aan de Provinciale Raad van de Orde op wiens tabel de architect ingeschreven is.

 

Dergelijk verzoek tot weglating werd door architect (…) slechts regelmatig ingediend op (…) 2017, nadat (…) bij vonnis dd. (…) 2016 van de bevoegde vrederechter, dat in kracht van gewijsde is getreden, definitief veroordeeld werd tot betaling van de bijdragen 2013, 2014 en 2015.

 

De omstandigheid dat architect (…) sinds april 2013 een activiteit zou hebben uitgeoefend die onverenigbaar zou zijn met het beroep van architect, ontsloeg (…) niet van (…) verplichting om (…) weglating regelmatig aan te vragen en belette geenszins de Orde de betaling van de bijdragen te vorderen zolang (…) op de tabel ingeschreven bleef.

 

Naar aanleiding van een verzoek tot betaling van de bijdrage 2013 heeft architect (…) op (…) 2013 per e-mail het volgende geantwoord: “Normaal gezien ben ik reeds uitgeschreven als architect. Kan u eens nakijken in jullie gegevensbank of dit effectief zo is?”. Dergelijke e-mail is geen regelmatig verzoek tot weglating.

 

Bij aangetekend schrijven dd. (…) 2015 gericht aan de juridische dienst van de Vlaamse Raad meldt architect (…) enkel dat (…) sinds (…) 2013 niet meer werkzaam is als architect. De omstandigheid dat deze dienst dit schrijven heeft overgemaakt aan de Provinciale Raad bevoegd “om een verzoek tot weglating te behandelen en dienaangaande een beslissing te nemen”, houdt niet in dat er een regelmatige aanvraag tot weglating werd ingediend, noch dat de Provinciale Raad hierover uitspraak diende te doen.

 

Rekening houdend met het feit dat architect (…) definitief veroordeeld werd tot betaling van de bijdragen 2013, 2014 en 2015, en dat (…) geen regelmatige aanvraag tot weglating voor (…) 2017 heeft gedaan, dient de bestreden beslissing, die (…) verzoek tot weglating retroactief vanaf 01-01-2016 inwilligt, bevestigd te worden.

 

OP DIE GRONDEN

 

DE RAAD VAN BEROEP

 

 

Gelet op de art. 20, 21, 24 t/m 33 van de wet van 26 juni 1963, het K.B. van 31 augustus 1963, art. 9 van de wet van 20 februari 1939 en art. 24 van de wet van 15 juni 1935, wetsbepalingen door de voorzitter aangeduid.

 

Rechtsprekend met twee derden meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden, bij verstek t.a.v. de Nationale Raad en op tegenspraak t.a.v. architect (…).

 

Ontvangt beide hogere beroepen.

 

Bevestigt de bestreden beslissing.

 

Aldus gewezen door (…) en na ondertekening door voormelde leden uitgesproken ter gewone en openbare zitting van de Raad van Beroep van de Orde van Architecten met het Nederlands als voertaal, zetelend te Gent, op (…)  tweeduizend en achttien door (…)