Raad van Beroep (2017) - Geen medewerking verlenen aan het Bureau

Jurisdictie: Raad van Beroep met Nederlands als voertaal zetelend te Gent

Datum: 20 november 2017

Onderwerp: geen medewerking verlenen aan het Bureau

Beslissing: Rechtsprekende op tegenspraak

 

Beslissingsnummer: 17/3197

 

 

In de zaak van:

 

architect, wonende te (…)

 

en van:

 

DE NATIONALE RAAD VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN,

publiekrechtelijk rechtspersoon, met zetel te 1000 Brussel, Kartuizersstraat 19 bus 4, die in zijn akte hoger beroep woonstkeuze doet te 1000 Brussel, Havenlaan 86c bus 101,

 

Bij beslissing op tegenspraak gewezen door de Provinciale Raad van de Provincie (…) dd. (…) 2017 werd aan architect (…) een schorsing van zes maanden opgelegd uit hoofde van de bewezen verklaarde tenlastelegging:

 

            “In strijd met artikel 29 van het bij Koninklijk Besluit d.d. 18 april 1985 goedgekeurd reglement van beroepsplichten:

  • te hebben verzuimd het bureau van de Raad nuttig te antwoorden op de brief van (…) 2016 (ref: ), niettegenstaande de herhaalde verzoeken per gewoon schrijven d.d. (…) 2016 (ref: ) en per aangetekend en gewoon schrijven d.d. (…) 2016 (ref.)

 

De zaak werd behandeld door deze raad van beroep op de openbare terechtzitting van (…) 2017 waar gehoord werden: wnd. Voorzitter J. van der Eecken in het verslag, architect (…) in (…) middelen van verdediging bij monde van meester (…), advocaat te (…) en de Nationale Raad in zijn middelen bij monde van meester (…), advocaat te (…).

 

 

           *  * *

 

Gelet op de beslissing gewezen op (…) 2017 door de Provinciale Raad (…), die de tenlastelegging bewezen verklaart en architect (…) de tuchtstraf van 6 maanden schorsing oplegt, beslissing betekend op (…) 2017 aan architect (…) en aan de Nationale Raad.

 

Gelet op de hogere beroepen ingesteld tegen deze beslissing door architect (…) en de Nationale Raad respectievelijk op (…)  en (…) 2017.

 

Beide hogere beroepen, regelmatig naar vorm en termijn, zijn ontvankelijk.

 

Het staat onomstootbaar vast en wordt overigens niet betwist dat architect (…) verzuimd heeft het Bureau van de raad nuttig te antwoorden op de brief van (…) 2016, niettegenstaande de herhaalde verzoeken per gewoon schrijven dd. (…) 2016 en per aangetekend en gewoon schrijven dd. (…) 2016. Hierdoor heeft architect (…) ontegensprekelijk (opnieuw) (…) verplichting (…) opgelegd door art. 29 van het bij KB dd. 18-04-1985 goedgekeurd Reglement van Beroepsplichten geschonden, zodat de tenlastelegging bewezen is gebleven.

 

De opgelegde tuchtstraf van 6 maanden schorsing lijkt evenwel overdreven. Immers, uit de stukken neergelegd voor de raad van beroep blijkt dat, na (…) verwijzing, architect (…) nog op (…) 2017 door het Bureau verhoord werd en aldaar (eindelijk) mondeling nuttig heeft geantwoord op voormelde brieven. Dit verhoor maakte deel uit van het oorspronkelijke dossier en werd blijkbaar niet medegedeeld aan de Provinciale Raad, die er in de bestreden beslissing geen melding van maakt en ermee geen rekening heeft gehouden.

 

In dergelijke omstandigheden is de raad van beroep van mening dat, spijts een voorgaande berisping voor gelijkaardige feiten, een nieuwe berisping zal volstaan om de tenlaste gelegde feiten op passende wijze te beteugelen, in de hoop dat architect (…) eindelijk zal inzien dat (…) de dwingende verplichting heeft om onmiddellijk, op eenvoudige vraag van zijn Provinciale Raad, alle inlichtingen en documenten mede te delen, ten einde de Raad van de Orde toe te laten zijn door de wet opgelegde opdrachten te vervullen.

 

 

OP DIE GRONDEN

 

DE RAAD VAN BEROEP

 

 

Gelet op de art. 20, 21, 24 t/m 33 van de wet van 26 juni 1963, het K.B. van 31 augustus 1963, art. 9 van de wet van 20 februari 1939, art. 29 van het Reglement dd. 16 december 1983 van de beroepsplichten der architecten, goedgekeurd bij K.B. van 18 april 1985 en art. 24 van de wet van 15 juni 1935, wetsbepalingen door de voorzitter aangeduid.

 

Rechtsprekend op tegenspraak.

 

Ontvangt beide hogere beroepen.

 

Bevestigt de bestreden beslissing, met dien verstande evenwel dat de opgelegde tuchtstraf herleid wordt tot een berisping.

 

Aldus gewezen door (…) en na ondertekening door voormelde leden uitgesproken ter gewone en openbare zitting van de Raad van Beroep van de Orde van Architecten met het Nederlands als voertaal, zetelend te Gent, op (…) tweeduizend en zeventien door (…)