Raad van Beroep - 2018 - Verzet tegen beslissing op tegenspraak

Jurisdictie: Raad van Beroep met Nederlands als voertaal zetelend te Gent
 

Datum: (…) 2018
 

Beslissing: rechtsprekend bij verstel t.a.v. de architect en op tegenspraak t.a.v. de Nationale Raad.

Beslissingsnummer: 17/3205

 

Verzet tegen beslissing op tegenspraak

 

(…)

 

In de zaak van:

 

Architect, wonende te (…)

 

en van:

 

DE NATIONALE RAAD VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN, publiekrechtelijk rechtspersoon, met zetel te 1000 Brussel, Kartuizersstraat 19 bus 4, die woonstkeuze doet te 1000 Brussel, Havenlaan 86c bus 101,

 

De zaak werd behandeld door deze raad van beroep op de openbare terechtzitting van (…) 2018 waar gehoord werden: wnd. Voorzitter (…) in het verslag en de Nationale Raad in zijn middelen bij monde van meester (…), advocaat te (…).

 

Architect (…) verscheen niet en werd niet vertegenwoordigd.

 

                                                           * * *

 

 

Gelet op de beslissing gewezen op (…) 2016 door de Provinciale Raad (…), die de verbeterde tenlastelegging A,

 

in strijd met art. 69, eerste alinea van het Huishoudelijk Reglement van de Nationale Raad dd. 09/05/2008 te hebben verzuimd om binnen de maand na het in kracht van gewijsde treden van een tuchtstraf van schorsing, aan de Provinciale Raad van de Orde van Architecten voor de Provincie (…) een lijst te laten toekomen van de lopende opdrachten omvattende het opmaken van plans of de controle op de uitvoering van werken waarvoor een bouwvergunning vereist is,

 

de verbeterde tenlastelegging B,

 

in strijd met art. 69, tweede alinea van het Huishoudelijk Reglement van de Nationale Raad dd. 09/05/2008 te hebben verzuimd om alle nodige maatregelen te treffen opdat (…) opdrachtgevers geen nadelige gevolgen zouden ondergaan wegens de onmogelijkheid waarin (…) tijdelijk verkeert om bedoelde opdrachten uit te voeren, niettegenstaande de uitdrukkelijke vraag daartoe namens het bureau van de Provinciale Raad van de Orde van Architecten voor de Provincie (…), in bijzonder:

  • bij brief van 5-07-2016 (ref. …/…)
  • en bij rappel brief dd. 30-08-2016 (ref. …/…)

 

en de tenlastelegging C,

 

in strijd met artikel 29 van het KB dd. 18 april 1985 goedgekeurde reglement van beroepsplichten te hebben verzuimd het bureau van de Provinciale Raad van de Orde van Architecten voor de provincie (…) nuttig te antwoorden op de brief van 05-07-2016 (ref. …/…), niettegenstaande het uitdrukkelijk verzoek per schrijven dd. 30-08-2016 (ref. …/…),

 

bewezen verklaart in hoofde van architect (…) en (…) de tuchtstraf van 12 maanden schorsing oplegt.

 

Gelet op de hogere beroepen ingesteld tegen deze beslissing op (…) 2017 door architect (…) en op (…)2017 door de Nationale Raad.

 

Gelet op de beslissing gewezen bij verstek t.a.v. de Nationale Raad op (…) 2017 door de raad van beroep, die beide hogere beroepen ontvangt en de bestreden beslissing bevestigt, met dien verstande evenwel dat de duur van de opgelegde schorsing herleid wordt tot drie maanden.

 

Gelet op de beslissing van de raad van beroep op tegenspraak gewezen op (…) 2017 die, na verzet van de Nationale Raad, aan architect (…) een schorsing van 6 maanden oplegt, beslissing regelmatig aan (…) betekend op (…) 2017.

 

Gelet op het verzet aangetekend tegen deze beslissing door architect (…) op (…) 2017.

 

Hoewel regelmatig opgeroepen is architect (…) niet verschenen ter zitting van (…) 2018, doch heeft (…) per e-mail verstuurd op (…) 2018 om7.29 uur om een uitstel verzocht, waartegen de raadsman van de Nationale Raad zich terecht heeft verzet.

 

Immers, krachtens artikel 26 lid 1 van de wet van 26-06-1963 kan degene, tegen wie een beslissing bij verstek is gewezen, tegen deze beslissing aantekenen binnen de termijn van 30 dagen vanaf de betekening van deze beslissing.

 

Niet alleen is het verzet van architect (…) laattijdig aangetekend tegen een beslissing die inmiddels in kracht van gewijsde is getreden, doch bovendien is deze beslissing, gewezen niet bij verstek doch op tegenspraak, niet eens vatbaar voor enig verzet.

 

 

OP DIE GRONDEN

                                  DE RAAD VAN BEROEP

 

Gelet op de artikelen 20, 21, 24 t/m 33 van de wet van 26 juni 1963, het K.B. van 31 augustus 1963, art. 9 van de wet van 20 februari 1939 en artikel 24 van de wet van 15 juni 1935, wetsbepalingen door de voorzitter aangeduid.

 

Rechtsprekend bij verstek t.a.v. architect (…) en op tegenspraak t.a.v. de Nationale Raad.

 

Verklaart het verzet onontvankelijk.

 

Aldus gewezen door (…) en na ondertekening door voormelde leden uitgesproken ter gewone en openbare zitting van de Raad van Beroep van de Orde van Architecten met het Nederlands als voertaal, zetelend te Gent, op (…) tweeduizend en achttien door (…)