Raad van Beroep (2018) - Bewarende vrijwillige tussenkomst

Jurisdictie: Raad van Beroep met Nederlands als voertaal zetelend te Gent

Datum: (…)

Onderwerp: Bewarende vrijwillige tussenkomst

Beslissing: Rechtsprekende op tegenspraak

Beslissingsnummer: 18/3208

In de zaak van:

architect, wonende te (…)

en van:

DE NATIONALE RAAD VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN,

publiekrechtelijk rechtspersoon, met zetel te 1000 Brussel, Kartuizersstraat 19 bus 4, die in zijn akte hoger beroep woonstkeuze doet te 1000 Brussel, Havenlaan 86c bus 101,

en de partij die een verzoek tot bewarende vrijwillige tussenkomst heeft neergelegd:

architect, wonende te (…)

De zaak werd behandeld door deze raad van beroep op de openbare terechtzitting van (…) 2018 waar gehoord werden: wnd. Voorzitter (…) in het verslag, architect (…) in (…) middelen van verdediging vertegenwoordigd door (…) loco (…), beiden advocaten te (…), de Nationale Raad in zijn middelen bij monde van meester (…), advocaat te (…) en architect in (…) middelen voorgedragen door (…).

* * *

Gelet op de beslissing gewezen op (…) 2017 door de Provinciale Raad (…), die architect (…) uit hoofde van de bewezen verklaarde tenlasteleggingen een schorsing van (…) maanden oplegt, beslissing betekend op (…) 2018.

Gelet op de hogere beroepen ingesteld tegen deze beslissing op (…) 2018 door architect (…) en op (…) 2018 door de Nationale Raad.

Gelet op het verzoekschrift tot bewarende vrijwillige tussenkomst neergelegd op (…) 2018 door (…), architect ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten van (…).

Gelet op de conclusies neergelegd door de Nationale Raad en door architect (…).

Ter zitting van (…) 2018 werden de debatten beperkt tot de ontvankelijkheid van de vrijwillige tussenkomst.

Voor zover ze verenigbaar zijn met de wet van 26-06-1963 tot instelling van een Orde van Architecten zijn de regels van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing op onderhavige rechtspleging (art. 2 Ger. Wb.).

Een bewarende vrijwillige tussenkomst kan voor de eerste maal plaats vinden in hoger beroep (art. 812 lid 2 Ger. Wb.).

Een vrijwillige tussenkomt, weze het louter bewarend, is een rechtsvordering in de zin van artikel 17 Ger. Wb., en kan derhalve niet toegelaten worden indien de verzoeker geen hoedanigheid en geen belang heeft om deze vordering in te dienen.

Het belang dat krachtens de art. 17 en 18 Ger. Wb. vereist is voor de toelaatbaarheid van een rechtsvordering dient een persoonlijk en rechtstreeks belang, namelijk een eigen belang, te zijn. Het algemeen belang is geen eigen belang.

Architect (…) stelt dat (…) een persoonlijk belang heeft bij (…) tussenkomst voor de Raad van Beroep wanneer een Provinciale Raad oordeelt aan de hand van criteria die nergens in de wet, een koninklijk besluit of in een aanbeveling zijn vervat, en wanneer dergelijke handeling financiële gevolgen kan hebben voor alle Belgische architecten, incl. (…)zelf.

Onverminderd het feit dat de beslissing inzake architect (…) niet tegenstelbaar is aan derden (incl. architect (…) en derhalve derden niet kunnen schaden, dient te worden opgemerkt dat het beweerd belang van architect (…) zich vereenzelvigt met het belang van om het even welk architect ingeschreven op de tabel van om het even welke Provinciale Raad. Dergelijk belang is geen eigen belang maar een algemeen belang.

Het is precies de taak, niet van architect (…), maar van de Nationale Raad om over dit algemeen belang te waken (cf. art. 38 van de wet van 26-06-1963) en om desgevallend cassatieberoep aan te tekenen tegen beslissingen van de Raad van Beroep die de wet zouden schenden (art. 33 van zelfde wet).

De omstandigheden dat architect (…) zich tegen (…) tussenkomst niet verzet, dat (…) zich door (…) had kunnen laten bijstaan (art. 24 § 3 van zelfde wet) en dat (…) ter openbare terechtzitting aanwezig mag zijn, laten architect (…) niet toe om in eigen naam als partij in het geding tussen te komen.

Enkel om deze reden (gebrek aan belang) is het verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst van architect (…) reeds klaarblijkelijk onontvankelijk. Het is derhalve overbodig de overige grieven van de Nationale Raad, die niet tot een ruimere onontvankelijkheid kunnen leiden, te onderzoeken.

OP DIE GRONDEN

DE RAAD VAN BEROEP

Gelet op de wet van 26 juni 1963, het K.B. van 31 augustus 1963, art. 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek en art. 24 van de wet van 15 juni 1935,

Rechtsprekend op tegenspraak.

Verklaart het verzoekschrift tot bewarende vrijwillige tussenkomst van architect (…) onontvankelijk.

Stelt de zaak voor behandeling ten gronde vast op de zitting van dinsdag (…) 2018 om 14u30.

Aldus gewezen door (…) en na ondertekening door voormelde leden uitgesproken ter gewone en openbare zitting van de Raad van Beroep van de Orde van Architecten met het Nederlands als voertaal, zetelend te Gent, op (…) tweeduizend en achttien door (…)