Raad van Beroep (2018) - geen medewerking verlenen aan het Bureau en niet correct verzekerd te zijn

Jurisdictie: Raad van Beroep met Nederlands als voertaal zetelend te Gent

Datum: (…)

Onderwerp: geen medewerking verlenen aan het Bureau en niet correct verzekerd te zijn

Beslissing: Rechtsprekende op tegenspraak

Beslissingsnummer: 17/3203

In de zaak van:

architect, wonende te (…)

en van:

DE NATIONALE RAAD VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN,

publiekrechtelijk rechtspersoon, met zetel te 1000 Brussel, Kartuizersstraat 19 bus 4, die in zijn akte hoger beroep woonstkeuze doet te 1000 Brussel, Havenlaan 86c bus 101,

Bij beslissing gewezen door de Provinciale Raad van de Provincie (…) dd. (…) 2017 werd aan architect (…) een schorsing van drie maanden opgelegd uit hoofde van de bewezen verklaarde tenlasteleggingen:

De eer en waardigheid van het beroep als architect in het gedrang te hebben gebracht:

door in strijd met art. 29 van het Reglement van Beroepsplichten van 16 december 1983, goedgekeurd bij K.B. van 18/4/1985, geen medewerking te hebben verleend en niet de inlichtingen te hebben verstrekt en documenten te hebben gegeven die nodig zijn om na te gaan of de betrokken architect verzekerd is.

Door in strijd met art. 15 van het hogervermelde Reglement niet correct verzekerd te zijn voor lopende en nieuwe werven.

De zaak werd behandeld door deze raad van beroep op de openbare terechtzitting van (…) 2017 waar gehoord werden: wnd. Voorzitter (…) in het verslag, architect (…) in (…) middelen bijgestaan door meester (…), advocaat te (…) en de Nationale Raad in zijn middelen bij monde van meester (…), advocaat te (…).

* * *

Gelet op de beslissing gewezen op (…) 2017 door de Provinciale Raad van (…), die de beide tenlasteleggingen bewezen verklaart en architect (…) de tuchtstraf van 3 maanden schorsing oplegt, beslissing regelmatig betekend op (…) 2017 aan architect (…) en op (…) 2017 aan de Nationale Raad.

Gelet op de hogere beroepen ingesteld tegen deze beslissing op (…) 2017 door architect (…) en op (…) 2017 door de Nationale Raad.

Beide hogere beroepen, regelmatig naar vorm en termijn, zijn ontvankelijk.

Uit het dossier blijkt dat architect (…), enerzijds, in strijd met art. 29 van het Reglement van Beroepsplichten, geen medewerking heeft verleend en niet de inlichtingen heeft verschaft en documenten heeft gegeven die nodig zijn om na te gaan of (…) correct verzekerd is, en anderzijds, in strijd met artikel 15 van zelfde Reglement, niet correct verzekerd was voor lopende en nieuwe werven.

De Raad van Beroep verwijst desbetreffend naar de oordeelkundige motivering van de bestreden beslissing. Overigens betwist architect (…) de tenlasteleggingen op zich niet, doch is (…) van oordeel dat er geen proportionele sanctie werd opgelegd.

Nochtans heeft architect (…) door bedoelde inbreuken op het Reglement van Beroepsplichten, inzonderheid op de verzekeringsplicht opgelegd in het belang zowel van de bouwheer als van de architect zelf, op bijzonder ernstige wijze de eer en de waardigheid van het beroep als architect in het gedrang gebracht.

Dergelijke inbreuken zouden beslist een schorsing van een langere duur dan 3 maanden verantwoorden, doch rekening houdend met de afwezigheid van voorgaande sancties wordt de opgelegde sanctie niet verzwaard, in de hoop dat architect (…) in de toekomst (…) verzekeringsplicht nauwgezet zal naleven.

 

OP DIE GRONDEN

 

DE RAAD VAN BEROEP

 

Gelet op de art. 20, 21, 24 t/m 33 van de wet van 26 juni 1963, het K.B. van 31 augustus 1963, art. 9 van de wet van 20 februari 1939, art. 15 en 29 van het Reglement dd. 16 december 1983 van de beroepsplichten der architecten, goedgekeurd bij K.B. van 18 april 1985 en art. 24 van de wet van 15 juni 1935, wetsbepalingen door de voorzitter aangeduid.

Rechtsprekend op tegenspraak, met twee derden meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden.

Ontvangt beide hogere beroepen.

Bevestigt de bestreden beslissing

Aldus gewezen door (…) en na ondertekening door voormelde leden uitgesproken ter gewone en openbare zitting van de Raad van Beroep van de Orde van Architecten met het Nederlands als voertaal, zetelend te Gent, op (…) en tweeduizend en zeventien door (…)                               achttien

        

doorhaling van één nietig woord goedgekeurd.