Raad van Beroep (2018) - Industrieel ingenieur bouwkunde – inschrijving lijst stagiairs

Jurisdictie: Raad van Beroep met Nederlands als voertaal zetelend te Gent

Datum: (…)

Onderwerp: Industrieel ingenieur bouwkunde – inschrijving lijst stagiairs

Beslissing: Rechtsprekende op tegenspraak

Beslissingsnummer: 18/3219

In de zaak van:

architect, wonende te (…)

en van:

DE NATIONALE RAAD VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN,

publiekrechtelijk rechtspersoon, met zetel te 1000 Brussel, Kartuizersstraat 19 bus 4, die in zijn akte hoger beroep woonstkeuze doet te 1000 Brussel, Havenlaan 86c bus 101,

De zaak werd behandeld door deze raad van beroep op de openbare terechtzitting van (…) 2018 waar gehoord werden: wnd. Voorzitter (…) in het verslag, (…) in (…) middelen vertegenwoordigd door meester (…) loco meester (…), advocaten te (…) en de Nationale Raad in zijn middelen bij monde van meester (…), advocaat te (…).

* * *

Gelet op de beslissing gewezen op (…)2018 door de Provinciale Raad (…), die het verzoek van (…) tot inschrijving als architect op de lijst van stagiairs afwijst, beslissing regelmatig betekend op (…)2018 aan (…) en op (…)2018 aan de Nationale Raad.

Gelet op de hogere beroepen ingesteld tegen deze beslissing door (…) op (…)2018 en door de Nationale Raad op (…)2018.

Het hoger beroep van de Nationale Raad is regelmatig naar vorm en termijn. Uit de stukken waarop de Raad van Beroep acht mag slaan blijkt dat (…) van de beslissing slechts in kennis is gesteld op (…)2018, datum waarop (…) de betekening heeft ontvangen (stuk 14 van (…) dossier). (…) stelt dat (…) zich in Nederland aan de kust op verlof bevond en legt hiervoor twee betalingsbewijzen voor (stuk 13 van (…) dossier). Naar het oordeel van de Raad van Beroep levert (…) op voldoende wijze het bewijs dat (…) zich in de onmogelijkheid bevond om de betekening voor (…)2018 te ontvangen. Derhalve is het hoger beroep van (…) eveneens regelmatig naar vorm en termijn.

Ingevolge de ontvankelijkheid van het hoger beroep van (…) zijn de betwistingen omtrent de voorwaardelijke afstand van het hoger beroep van de Nationale Raad, de weigering van (…) om deze afstand te aanvaarden en diens zo beweerd “incidenteel beroep” zonder voorwerp.

Het verzoek van (…) tot inschrijving op de lijst van stagiairs werd afgewezen om reden dat (…) niet burgerlijk maar industrieel ingenieur is. Het wordt niet betwist dat de ratio legis van de wet van 20-02-1939 erin bestond de toenmalige “technisch” (thans “industrieel”) ingenieurs de toegang tot de uitoefening van het beroep van architect te ontzeggen. In tegenstelling tot hetgeen (…) in besluiten voorhoudt, is er aan de ratio legis van de wet van 20-02-1939 niets gewijzigd. Het feit dat de benaming van het diploma veranderd is van technisch naar industrieel ingenieur, die thans “master” wordt, maakt geen reden uit om af te wijken van de wet van 20-02-1939.

Het feit dat (…) industrieel ingenieur bouwkunde is en ervaring heeft op dit gebied is evenmin een reden om (…) toe te laten het beroep van architect uit te oefenen. Krachtens de wet van 20-02-1939 kunnen burgerlijke ingenieurs, zelfs niet gespecialiseerd in bouwkunde, toegelaten worden tot de uitoefening van het beroep van architect. Mocht deze toelating worden uitgebreid tot de industriële ingenieurs – quod certe non -, zouden alle industriële ingenieurs, inbegrepen deze die niet gespecialiseerd zijn in bouwkunde, moeten toegelaten worden tot de uitoefening van het beroep van architect.

(…) stelt dat het diploma industrieel bouwkunde een academische gerichte opleiding impliceert. Doch het diploma van (…) voldoet niet aan de toegangsvereisten voor het beroep van architect, noch op grond van artikel 2 van de wet van 20-02-1939, noch op grond van de Europese Richtlijn 2005/36/EG van 07-09-2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties opgenomen in art. II.67 van het decreet van 20-12-2013 (Codex Hoger Onderwijs). De Raad van Beroep verwijst desbetreffend naar de oordeelkundige uiteenzetting van de Nationale Raad in zijn besluiten.

Terecht heeft de Provinciale Raad het verzoek van (…) tot inschrijving als architect op de lijst van stagiairs afgewezen.

OP DIE GRONDEN

DE RAAD VAN BEROEP

Gelet op de art. 17, 24 t/m 33 van de wet van 26 juni 1963, het K.B. van 31 augustus 1963 en art. 24 van de wet van 15 juni 1935,

Rechtsprekend op tegenspraak met twee derden meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden.

Ontvangt beide hogere beroepen.

Bevestigt de bestreden beslissing.

Aldus gewezen door (…) en na ondertekening door voormelde leden uitgesproken ter gewone en openbare zitting van de Raad van Beroep van de Orde van Architecten met het Nederlands als voertaal, zetelend te Gent, op (…) tweeduizend en achttien door (…)