Raad van Beroep (2019) - Onderbreking stage en weglating van de lijst van stagiairs

Jurisdictie: Raad van Beroep met Nederlands als voertaal zetelend te Gent

Datum: (…)

Onderwerp: Onderbreking stage en weglating van de lijst van stagiairs

Beslissing: Rechtsprekende op tegenspraak t.o.v. de Nationale Raad en bij verstek t.a.v. de architect

 

Beslissingsnummer: (…)

 

 

 

In de zaak van:

 

architect, met kantooradres te (…)

 

en van:

 

DE NATIONALE RAAD VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN,

publiekrechtelijk rechtspersoon, met zetel te 1000 Brussel, Kartuizersstraat 19 bus 4, die in zijn akte hoger beroep woonstkeuze doet te 1000 Brussel, Havenlaan 86c bus 101,

 

De zaak werd behandeld door deze raad van beroep op de openbare terechtzitting van (…) 2019 waar gehoord werden: wnd. Voorzitter (…) in het verslag en (…) in (…) middelen voorgedragen door (…) zelf.

 

* * *

 

Gelet op de beslissing gewezen op (…) 2019 door de Provinciale Raad (…), tot weglating van de Lijst van Stagiairs van architect (…), beslissing betekend op (…) 2019 aan de betrokken architect en op (…) 2019 aan de Nationale Raad.

 

Gelet op de hogere beroepen ingesteld op (…) 2019 door architect (…) en op (…) 2019 door de Nationale Raad.

 

De Nationale Raad, hoewel regelmatig opgeroepen, heeft per e-mail laten weten zich te gedragen naar de wijsheid van de Raad van Beroep en niet te verschijnen ter zitting van (…) 2019.

 

Beide hogere beroepen, regelmatig naar vorm en termijn, zijn ontvankelijk.

 

Architect (…), opgenomen sinds (…) 2017 op de Lijst van Stagiairs door de Provinciale Raad (…), heeft een positieve buitenlandse stage in Barcelona verricht van (…) 2018 tot (…) 2018 en is sinds (…) 2018 werkzaam in het kantoor (…) (architect (…)) te (…), doch kan aldaar slechts vanaf (…) 2019 (…) stage aanvangen.

 

Krachtens artikel 7 van het Stagereglement van 05-02-1965 (goedgekeurd bij art. 1 van het K.B. van 13-05-1965) brengt de inschrijving op de Lijst van Stagiairs met zich de verplichting de stage door te maken en geeft elke stagiair, die om welke reden ook zich in de onmogelijkheid bevindt een of andere verplichting na te komen, daarvan kennis aan de raad van de Orde, die in voorkomend geval de betrokken stagiair van de Lijst van Stagiairs zal schrappen (lees weglaten).

 

De bestreden beslissing is als volgt gemotiveerd:

1° betrokkene onderbrak per (…) 2018 de stage onder leiding van cfr. (…) te Barcelona, Spanje;

2° betrokkene volbrengt heden geen stage en bevestigt de onderbreking van de stage;

3° betrokkene stemt in met de weglating van de Lijst van Stagiairs.

 

Omwille van de eerste twee redenen heeft de Provinciale Raad (…) het recht (en zelfs de plicht) krachtens artikel 7 van het Stagereglement wegens de onderbreking van de stage architect (…) van de Lijst van Stagiairs weg te laten. De derde (overtollige) reden is weliswaar onjuist (betrokkene vroeg (…) mutatie naar (…)), doch de instemming van de betrokkene met de weglating is niet vereist.

 

In tegenstelling tot hetgeen de betrokken architect blijkbaar vreest, zal de (ten onrechte) betwiste weglating geen enkel beletsel vormen voor (…) herinschrijving op de Lijst van Stagiairs door de Provinciale Raad (…) vanaf de datum van de aanvang van de stage in het kantoor (…).

 

 

OP DIE GRONDEN

 

DE RAAD VAN BEROEP

 

 

Gelet op de art. 17,  24 t/m 33 van de wet van 26 juni 1963, het K.B. van 31 augustus 1963, art. 7 van het Stagereglement van 05 februari 1965, goedgekeurd bij art. 1 van het K.B. van 13 mei 1965 en art. 24 van de wet van 15 juni 1935.

 

 

Rechtsprekend met een twee derden meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden, bij verstek t.o.v. de Nationale Raad en op tegenspraak t.a.v. architect (…).

 

Ontvangt beide hogere beroepen.

 

Bevestigt aldus de bestreden beslissing.

 

Aldus gewezen door (…) en na ondertekening door voormelde leden uitgesproken ter gewone en openbare zitting van de Raad van Beroep van de Orde van Architecten met het Nederlands als voertaal, zetelend te Gent, op (…) tweeduizend en negentien door (…)