Raad van Beroep - Rechtsprekende bij verstek t.a.v. de architect en de Nationale Raad

Jurisdictie: Raad van Beroep met Nederlands als voertaal zetelend te Gent

Datum: (…)

Onderwerp: Weglating van de Tabel

Beslissing: Rechtsprekende bij verstek t.a.v. de architect en de Nationale Raad

 

Beslissingsnummer: (…)

 

 

 

In de zaak van:

 

architect, met kantooradres te (…)

 

en van:

 

DE NATIONALE RAAD VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN,

publiekrechtelijk rechtspersoon, met zetel te 1000 Brussel, Kartuizersstraat 19 bus 4, die in zijn akte hoger beroep woonstkeuze doet te 1000 Brussel, Havenlaan 86c bus 101,

                                   

*                      *                      *

 

De zaak werd behandeld door deze Raad van Beroep op de openbare terechtzitting van (…) 2019 waar gehoord werd: voorzitter (…) in het verslag.

Architect (…) verscheen niet en werd niet vertegenwoordigd. De Nationale Raad werd eveneens niet vertegenwoordigd.

 

*                      *                      *

Gelet op de beslissing gewezen op (…) 2019 door de Provinciale Raad van (…), die het verzoek tot weglating van de Tabel afwijst, beslissing regelmatig betekend aan (…) op (…) 2019 en waarvan geen betekening aan de Nationale Raad wordt voorgelegd.

 

Gelet op de hogere beroepen ingesteld tegen deze beslissing door architect (…) op (…) 2019 en door de Nationale Raad op (…) 2019.

 

Beide hogere beroepen, regelmatig naar vorm en termijn, zijn ontvankelijk.

 

Hoewel regelmatig opgeroepen zijn noch architect (…), noch de Nationale Raad verschenen ter zitting van (…) 2019 van de Raad van Beroep, doch architect (…) heeft alle stukken betreffende (…) verzoek tot weglating van de Tabel medegedeeld en de Nationale Raad heeft schriftelijk laten weten zich naar de wijsheid van de Raad van Beroep te gedragen.

 

Architect (…), ingeschreven op de Tabel om het beroep van architect uit te oefenen als zelfstandige, is sinds (…) 2018 voltijds in loondienst getreden aan de (…), meer bepaald als projectmanager aan de (…), en heeft op (…) 2018 (…) weglating van de Tabel aangevraagd en op (…) 2018 (…) “verklaring op eer over weglating van de Tabel” ingediend.

 

De Provinciale Raad heeft (…) verzoek tot weglating van de Tabel afgewezen om reden dat uit de vacature van de (…) alsook uit de functieomschrijving zou blijken dat (…) taken opneemt die voorbehouden zijn aan een architect die ingeschreven is op de Tabel.

 

De door de Provinciale Raad aangevoerde reden is onverenigbaar niet alleen met de door de architect ingediende “verklaring op eer over weglating van de Tabel”, maar ook met de verklaring van het Afdelingshoofd (…) van de (…), volgens dewelke architect (…) tewerkgesteld is als projectleider, (…) geen taken opneemt of zal opnemen die voorbehouden zijn aan een architect ingeschreven op de Tabel, en de (…) optreedt als bouwheer en beroep doet op externe architecten voor vergunningsplichtige en stabiliteitsgerelateerde bouwprojecten. Bovendien houdt architect (…) voor, zonder dat deze bewering wordt tegengesproken, dat nauwelijks enkele maanden voordien het verzoek tot weglating van de Tabel van een collega architect, die dezelfde functie vervult bij de (…) met dezelfde arbeidsovereenkomst, wel werd ingewilligd.

 

Hoe dan ook, uit de stukken van het dossier dat aan de Raad van Beroep wordt voorgelegd, blijkt niet uit de functieomschrijving van projectleider in de dienst (…) van de (…) dat architect (…) nog taken (die de Provinciale Raad overigens niet nader omschrijft) zou opnemen die voorbehouden zijn aan een architect die ingeschreven is op de Tabel. (…) verzoek tot weglating van de Tabel wordt dan ook ingewilligd.

 

 

OP DIE GRONDEN

 

DE RAAD VAN BEROEP

 

 

Gelet op de art. 17,  24 t/m 33 van de wet van 26 juni 1963, het K.B. van 31 augustus 1963 en art. 24 van de wet van 15 juni 1935.

 

 

Rechtsprekend met een twee derden meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden, bij verstek t.a.v architect (…) en de Nationale Raad.

 

Ontvangt beide hogere beroepen.

 

Doet de bestreden beslissing teniet, en opnieuw rechtdoend.

 

Verklaart het verzoek van architect (…) tot weglating van de Tabel van de Orde van Architecten ontvankelijk en gegrond.

 

Aldus gewezen door (…) en na ondertekening door voormelde leden uitgesproken ter gewone en openbare zitting van de Raad van Beroep van de Orde van Architecten met het Nederlands als voertaal, zetelend te Gent, op (…) tweeduizend en negentien door (…)