Raad van Beroep - Rechtsprekende bij verstek t.a.v. de Nationale Raad en op tegenspraak voor het overige

Jurisdictie: Raad van Beroep met Nederlands als voertaal zetelend te Gent

Datum: (…)

Onderwerp: Uitlegging beslissing Raad van Beroep – weglating van de Tabel

Beslissing: Rechtsprekende bij verstek t.a.v. de Nationale Raad en op tegenspraak voor het overige

 

Beslissingsnummer: (…)

 

 

 

In de zaak van:

 

architect, met kantooradres te (…)

 

en :

 

DE NATIONALE RAAD VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN,

publiekrechtelijk rechtspersoon, met zetel te 1000 Brussel, Kartuizersstraat 19 bus 4, die in zijn akte hoger beroep woonstkeuze doet te 1000 Brussel, Havenlaan 86c bus 101,

                                  

*                      *                      *

 

 

De zaak werd behandeld door deze Raad van Beroep op de openbare terechtzitting van (…) 2019 waar gehoord werden: voorzitter (…) in het verslag en architect (…) in (…) middelen voorgedragen door (…). De Nationale Raad werd niet vertegenwoordigd.

 

 

*                      *                      *

Gelet op de beslissing uitgesproken op (…) 2019 door de Raad van Beroep, die het verzoek van architect (…) tot weglating van de Tabel van de Orde van Architecten ontvankelijk en gegrond heeft verklaard.

 

Gelet op het schrijven van dd. (…) 2019 van voornoemde architect, dat conform art. 793 e.v. van het Ger. Wb. als een verzoek tot uitlegging van deze beslissing beschouwd wordt.

 

Hoewel regelmatig opgeroepen is de Nationale Raad niet verschenen ter zitting van (…) 2019.

 

Krachtens artikel 17 van het Huishoudelijk Reglement van de Orde van Architecten heeft de weglating uitwerking vanaf de datum van de beslissing, tenzij de raad (van beroep) er anders over oordeelt.

 

Bij gebreke van enig verzoek dienaangaande, werd in de beslissing van (…) 2019 niets vermeld m.b.t. de datum van weglating.

 

Er bestaat geen enkel geldige reden om deze weglating pas te laten ingaan op de datum van deze beslissing, uitgesproken meer dan 8 maanden na het verzoek tot weglating.

 

Sinds (…) 2018 voltijds als projectmanager in loondienst getreden aan de (…), heeft architect (…) op (…) 2018 zijn weglating van de Tabel aangevraagd en op (…) 2018 (…) “verklaring op eer over weglating van de Tabel” ingediend.

 

De Provinciale Raad had dus nog ruimschoots de tijd om voor eind december 2018 het verzoek in te willigen. De raad van beroep beslist dan ook om de weglating te laten ingaan op 1 januari 2019.

 

OP DIE GRONDEN

DE RAAD VAN BEROEP

 

Gelet op de art. 17, 24 t/m 33 van de wet van 26 juni 1963, het K.B. van 31 augustus 1963, art. 793 Gerechtelijk Wetboek en art. 24 van de wet van 15 juni 1935.

 

Rechtsprekende met een twee derden meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden, bij verstek t.a.v de Nationale Raad en op tegenspraak voor het overige.

 

Ontvangt het verzoek tot uitlegging van de beslissing uitgesproken op (…) 2019 door deze Raad.

 

Zegt voor recht dat de weglating van architect (…) van de Tabel van de Orde van Architecten uitwerking heeft vanaf 01 januari 2019.

 

Aldus gewezen door (…) en na ondertekening door voormelde leden uitgesproken ter gewone en openbare zitting van de Raad van Beroep van de Orde van Architecten met het Nederlands als voertaal, zetelend te Gent, op (…) tweeduizend en negentien door (…)