Raad van Beroep - Schriftvervalsing

Jurisdictie: Raad van Beroep met Nederlands als voertaal zetelend te Gent

Datum: (…)

Onderwerp: schriftvervalsing

Beslissing: Rechtsprekende op tegenspraak

 

Beslissingsnummer: (…)

 

In de zaak van:

 

architect, wonende te (…)

 

en van:

 

DE NATIONALE RAAD VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN,

publiekrechtelijk rechtspersoon, met zetel te 1000 Brussel, Kartuizersstraat 19 bus 4, die in zijn akte hoger beroep woonstkeuze doet te 1000 Brussel, Havenlaan 86c bus 101,

 

Architect (…) werd door de Provinciale Raad (…) vervolgd voor de tenlastelggingen:

 

architect zijnde, ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten van de provincie (…), de beroepsregelen te hebben overtreden en de eer en de waardigheid van het beroep en van de Orde in het gedrang te hebben gebracht door de hieronder beschreven feiten en gedragingen, meer bepaald:

 

  1. niet gereageerd te hebben op de oproeping van (…) 2017 voor de Bureauvergadering van (…) 2017
  2. leugenachtige verklaringen t.a.v. de tuchtoverheid
  3. plegen van schriftvervalsing zonder medeweten van de bouwheer
  4. zich niet gedragen volgens de waardigheid van zijn beroep

 

Bij beslissing dd. (…) 2019 werden de tenlasteleggingen C en D bewezen verklaard en werd aan architect (…) een schorsing van (…) maanden opgelegd. Voor de tenlasteleggingen A en B werd (…) vrijgesproken.

 

* * *

 

 

 

 

 

 

De zaak werd behandeld door deze Raad van Beroep op de openbare terechtzitting van (…) 2019 waar gehoord werden: wnd. Voorzitter (…) in het verslag, architect (…) in (…) middelen van verdediging bijgestaan door meester (…), advocaat te (…) en de Nationale Raad in zijn middelen bij monde van meester (…), advocaat te (…).

 

* * *

Gelet op de beslissing gewezen op (…) 2019 door de Provinciale Raad (…), die architect (…) vrijspreekt voor de tenlasteleggingen A en B, en (…) uit hoofde van de bewezen verklaarde tenlasteleggingen C en D een schorsing van (…) maanden oplegt, beslissing betekend op (…) 2019 aan architect (…) en op (…) 2019 aan de Nationale Raad.

 

Gelet op de hogere beroepen ingesteld tegen deze beslissing op (…) 2019 door architect (…) en op (…) 2019 door de Nationale Raad.

 

Beide hogere beroepen, regelmatig naar vorm en termijn, zijn ontvankelijk.

 

Terecht heeft de Provinciale Raad architect (…) vrijgesproken voor de eerste tenlastelegging A, vermits in het dossier geen PV van een bureauvergadering van (…) 2017 noch een oproeping van (…) 2017 voor deze vergadering aan te treffen is.

 

Eveneens terecht heeft de Provinciale Raad architect (…) vrijgesproken voor de tweede tenlastelegging B, vermits in het dossier geen PV van een bureauvergadering van (…) 2017 aan te treffen is, zodat niet kan worden vastgesteld of er door (…) op deze vergadering leugenachtige verklaringen werden afgelegd.

 

Terecht vordert de Nationale Raad de vrijspraak van architect (…) voor de (overtollige) vierde tenlastelegging D (zich niet gedragen volgens de waardigheid van (…) beroep), vermits (…) door het Bureau slechts verwezen is voor de drie tenlasteleggingen A,B en C.

 

Eveneens terecht verzoekt de Nationale Raad de derde tenlastelegging C te heromschrijven in “plegen van valsheid in geschrifte of plegen van schriftvervalsing”, vermits het medeweten van de bouwheer irrelevant is voor het begaan van een deontologische inbreuk.

 

Daarentegen is de Raad van Beroep van oordeel dat de derde (heromschreven) tenlastelegging C alle feiten van valsheid in geschrifte omvat die door het Bureau werden onderzocht, herin inbegrepen niet alleen de feiten waarvoor architect (…) bij vonnis van de correctionele rechtbank (…), afdeling (…) van (…) 2017 veroordeeld werd, maar ook de (overigens eveneens nooit betwiste) feiten waarvoor (…) (weliswaar na de verwijzing) veroordeeld zal worden bij vonnis van de correctionele rechtbank (…), afdeling (…) van (…) 2018.

 

De feiten van de derde (heromschreven) tenlastelegging C, die het voorwerp hebben gemaakt van in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke veroordelingen, kunnen niet betwist worden en werden overigens door architect (…) nooit betwist.

 

Door het plegen van de bewezen verklaarde derde (heromschreven) tenlastelegging C heeft architect (…) op de meest schromelijke wijze de beroepsregels overtreden en de eer en de waardigheid van het beroep en van de Orde in het gedrang gebracht. Voor dergelijke ernstige tuchtinbreuken wordt gebruikelijk de tuchtstraf van de schrapping uitgesproken. Evenwel, rekening houdend met de omstandigheden waarin architect (…) deze feiten gepleegd heeft, met de regeling die (…) met de gedupeerden heeft getroffen en met (…) huidige psychische, familiale en financiële toestand zoals uiteengezet ter zitting van de Raad van Beroep, wordt ten uitzonderlijke titel (…) slechts de hierna bepaalde tuchtstraf opgelegd, in de hoop dat (…) voortaan alle deontologische verplichtingen nauwgezet zal nakomen.

 

 

OP DIE GRONDEN

 

DE RAAD VAN BEROEP

 

 

Gelet op de art. 20, 21, 24 t/m 33 van de wet van 26 juni1963, het K.B. van 31 augustus 1963 en art. 24 van de wet van 15 juni 1935.

 

Rechtsprekende op tegenspraak, met een twee derden meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden

 

Ontvangt de hogere beroepen.

 

Bevestigt de bestreden beslissing wat de vrijspraak van architect (…) voor de tenlasteleggingen A en B betreft.

 

Doet de bestreden beslissing voor het overige teniet, en opnieuw rechtdoend.

 

Spreekt architect (…) vrij voor de tenlastelegging D.

 

Verklaart de (heromschreven) tenlastelegging C bewezen en legt aan architect (…) de tuchtstraf op van een schorsing van (…).

 

Aldus gewezen door (…) en na ondertekening door voormelde leden uitgesproken ter gewone en openbare zitting van de Raad van Beroep van de Orde van Architecten met het Nederlands als voertaal, zetelend te Gent, op (…) tweeduizend en negentien door (…)