Raad van Beroep - Stagevergoeding buitenlandse stage

Jurisdictie: Raad van Beroep met Nederlands als voertaal zetelend te Gent

Datum: (…)

Onderwerp: stagevergoeding buitenlandse stage

Beslissing: Rechtsprekende op tegenspraak t.o.v. de Nationale Raad en bij verstek t.a.v. de architect

 

Beslissingsnummer: (…)

 

 

In de zaak van:

 

architect, met kantooradres te (…)

 

en van:

 

DE NATIONALE RAAD VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN,

publiekrechtelijk rechtspersoon, met zetel te 1000 Brussel, Kartuizersstraat 19 bus 4, die in zijn akte hoger beroep woonstkeuze doet te 1000 Brussel, Havenlaan 86c bus 101,

 

De zaak werd behandeld door deze raad van beroep op de openbare terechtzitting van (…) 2019 waar gehoord werden: wnd. Voorzitter (…) in het verslag en de Nationale Raad in zijn middelen bij monde van meester (…), advocaat te (…).

Architect (…) verscheen niet en werd niet vertegenwoordigd.

 

* * *

 

Gelet op de beslissing gewezen op (…) 2019 door de Provinciale Raad (…), waarbij beslist werd architect (…) niet in te schrijven op de lijst van stagiairs, beslissing betekend op (…) 2019 aan architect (…) en aan de Nationale Raad.

 

Gelet op de hogere beroepen ingesteld tegen deze beslissing op (…) 2019 door architect (…) en op (…) door de Nationale Raad.

 

Architect (…) is niet verschenen ter zitting van (…) 2019, doch heeft schriftelijk (…) verweermiddelen voorgedragen.

 

Gelet op de nietigheid van de betekening aan de Nationale Raad ingevolge de afwezigheid van de vermeldingen bepaald in artikel 25 lid 2 van de wet van 26-06-1963, zijn beide hogere beroepen, regelmatig naar vorm en termijn, ontvankelijk.

 

Op (…) 2018 heeft architect (…) (…) inschrijving op de lijst van stagiairs aangevraagd en heeft (…) op (…) 2018 een buitenlandse stage (in Denemarken) aangevangen. (…) verzoek tot inschrijving werd evenwel door de bestreden beslissing afgewezen om reden dat “de stagevergoeding die werd overeengekomen met de stagemeester veel te laag is”.

 

Architect (…) werpt op dat de overeengekomen Deense stagevergoeding, die geen betaling van sociale bijdragen vergt en bovendien elke middag een gratis lunch in een deftig restaurant omvat, hierdoor in feite nauwelijks lager ligt dan de voorziene Belgische stagevergoeding, en dat twee andere architecten, die eerder in gelijkaardige omstandigheden stage hebben gelopen bij dezelfde Deense stagemeester, wel ingeschreven werden op de lijst van stagiairs van (…).

 

Krachtens artikel 16 van het Stagereglement, juncto artikel 10 van de “Aanbeveling aangaande de stage” die naar artikel 12 van het Reglement van Beroepsplichten verwijst, dient de bevoegde Provinciale Raad weliswaar erover te waken dat de overeengekomen stagevergoeding de stagiair moet toelaten zijn (haar) beroep in eer en waardigheid uit te oefenen.

 

Echter, de verplichting om aan de stagiair een bezoldiging te betalen die hem (haar) moet toelaten zijn (haar) beroep in eer en waardigheid uit te oefenen berust, niet op de stagiair, maar op de stagemeester. Waar de Belgische ordinale overheden erover kunnen waken dat de binnenlandse stagemeesters dergelijke verplichting nakomen, hebben zij daarentegen geen bevoegdheid om de buitenlandse stagemeesters, die deze verplichting niet nakomen, enige sanctie op te leggen.

 

Het wordt niet betwist dat, voor het overige, de buitenlandse stage in Denemakren qua kwaliteit en inhoud op architecturaal vlak prima facie aan alle wettelijke en reglementaire vereisten beantwoordt. De enkele (betwiste) omstandigheid dat de stagevergoeding voor deze buitenlandse stage niet zou beantwoorden aan de vereisten gesteld door artikel 12 van het Reglement van Beroepsplichten, maakt dan ook geen geldige reden uit om (…) niet op de lijst van stagiairs op te nemen.

 

 

OP DIE GRONDEN

 

DE RAAD VAN BEROEP

 

 

Gelet op de art. 17,  24 t/m 33 van de wet van 26 juni 1963, het K.B. van 31 augustus 1963 en art. 24 van de wet van 15 juni 1935.

 

 

Rechtsprekend met een twee derden meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden, bij verstek t.a.v. architect (…) en op tegenspraak t.o.v. de Nationale Raad.

 

Ontvangt beide hogere beroepen.

 

Doet de bestreden beslissing teniet, en opnieuw rechtdoend.

 

Zegt voor recht dat architect (…) op de lijst van stagiairs dient opgenomen te worden.

 

Aldus gewezen door (…) en na ondertekening door voormelde leden uitgesproken ter gewone en openbare zitting van de Raad van Beroep van de Orde van Architecten met het Nederlands als voertaal, zetelend te Gent, op (…) tweeduizend en negentien door (…)