Aanbeveling van 26 juni 2020 aangaande de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar door architecten

Goedgekeurd door de Nationale Raad in zijn zitting van 26 juni 2020

Afdeling 1: De architect en het beroep van vastgoedmakelaar

Artikel 1. De architect-natuurlijke persoon die ingeschreven is op een van de tabellen van de Orde van architecten kan het beroep van vastgoedmakelaar uitoefenen. Hij kan optreden als vastgoedmakelaar-syndicus, vastgoedmakelaar-bemiddelaar en vastgoedmakelaar-rentmeester.

Artikel 2. De architect die het beroep van vastgoedmakelaar uitoefent, doet dit met bekwaamheid en in eer, waardigheid en oprechtheid.

Artikel 3§1. De architect die het beroep van vastgoedmakelaar uitoefent en die zowel ingeschreven is bij de Orde van architecten als het BIV, is voor de uitoefening van zijn beroep als vastgoedmakelaar uitsluitend onderworpen aan de tuchtrechtelijke bevoegdheid van het BIV.

§2. De architect die het beroep van vastgoedmakelaar uitoefent en die enkel ingeschreven is bij de Orde van architecten is uitsluitend onderworpen aan de tuchtrechtelijke bevoegdheid van de Orde van architecten.

§3.  De architect die het beroep van vastgoedmakelaar uitoefent en die door de Orde van Architecten wordt geschorst of geschrapt uit het register van architecten vastgoedmakelaars omwille van tekortkomingen aan zijn beroepsactiviteiten als vastgoedmakelaar, mag het beroep van vastgoedmakelaar niet uitoefenen op grond van een inschrijving bij het BIV tijdens de duur van de sanctie. De Uitvoerende Kamer van het BIV wordt ingelicht over de definitieve tuchtsancties die ten aanzien van architecten uitgesproken worden in het kader van hun activiteiten van vastgoedmakelaar. 

§4. De architect die het beroep van vastgoedmakelaar uitoefent en die door het BIV wordt geschorst of geschrapt omwille van tekortkomingen aan zijn beroepsactiviteiten als vastgoedmakelaar, mag het beroep van vastgoedmakelaar niet uitoefenen op grond van een inschrijving bij de Orde van architecten tijdens de duur van de sanctie. De bevoegde raad van de Orde wordt ingelicht over de definitieve tuchtsancties die ten aanzien van de bij hem ingeschreven uitgesproken worden in het kader van hun activiteiten van vastgoedmakelaar.

Artikel 4§1. De architect die het beroep van vastgoedmakelaar wenst uit te oefenen moet dit voorafgaandelijk en schriftelijk melden aan de bevoegde raad van de Orde. 

§2. De architect die enkel bij de Orde van architecten is ingeschreven en die het beroep van vastgoedmakelaar wenst uit te oefenen binnen een vennootschap moet de statuten voorafgaandelijk ter goedkeuring voorleggen aan de bevoegde raad van de Orde.

Artikel 5. De architect die het beroep van vastgoedmakelaar uitoefent is verplicht zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid en borgstelling in deze te verzekeren.

De verzekeringspolis dient te voldoen aan de minimumvoorwaarden betreffende de burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering en borgstelling hebbende tot voorwerp de artikelen 5 en 33 van de plichtenleer van het BIV.

Artikel 6. De architect die het beroep vastgoedmakelaar uitoefent dient te voldoen aan de verplichte permanente vorming zoals opgelegd door het BIV en dit losstaand van zijn permanente vorming als architect.

Artikel 7. De architect die het beroep van vastgoedmakelaar uitoefent mag geen opdracht aanvaarden, nastreven of voortzetten die zijn onafhankelijkheid in gevaar brengt. Hij moet elk belangenconflict vermijden. In voorkomend geval informeert hij de opdrachtgever over de morele, familiale of juridische band die hij met een eventuele medecontractant van de opdrachtgever heeft. Hij signaleert eveneens ondubbelzinnig aan een mogelijke klant in welke hoedanigheden hij kan optreden.

Afdeling 2: De architect die optreedt als vastgoedmakelaar-bemiddelaar

Artikel 8. De vastgoedmakelaar-bemiddelaar verleent bepalende bijstand voor rekening van derden met het oog op het tot stand komen van een overeenkomst van verkoop, aankoop, ruil, verhuring of overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.

Artikel 9. De architect die optreedt als vastgoedmakelaar-bemiddelaar moet een derdenrekening openen. Deze rekening is bestemd voor het ontvangen of overdragen van de gelden en waarden die hij in het kader van zijn opdracht dient te bewaren of te beheren. De interesten op deze derdenrekeningen komen behoudens andersluidende overeenkomst of gerechtelijke beslissing toe aan de uiteindelijke ontvanger van deze gelden.

De derdenrekening dient te voldoen aan de deontologische richtlijn betreffende de derdenrekening zoals beoogd door de plichtenleer van het BIV. 

Afdeling 3: De architect die optreedt als vastgoedmakelaar-syndicus

Artikel 10. De vastgoedmakelaar-syndicus handelt in het kader van het beheer en behoud van de gemene delen van de gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen in de zin van de artikelen 577-2 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 11. De architect die optreedt als vastgoedmakelaar-syndicus dient voor elke vereniging van mede-eigenaars, waarvan hij syndicus is, te beschikken over een afzonderlijke bankrekening waarvan hij de enige verantwoordelijke is.

Afdeling 4: De architect die optreedt als vastgoedmakelaar-rentmeester

Artikel 12. De vastgoedmakelaar-rentmeester houdt zich voor rekening van derden bezig met activiteiten inzake het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten, andere dan de activiteit als syndicus.

Artikel 13. De architect die optreedt als vastgoedmakelaar-rentmeester moet een derdenrekening openen. Deze rekening is bestemd voor het ontvangen of overdragen van de gelden en waarden die hij in het kader van zijn opdracht dient te bewaren of te beheren. De interesten op deze derdenrekeningen komen behoudens andersluidende overeenkomst of gerechtelijke beslissing toe aan de uiteindelijke ontvanger van deze gelden.

De derdenrekening dient te voldoen aan de deontologische richtlijn betreffende de derdenrekening zoals beoogd door de plichtenleer van het BIV.