Aanbeveling van 24 november 2017 betreffende het uitoefenen van het beroep van architect in het kader of in de vorm van een vennootschap

Goedgekeurd door de Nationale Raad in de zitting van 24 november 2017

De aanbeveling van 24 november 1997 betreffende de uitoefening van het beroep van architect in het kader van een vennootschap of associatie en de aanbeveling van 27 april 2007 betreffende de uitoefening van het beroep van architect door een rechtspersoon worden met ingang van 1 januari 2018 opgeheven. In de plaats treedt de aanbeveling van 24 november 2017 betreffende het uitoefenen van het beroep van architect in het kader of in de vorm van een vennootschap. De nieuwe aanbeveling bundelt en vernieuwt de aanbeveling van 1997 en 2007 in één aanbeveling. De bijlage bij de aanbeveling bevat de bepalingen die onder meer moeten worden opgenomen in de statuten.

INLEIDING

Het beroep van architect kan worden uitgeoefend ofwel individueel door een natuurlijke persoon, ofwel door een of meer natuurlijke personen in het kader van een vennootschap met of zonder rechtspersoonlijkheid, ofwel door een rechtspersoon.

Deze aanbeveling is van toepassing op het uitoefenen van het beroep zowel in het kader van een vennootschap met of zonder rechtspersoonlijkheid, als door een rechtspersoon.

Ze preciseert de deontologische voorwaarden van deze uitoefening, alsook de vermeldingen die de statuten moeten bevatten.

Deze aanbeveling geldt voor alle architecten die officieel zijn ingeschreven en die, in overeenstemming met artikel 5 van het reglement van beroepslichten van de Orde van Architecten, al dan niet tijdelijk, het beroep van architect uitoefenen in België, of dit wensen uit te oefenen in het kader van een (inter)professionele burgerlijke vennootschap.

I.          TERMINOLOGIE

1.1.     Voor de toepassing van deze aanbeveling wordt onder (inter)professionele burgerlijke vennootschap verstaan: elke vereniging of vennootschap met of zonder rechtspersoonlijkheid waarbinnen een of meerdere architecten hun professionele samenwerking organiseren.

1.2.     De (inter)professionele burgerlijke vennootschap kan een van de volgende vormen aannemen:

1.2.1.  Architect-rechtspersoon of Laruelle-vennootschap:

De vennootschap zoals bedoeld in artikel 2 § 2 van de wet van 20 februari 1939 die over rechtspersoonlijkheid beschikt en zelf als architect is ingeschreven en het beroep van architect mag uitoefenen.

1.2.2.  Gewone vennootschap:

1.2.2.1            Gewone vennootschap met rechtspersoonlijkheid: de vennootschap tussen architecten die officieel zijn ingeschreven en, in voorkomend geval, professionals die een of meer aanverwante, niet- onverenigbare disciplines uitoefenen, waarbinnen de architecten-vennoten onder eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap het beroep van architect uitoefenen.

1.2.2.2            Gewone vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid: de architectenvennootschap (in de zin van artikel 46 van het Wetboek van Vennootschappen) of de tijdelijke vennootschap (in de zin van artikel 47 van het Wetboek van Vennootschappen) tussen architecten die officieel zijn ingeschreven en, in voorkomend geval, professionals die een of meer aanverwante, niet-onverenigbare disciplines uitoefenen, waarbinnen de architecten-vennoten onder eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap het beroep van architect uitoefenen.

1.2.2.3            De gewone vennootschap is niet ingeschreven op een tableau en oefent niet zelf het beroep van architect uit.

1.3.     Statuten

Oprichtingsakte van een vennootschap of vereniging, ongeacht of ze rechtspersoonlijkheid heeft.

1.4.     Aanverwante, niet-onverenigbare discipline

Een beroepsmatig uitgeoefende activiteit of discipline in verband met het domein van de architectuur en welke de uitoefening van het beroep van architect kan bevorderen zonder dat de uitoefening ervan door een architect met een wet of reglement verboden is.

II.         OPRICHTING EN WIJZIGINGEN – BEVOEGDE RAAD

2.1.     OPRICHTING EN WIJZIGINGEN

2.1.1.  Naast de bij wet verplichte gegevens moeten de statuten ook alle informatie bevatten die is opgenomen in bijlage I van deze aanbeveling.

2.1.2.  Elk statutenontwerp, alsook de gecoördineerde tekst in geval van wijzigingen ervan, moet, voor het wordt aangenomen door de betrokken partijen, ter goedkeuring worden voorgelegd aan de provinciale Raad van de Orde.

2.2.     BEVOEGDE RAAD

2.2.1.  In overeenstemming met artikel 7 van de wet van 26 juni 1963 blijven de architecten-vennoten onderworpen aan de bevoegdheid van de provinciale Raad op het tableau waarop ze officieel zijn ingeschreven.

2.2.2.  Voor ondertekening van de statuten of het verlijden van de authentieke akte tot vaststelling ervan, wordt het ontwerp voorgelegd aan de provinciale Raad waarin de maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in toepassing van artikel 5 van het reglement van beroepslichten.

2.2.3 Wanneer de maatschappelijke zetel vermeld in de statuten gevestigd is in de Brusselse agglomeratie, kiezen de vennoten of de bevoegde Raad de provinciale Raad van Brabant gebruik makend van het Nederlands of de provinciale Raad van Brabant gebruik makend van het Frans is.

Het statutenontwerp moet worden gecommuniceerd in de taal van de gekozen Raad.

2.2.4. Het verplaatsen van de maatschappelijke zetel wordt onverwijld medegedeeld aan de Raad van de provincie waar de zetel gevestigd was, evenals aan de Raad waar de nieuwe zetel gevestigd wordt.

De oprichting van een of meer bijkomende vestigingen wordt gemeld aan de provinciale Raad in wiens rechtsgebied ze gevestigd wordt/worden, evenals aan de provinciale Raad van de maatschappelijke zetel van de vennootschap

2.3.     ONDERZOEK

2.3.1.  De bevoegde provinciale Raad onderzoekt of de statuten, en in voorkomend geval hun gecoördineerde tekst, in overeenstemming zijn met de wetten en voorschriften inzake de uitoefening van het beroep van architect, alsook met de regels van de deontologie, zonder zich uit te spreken of te oordelen over de opportuniteit of juridische regelmatigheid van de daarin gekozen bepalingen.

2.3.2.  De bevoegde provinciale Raad bevestigt onmiddellijk de ontvangst van de aanvraag aan de aanvrager en onderzoekt het toegezonden ontwerp binnen de drie maanden na ontvangst. Deze termijn is geschorst van 15 juli tot 15 augustus, evenals tijdens de periode die nodig is om eventuele aanvullende inlichtingen te bekomen.

III.        AARD EN RECHTSVORM

3.1.     Elke architect-rechtspersoon moet worden opgericht in de burgerlijke vennootschap met rechtspersoonlijkheid. Betreft het een Belgische vennootschap, moet ze een van de vennootschapsvormen met rechtspersoonlijkheid aannemen zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen, met uitzondering van een economisch samenwerkingsverband en landbouwvennootschap.

3.2.     Elke gewone vennootschap moet worden opgericht in de burgerlijke vennootschap met of zonder rechtspersoonlijkheid, al dan niet met handelsvorm.

IV.       BENAMING EN/OF LOGO – COMMUNICATIE MET DERDEN

4.1.     De naam van de vennootschap moet de term ‘architect’ bevatten.

4.2.     Alle documenten uitgaande van de vennootschap moeten de naam vermelden, steeds voorafgegaan of gevolgd, naargelang van het geval, door de termen ‘burgerlijke vennootschap’ of ‘burgerlijke vennootschap met handelsvorm.

4.3.     Benamingen of logo’s die de eer, de discretie of de waardigheid van het beroep of van de leden van de Orde in het gedrang kan brengen zijn verboden.

4.4.     De vennootschap heeft slechts één benaming en dat is die staat vermeld in de statuten. Afkortingen, vertalingen of andere transcripties van deze benaming zijn niet toegestaan. De vennootschapsvorm mag worden afgekort.

4.5.     Indien de benaming van een architectenvennootschap de naam bevat van natuurlijke personen, zijn enkel die namen toegelaten van architecten-vennoten of voormalige architecten-vennoten, onverminderd wat staat beschreven in punt 4.6.

4.6.     Indien de benaming of het logo de naam van een architect-natuurlijke persoon bevat, moeten de vennootschap en de vennoten erover waken dat de naam van de architect-natuurlijke persoon wordt verwijderd indien de architect-natuurlijke persoon wordt geschrapt met een tuchtbeslissing die in kracht van gewijsde is gegaan.

4.7.     Alle vennoten moeten in het kader van hun activiteiten binnen de vennootschap papier met hetzelfde briefhoofd gebruiken.

4.8.     Onverminderd de bepalingen van artikel 6 moeten de namen van alle architecten-vennoten worden vermeld op alle documenten uitgaande van de gewone vennootschap.

4.9.     Onverminderd de bepalingen van artikel 6 moet de naam van de architect-rechtspersoon worden vermeld op alle documenten uitgaande van de architect-rechtspersoon.

4.10.   Contracten afgesloten tussen een gewone vennootschap en haar klanten moeten altijd de identiteit van de officieel ingeschreven architect vermelden die is belast met de opdracht.

V.        DOEL

5.1.     Het maatschappelijk doel en de activiteiten van de architect-rechtspersoon moeten beperkt zijn tot het leveren van diensten met betrekking tot de uitoefening van het beroep van architect.

5.2.     Het maatschappelijk doel en de activiteiten van de gewone vennootschap bestaat uit het uitoefenen, door de vennoten, voor rekening van deze vennootschap, van het beroep van architect evenals alle met het architectenberoep aanverwante en niet-onverenigbare disciplines in overeenstemming met de bepalingen van artikel 2 § 2 2° van de wet van 20 februari 1939.

5.3.     Behoudens de bij wet of door de beroepsleer bepaalde beperkingen mag de vennootschap alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel.

VI.       KAPITAAL EN VENNOTEN

6.1.     AANTAL VENNOTEN

Het aantal vennoten is onbeperkt.

6.2.     VERTEGENWOORDIGING VAN HET KAPITAAL

Het kapitaal mag enkel worden vertegenwoordigd door aandelen op naam.

6.3.     VERDELING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

6.3.1.  Architect-rechtspersoon

6.3.1.1.           In de architect-rechtspersoon moet minstens 60 % van de aandelen alsook de stemrechten, rechtstreeks of onrechtstreeks, in het bezit zijn van natuurlijke personen die het beroep van architect mogen uitoefenen in overeenstemming met § 1 van artikel 2 van de wet van 20 februari 1939 en zijn ingeschreven op een van de tableaus van de Orde van Architecten. De andere aandelen mogen enkel in het bezit zijn van natuurlijke of rechtspersonen die een beroep uitoefenen dat niet onverenigbaar is en die zijn gemeld aan de Raad van de Orde van Architecten.

Onder ‘onrechtstreeks’ wordt verstaan dat de aandelen van de architect ook in handen mogen zijn van een andere rechtspersoon die in ingeschreven op een tableau en het beroep van architect mag uitoefenen.

6.3.1.2.           Indien de rechtspersoon bij het overlijden van een natuurlijke persoon die het beroep van architect mag uitoefenen, niet langer voldoet aan de voorwaarden die vereist zijn om het beroep van architect uit te oefenen, heeft zij zes maanden de tijd om opnieuw te voldoen aan deze voorwaarden.

Tijdens deze termijn kan de rechtspersoon het beroep van architect blijven uitoefenen.

Is de overblijvende vennoot geen architect, moet de vennootschap in elk geval, tot regularisatie, voor alle handelingen die onder het beroep van architect vallen, in overleg met de opdrachtgevers, een externe architect aanstellen die handelt in naam en voor rekening van de vennootschap of in zijn eigen naam en voor eigen rekening. Deze architect mag een natuurlijke of een rechtspersoon zijn, maar moet op het tableau ingeschreven zijn.

De regularisatie kan plaatsvinden door overdracht van aandelen aan een architect, die al dan niet vennoot is, zodat opnieuw wordt voldaan aan de verdelingsvoorwaarde van artikel 6.3.1.1.

Vindt er geen regularisatie plaats binnen de hiervoor genoemde termijn van zes maanden, mag de vennootschap tot regularisatie niet langer het beroep van architect uitoefenen.

Na de termijn van zes maanden en tot regularisatie moet de vennootschap, voor alle handelingen die onder het beroep van architect vallen, in overleg met de opdrachtgevers, een externe architect aanstellen die handelt in naam en voor rekening van de vennootschap of in zijn eigen naam en voor eigen rekening. Deze architect mag een natuurlijke of een rechtspersoon zijn, maar moet op het tableau ingeschreven zijn.

Blijkt regularisatie onmogelijk, moet de algemene vergadering onverwijld samenkomen om te beraadslagen en te beslissen over de ontbinding en vereffening van de vennootschap of de wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap zodat ze niet langer is te aanzien als architect- rechtspersoon in de zin van artikel 2 § 2 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van den titel en van het beroep van architect.

6.3.1.3.           Indien niet wordt voldaan aan de voorwaarde vermeld in punt 6.3.1. om een andere reden dan het overlijden van een natuurlijke persoon architect-vennoot, bijvoorbeeld bij schrapping of weglating van een architect-vennoot van het tableau van architecten of de ontbinding van een vennoot- rechtspersoon, dan mag de vennootschap het beroep van architect niet verder uitoefenen tot regularisatie.

De regularisatie kan plaatsvinden door overdracht van aandelen aan een architect, die al dan niet vennoot is, zodat opnieuw wordt voldaan aan de hiervoor vermelde voorwaarde.

Tot regularisatie moet de vennootschap voor alle handelingen die onder het beroep van architect vallen, in overleg met de opdrachtgevers, een externe architect aanstellen die handelt in naam en voor rekening van de vennootschap of in zijn eigen naam en voor eigen rekening. Deze architect mag een natuurlijke of een rechtspersoon zijn, maar moet op het tableau ingeschreven zijn.

Blijkt regularisatie onmogelijk, moet onverwijld een algemene vergadering samenkomen om te beraadslagen en te beslissen over de ontbinding en vereffening van de vennootschap of de wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap zodat ze niet langer is te aanzien als architect- rechtspersoon in de zin van artikel 2 § 2 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van den titel en van het beroep van architect.

6.3.1.4.           In geval van een versnippering van het eigendomsrecht van de aandelen of de onverdeeldheid van deze rechten, mag de uitoefening van het stemrecht van de aandelen van architecten enkel rechtstreeks of onrechtstreeks worden toegekend aan een natuurlijke persoon die het beroep van architect mag uitoefenen in overeenstemming met de wet van 20 februari 1939.

6.3.2.  Gewone vennootschappen

6.3.2.1.           Enkel personen die door uitoefening van hun beroep meewerken aan de realisatie van het maatschappelijk doel mogen vennoot zijn van een gewone vennootschap.

6.3.2.2.           Rechtspersonen mogen enkel vennoot zijn indien hun maatschappelijk doel gelijk is aan of in verband staat met, maar niet onverenigbaar is met dat van de vennootschap.

6.3.3.  Stagiaires

Stagiaires mogen geen vennootschap oprichten noch vennoot, zaakvoerder, bestuurder, lid van het directiecomité zijn, behalve in een vennootschap waarbinnen zij het beroep uitoefenen met hun stagemeester of met een architect die is ingeschreven op een van de tableaus van de Orde van Architecten.

6.4. ALGEMENE VERGADERING

6.4.1 Enkel de algemene vergadering mag beslissingen nemen over het bestuur van de vennootschap, en in het bijzonder over de benoeming en het ontslag, de duur van mandaten en de vergoedingen van mandatarissen.

6.4.2 De veronderstellingen beschreven in het Wetboek van Vennootschappen moet de zaakvoerder de algemene vergadering samenroepen telkens een architect-vennoot hierom verzoekt. Deze architect bepaalt de gewenste agendapunten van de algemene vergadering.

6.5.     TOELATING VAN NIEUWE VENNOTEN

6.5.1.  Nieuwe vennoten worden slechts toegelaten met de goedkeuring van minstens de helft van de officieel ingeschreven architecten-vennoten die bovendien over een meerderheid beschikken van het totaal aantal aandelen of maatschappelijke rechten die de officieel ingeschreven architecten-vennoten bezitten.

6.5.2.  Elk voorstel tot toelating van nieuwe vennoten moet eerst ter goedkeuring worden voorgelegd aan de bevoegde (provinciale) Raad (Raden).

6.6. OVERDRACHT VAN AANDELEN

Elk voorstel tot overdracht van aandelen moet eerst ter goedkeuring worden voorgelegd aan de bevoegde (provinciale) Raad (Raden).

VII.      DAGELIJKS BESTUUR

7.1.     ARCHITECTENVENNOOTSCHAP

7.1.1.  Alle zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité en meer bepaald de onafhankelijke mandatarissen die tussenkomen in naam en voor rekening van de rechtspersoon, zijn natuurlijke personen die het beroep van architect mogen uitoefenen in overeenstemming van § 1 van artikel 2 van de wet van 20 februari 1939 en zijn ingeschreven op een van de tableaus van de Orde van Architecten.

7.1.2.  Indien de vennootschap na het overlijden van een zaakvoerder of bestuurder niet meer rechtsgeldig kan worden vertegenwoordigd, heeft de vennootschap zes maanden de tijd om dit in orde te brengen. Regularisatie gebeurt door het benoemen van een nieuwe zaakvoerder of bestuurder.

Tijdens deze periode mag de vennootschap het beroep van architect blijven uitoefenen op voorwaarde dat alle handelingen die onder het beroep van architect vallen, worden uitgevoerd door personen die het recht hebben om het beroep van architect uit te oefenen en officieel zijn ingeschreven op een van de tableaus van de Orde van Architecten.

Vindt er geen regularisatie plaats binnen de hiervoor genoemde termijn van zes maanden, mag de vennootschap tot regularisatie niet langer het beroep van architect uitoefenen.

Na de termijn van zes maanden en tot regularisatie moet de vennootschap, voor alle handelingen die onder het beroep van architect vallen, in overleg met de opdrachtgevers, een externe architect aanstellen die handelt in naam en voor rekening van de vennootschap of in zijn eigen naam en voor eigen rekening. Deze architect mag een natuurlijke of een rechtspersoon zijn, maar moet op een tableau ingeschreven zijn.

Blijkt regularisatie onmogelijk, moet de algemene vergadering onverwijld samenkomen om te beraadslagen en te beslissen over de ontbinding en vereffening van de vennootschap of de wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap zodat ze niet langer is te aanzien als architect- rechtspersoon in de zin van artikel 2 § 2 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van den titel en van het beroep van architect.

7.1.3.  Indien de vennootschap niet meer geldig kan worden vertegenwoordigd om een andere reden dan het overlijden van een zaakvoerder of bestuurder, mag ze tot regularisatie het beroep van architect niet meer uitoefenen. Regularisatie gebeurt door het benoemen van een nieuwe zaakvoerder of bestuurder.

7.1.4. Tot regularisatie moet de vennootschap voor alle handelingen die onder het beroep van architect vallen, in overleg met de opdrachtgevers, een externe architect aanstellen die handelt in naam en voor rekening van de vennootschap of in zijn eigen naam en voor eigen rekening. Deze architect mag een natuurlijke of een rechtspersoon zijn, maar moet op een tableau ingeschreven zijn.

Blijkt regularisatie onmogelijk, moet de algemene vergadering onverwijld samenkomen om te beraadslagen en te beslissen over de ontbinding en vereffening van de vennootschap of de wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap zodat ze niet langer is te aanzien als architect- rechtspersoon in de zin van artikel 2 § 2 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van den titel en van het beroep van architect.

7.2.     GEWONE VENNOOTSCHAPPEN

7.2.1.  Enkel vennoten mogen lid zijn van het bestuursorgaan van de gewone vennootschap.

7.2.2.  De meerderheid van de leden moeten officieel ingeschreven architecten zijn. Wanneer één persoon belast is met het dagelijks bestuur, moet deze een officieel ingeschreven architect zijn.

7.2.3.  Wanneer het mandaat wordt verzekerd door een rechtspersoon, wordt een permanente vertegenwoordiger belast met deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

7.3.     HANDELINGEN MET BETREKKING TOT HET BEROEP VAN ARCHITECT

7.3.1.  Enkel officieel ingeschreven architecten mogen beslissingen nemen en handelingen stellen in het kader van de uitoefening van het beroep van architect.

7.3.2.  Bij ondertekening van elk document uitgaande van de vennootschap, moeten de naam en functie van de ondertekenaar worden vermeld.

VIII.     ONTBINDING - VEREFFENING

8.1.     Bij ontbinding worden door de vereffenaars, met inachtneming van de regels van de deontologie, de nodige schikkingen getroffen ter vrijwaring van de belangen van de cliënten, onder meer wat betreft de voortzetting van contracten, lopende architectuuropdrachten en de tienjarige aansprakelijkheid.

8.2.     Bij ontbinding van de vennootschap zal voor de lopende opdrachten een of meerdere perso(o)n(en) worden aangesteld die het beroep van architect mag (mogen) uitoefenen en ingeschreven is (zijn) op een van de tableaus van de Orde van Architecten teneinde voor rekening van de vennootschap in vereffening deze opdrachten verder uit te voeren

8.3.     Elke ontbindingsvoorstel zal onverwijld worden meegedeeld aan de bevoegde (provinciale) Raad (Raden) met vermelding van de regeling inzake de lopende opdrachten en de tienjarige aansprakelijkheid

8.4.     De vereffening mag enkel worden voltooid indien er geen lopende opdrachten meer zijn of indien alle contracten met betrekking tot lopende opdrachten werden overgedragen op externe architecten.

IX.       INWERKINGTREDING – OVERGANGS- EN INTREKKINGSBEPALINGEN ABROGATOIRES

9.1.     Deze aanbeveling treedt in werking op 1 januari 2018.

9.2.     Vanaf deze datum wordt de Aanbeveling over de uitoefening van het beroep van architect in het kader van een vennootschap of een vereniging, goedgekeurd door de Nationale Raad van de Orde van Architecten ter zitting van 28 november 1997, alsook de Aanbeveling van 27 april 2007 over de uitoefening van het beroep van architect door een rechtspersoon, goedgekeurd door de Nationale Raad van de Orde van Architecten ter zitting van 27 april 2007, ingetrokken.

 

BIJLAGE I BIJ DE AANBEVELING VAN 24 NOVEMBER 2017 BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET BEROEP VAN ARCHITECT IN HET KADER OF IN DE VORM VAN EEN VENNOOTSCHAP

Naast de door het Wetboek van Vennootschappen opgelegde gegevens moeten de statuten ook alle onderstaande informatie bevatten.

1.            Vorm

Architectenvennootschappen en gewone vennootschappen moeten burgerlijke vennootschappen zijn, al dan niet met handelsvorm.

2.            Doel

2.1.        Het maatschappelijk doel en de activiteiten van de architectenvennootschap moeten beperkt zijn tot het leveren van diensten met betrekking tot de uitoefening van het beroep van architect.

2.2.        Het maatschappelijk doel en de activiteiten van de gewone vennootschap bestaat uit het uitoefenen, door de vennoten, voor rekening van deze vennootschap, van het beroep van architect evenals alle met het architectenberoep aanverwante en niet-onverenigbare disciplines in overeenstemming met de bepalingen van artikel 2 § 2 2° van de wet van 20 februari 1939.

3.            Respect voor beroepsleer

3.1.        De statuten moeten uitdrukkelijk garanderen dat de wettelijke en deontologische voorschriften met betrekking tot de uitoefening van het beroep van architect worden nageleefd, zowel door de (inter)professionele burgerlijke vennootschap als door alle architecten die hierbij zijn aangesloten.

3.2.        De statuten mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de deontologie van het beroep van architect en ze moeten uitdrukkelijk stellen dat ze, bij twijfel, zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming hiermee.

4.            Aandelen en overdracht van aandelen

4.1.        Aandelen moeten altijd op naam zijn. De statuten bepalen het aantal aandelen van elke vennoot.

4.2.        De statuten bevatten een bepaling die elk van de vennoten ertoe verplicht om het register van vennoten of een uittreksel hiervan, op eenvoudig verzoek van elke raad van de Orde, ter controle voor te leggen.

4.3.        De statuten moeten het reglement bevatten met betrekking tot de overdracht van aandelen, zowel tussen levenden als bij overlijden of bij de ontbinding van een vennoot-rechtspersoon.

Op dezelfde manier moeten de statuten vermelden wie, bij onverdeeldheid of versnippering van eigendom, het stemrecht mag uitoefenen.

In afwachting van de implementatie van deze officiële bepaling wordt de uitoefening van stemrechten van aandelen die worden overgedragen, geschorst.

5.            Dagelijks bestuur

De statuten moeten uitdrukkelijk stellen dat de handelingen met betrekking tot het beroep van architect in België altijd voorbehouden zijn aan personen die het beroep van architect mogen uitoefenen.

6.            Belangen van derden

6.1.        De statuten van de gewone vennootschap moeten voor elke architect-vennoot die is ingeschreven en het beroep van architect mag uitoefenen de verplichting bevatten om zijn burgerlijke en professionele aansprakelijkheid, inclusief de tienjarige aansprakelijkheid, te laten verzekeren.

6.2.        De statuten van de architectenvennootschap bevatten de verplichting om de burgerlijke en professionele aansprakelijkheid, inclusief de tienjarige aansprakelijkheid, te laten verzekeren.

6.3.        De statuten vermelden de maatregelen die worden getroffen om een architect-vennoot in het kader van lopende opdrachten te vervangen in geval van ontslag, uitsluiting, overlijden, afwezigheid, ongeschiktheid of onbeschikbaarheid van een architect-vennoot en meer bepaald na een tuchtsanctie, zoals schorsing of schrapping van een lijst of tableau.

6.4.        De statuten leggen de te volgen procedure vast voor de overdracht van lopende contracten in geval van ontbinding van de rechtspersoon.