Aanbeveling van 27 mei 2022 inzake insolventie

Goedgekeurd door de Nationale Raad in zijn zitting van 27 mei 2022

Hoofdstuk I. Regels toepasselijk op de insolventiefunctionaris

Art. 1 De insolventiefunctionaris moet waarborgen bieden van bekwaamheid, ervaring, onafhankelijkheid en onpartijdigheid.

Art. 2 §1 De architect weigert een opdracht van insolventiefunctionaris waarbij zijn onafhankelijkheid, onpartijdigheid of objectiviteit in vraag zou kunnen worden gesteld.

§2 Indien de insolventiefunctionaris aangesteld bij faillissement of één van zijn vennoten of medewerkers tot achttien maanden vóór het vonnis van faillietverklaring prestaties hebben verricht voor de gefailleerde of de bestuurders en zaakvoerders van de gefailleerde rechtspersoon, of voor een schuldeiser, meldt hij dit aan de ondernemingsrechtbank.

§3 In geval van tegenstrijdigheid van belangen tijdens zijn mandaat moet de insolventiefunctionaris dit onmiddellijk melden aan de rechtbank en vragen om te worden vervangen.

Art. 3 De architect die wordt aangesteld als insolventiefunctionaris verwittigt onmiddellijk het bevoegde orgaan van de Orde van architecten van deze aanstelling en bezorgt hem een kopie van de beslissing waarin hij is aangesteld.

Hij informeert de Orde eveneens over het einde van zijn mandaat, wat de oorzaak ook is.

Art. 4 De insolventiefunctionaris blijft onderworpen aan alle geldende deontologische verplichtingen van de Orde van Architecten.

Art. 5 De insolventiefunctionaris moet een verzekering met passende dekking afsluiten voor de burgerlijke aansprakelijkheid die met de uitoefening van zijn mandaat gepaard gaat.

Art. 6 De insolventiefunctionaris is gebonden door het beroepsgeheim. Hij mag geen informatie vrijgeven die hij bij de uitoefening van zijn opdracht heeft verkregen tenzij aan de gerechtelijke of tuchtautoriteiten.

Art. 7 De insolventiefunctionaris mag de architect die het voorwerp uitmaakt van een insolventieprocedure nooit rechtstreeks of onrechtstreeks opvolgen in het kader van een of meer aan deze laatste toevertrouwde projecten.

Art. 8 Een insolventiefunctionaris mag geen enkel voordeel halen uit zijn mandaat, andere dan zijn erelonen en de vergoeding van zijn kosten.

Hoofdstuk II. Regels toepasselijk op de architect die het voorwerp uitmaakt van een insolventierechtelijke maatregel

Art. 9 De architect betrokken bij een insolventieprocedure informeert onmiddellijk het bevoegde orgaan van de Orde van architecten en bezorgt hem tegelijkertijd een kopie van de gerechtelijke beslissing waarmee de procedure werd geopend. Hij bezorgt hem vervolgens en tot de sluiting van de procedure alle gerechtelijke beslissingen die daarop betrekking hebben.

Art. 10 Indien een architect, na failliet te zijn verklaard, voornemens is een nieuwe activiteit als architect uit te oefenen, moet hij de bevoegde raad van de Orde daarvan op de hoogte brengen.

 

Wilt u meer weten over het begrip insolventie en de insolventieprocedure?

=> Ga naar de uitgebreide toelichting bij elk artikel (pdf)

=> Of lees de pdf Architect en insolventie - Veelgestelde vragen