Aanbeveling van 25 september 1987 voor architecten die opdrachten aanvaarden van promotors

Goedgekeurd door de Nationale Raad in de zitting van 25 september 1987.

Dit is een “aanbeveling” zoals voorzien in fine van art. 3, 2e lid van het Reglement van Beroepsplichten, goedgekeurd bij K.B. van 18 april 1985 (BS van 8 mei 1985).

1. Toepassingsgebied

Deze aanbeveling is bestemd voor alle architecten telkens zij een opdracht aanvaarden van een promotor.

2. Terminologie

Met de term promotor wordt in deze aanbeveling bedoeld: al wie bouwt of Iaat bouwen om het gebouw te verkopen of om het genot ervan af te staan voor een termijn van ten minste negen jaar.

3. Voorschrift

De architect die een opdracht aanvaardt van een promotor moet steeds rechtstreeks bij de Raad van de Orde waarbij hij is ingeschreven, aangifte doen van het feit dat hij vanwege een promotor een opdracht heeft aanvaard. Deze aangifte gebeurt gelijktijdig en samen met iedere aanvraag van een visum van de Orde. In het geval dat een visum van de Orde niet van toepassing is, geschiedt deze aangifte ten laatste op het tijdstip van het indienen van de bouwaanvraag.

4. Vorm

De onder punt 3 bedoelde aangifte gebeurt door inzending of overlegging van een behoorlijk ingevuld en ondertekend type-document, waarvan het model door de Nationale Raad wordt vastgelegd. Deze Aanbeveling treedt in werking op 1 maart 1988.

Aangifte met betrekking tot het aanvaarden van een opdracht vanwege een bouwpromotor:
Via het digitale architectenvisum.