Bevoegdheden

Inschrijving en machtiging

Elke raad van de Orde houdt een tabel en een lijst van stagiairs bij, waarop de leden van de Orde worden ingeschreven die de hoofdzetel van hun activiteit in zijn gebied gevestigd hebben.

Vaststelling van de erelonen

De raad van de Orde kan op gezamenlijk verzoek van partijen het bedrag van de erelonen vaststellen.
Hij geeft zijn advies over de wijze van vaststelling en over het bedrag van de erelonen:

  • op verzoek van de Hoven en rechtbanken;
  • ambtshalve, bij ernstige tekortkoming aan de beroepsplicht;
  • in geval van betwisting tussen personen die aan de rechtsmacht van de Orde zijn onderworpen.

Bescherming van het beroep

De raad van de Orde zorgt voor de naleving van de voorschriften van de plichtenleer. Hij houdt toezicht op de eer, de discretie en de waardigheid van de leden van de Orde in de uitoefening en naar aanleiding van de uitoefening van het beroep. Hij klaagt bij de rechterlijke overheid elke inbreuk aan op de wetten en reglementen tot bescherming van de titel en van het beroep van architect.

In tuchtzaken

De raad van de Orde doet uitspraak in tuchtzaken ten opzichte van al de leden die op de tabel van de Orde of op de lijst van de stagiairs zijn ingeschreven (…), en ten opzichte van de vreemdelingen die toegelaten worden het beroep van architect bij gelegenheid in België uit te oefenen of ten opzichte van de dienstverleners. De tuchtstraffen voorzien door de wetgever zijn de waarschuwing, de afkeuring en de berisping, de schorsing en de schrapping. De drie eerste tuchtstraffen brengen geen verbod met zich om het beroep van architect uit te oefenen en worden na het verstrijken van een termijn van vijf jaar vanaf het ondergaan van de laatste sanctie uitgewist op voorwaarde dat de betrokkene in die tussentijd geen schorsing of andere sanctie heeft opgelopen. De tuchtstraf van schorsing bestaat in het verbod het beroep van architect gedurende een vastgestelde termijn in België uit te oefenen. Deze termijn mag niet langer dan twee jaar duren. De betrokkene die een of meer schorsingen heeft opgelopen mag bij de raad van beroep een aanvraag tot eerherstel indienen. Belangrijk is wel dat onder meer een termijn van vijf jaar doorlopen moet worden vanaf de laatste sanctie en dat de betrokkene niet eerder eerherstel heeft verkregen. De tuchtstraf van schrapping houdt het definitieve verbod in om het beroep van architect uit te oefenen in België. Een aanvraag tot eerherstel is na schrapping niet mogelijk.