Werking

De Vlaamse Raad is de samenwerking van de vijf Nederlandstalige provinciale raden van de Orde van Architecten. Hierin zetelen de vijf Nederlandstalige provinciale raden van de Orde van Architecten.

Het doel van de Vlaamse Raad is een efficiënte werking, een overkoepelend en eenvormig beleid, en een verdere professionalisering van de dienstverlening. Op dit niveau worden de resultaten van de verschillende colleges van deskundigen (zie hieronder) en werkgroepen gecommuniceerd en bekrachtigd.

Gezien de materie waarmee architecten elke dag te maken hebben steeds complexer en omvangrijker wordt – denk maar aan de digitalisering, de continu evoluerende regelgeving, de internationalisering – werd gekozen voor een centralisatie van de diensten waarbij de diverse expertises van personeel én mandatarissen zo efficiënt mogelijk worden gebundeld door het installeren van Colleges van Deskundigen die elk worden bijgestaan door een team van administratieve medewerkers.

De centralisatie van de administratieve diensten zorgt voor een snellere en betere informatiedoorstroming en verhoogt de kwaliteit van de dienstverlening. Voor alle duidelijkheid: uw dossier komt nog steeds terecht bij de bevoegde provinciale raad, maar dan wel via een eenvormige procedure.

Provinciale raden

In elke provincie is er een raad van de Orde met rechtsmacht over de leden van de Orde, die in deze provincie de hoofdzetel van hun activiteit gevestigd hebben.

Elke provinciale raad van de Orde is samengesteld uit zeven effectieve leden en zeven plaatsvervangende leden, verkozen door de op de tabel ingeschreven personen. De effectieve en plaatsvervangende leden van de raad van de Orde worden voor een termijn van zes jaar gekozen. De raad wordt om de drie jaar voor de helft vernieuwd. Elke raad wordt bijgestaan door een rechtskundig bijzitter en een plaatsvervangend rechtskundig bijzitter die door de Koning worden benoemd. De rechtskundige bijzitter heeft een raadgevende stem. De raad van de Orde kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris, die samen met de rechtskundig bijzitter het bureau vormen.

Bij de verkiezing van de leden van het bureau, kiest de raad twee leden die zullen zetelen in de nationale raad, waarvan één als effectief lid en het andere als plaatsvervangend lid.

Colleges van deskundigen

De colleges van deskundigen formuleren adviezen aan de provinciale raden inzake complexe dossiers en ondersteunen de Vlaamse Raad in zijn taak als adviesorgaan op wetgevend en reglementair vlak. Binnen elk college zijn de vijf provinciale raden vertegenwoordigd.

Elk college wordt ondersteund door een gelijknamig team. Een team bestaat uit personeelsleden van de provinciale raden en de Vlaamse Raad. De teams bestaan uit 3 tot 6 personeelsleden, afhankelijk van het expertisedomein waarrond ze werken. De teams werken zowel vanuit de zetel van de Vlaamse Raad in Brussel, als vanuit de provinciale raden.

Het college van deskundigen DEONTOLOGIE adviseert in complexe dossiers inzake deontologie. Dit college formuleert ook voorstellen om de bestaande regelgeving te verbeteren en de procedures bij onderzoek en deontologie in de verschillende provincies éénvormig te maken.

Het college van deskundigen BEROEPSUITOEFENING adviseert in complexe dossiers in verband met de toegang tot het beroep om te komen tot uniforme oplossingen. Het college van deskundigen beroepsuitoefening verleent eveneens advies met betrekking tot de bestaande regelgeving die een raakvlak heeft met de uitoefening van het beroep van architect.

Het college van deskundigen STAGE verleent advies over complexe stagedossiers en verleent advies omtrent de rechten en plichten van stagiairs en stagemeesters, het sociaal statuut van stagiairs, praktische problemen waarmee de verschillende raden worden geconfronteerd,...

Het college van deskundigen TAXATIE ondersteunt indien nodig de provinciale raden bij de behandeling van ereloongeschillen.

Het college van deskundigen OPVOLGING verleent advies over complexe opvolgingsdossiers en adviseert over de toe te passen procedures voor het bekomen van een gelijkvormige behandeling van alle opvolgingsdossiers. Het college van deskundigen opvolging formuleert ook voorstellen om de bestaande regelgeving met betrekking tot opvolging te verbeteren.

De commissie Marketing en Communicatie is samengesteld uit architecten én personeelsleden en werkt rond drie pijlers: sensibilisering, informatie en communicatie. Alle vormen en initiatieven van communicatie, marketing en public relations, zowel extern als intern, worden in deze commissie ontwikkeld, besproken en uitgewerkt.