Orde adviseert architecten om te blijven opteren voor volledige opdracht

KAN DE CONTROLEOPDRACHT VAN DE ARCHITECT BEPERKT WORDEN TOT DE RUWBOUW-WINDDICHTFASE?

Ja, zo oordeelt het Hof van Cassatie. De uitspraak kwam er naar aanleiding van een tuchtprocedure en de daaropvolgende beslissing van de Raad van Beroep die vervolgens door de Orde van architecten werd aangevochten bij het Hof van Cassatie.

Brussel 26 juni 2016 - In een arrest van 19 mei 2016 nam het Hof van Cassatie principieel stelling in inzake de mogelijkheid om de opdracht van een architect te beperken tot ruwbouw-winddicht: “Na de uitvoering van de ruwbouwwerken, is de architect aldus niet gehouden verdere tussenkomsten te verlenen voor de afwerkingswerken, die op zich wettelijk zijn vrijgesteld van de medewerking van een architect of waarvoor op zich geen stedenbouwkundige vergunning is vereist.”

“We kunnen niet anders dan ons neer te leggen bij de uitspraak van het Hof van Cassatie, maar we raden architecten toch ten stelligste aan om zoveel mogelijk te opteren voor de toekenning van de volledige opdracht”, zegt Marnik Dehaen, voorzitter van de Orde van Architecten - Vlaamse Raad. De Orde van Architecten blijft bij haar standpunt dat de taak van de architect niet beperkt zou mogen worden tot de fase ruwbouw-winddicht. “Bij het indienen van de bouwaanvraag voor zijn project heeft de bouwheer altijd een functie of bestemming voor ogen. Niemand gaat een bouwaanvraag indienen voor een project dat enkel ruwbouw-winddicht moet zijn. Een andere cruciale factor is de steeds toenemende complexiteit van het bouwen. En dan hebben we ook onze beroepsfierheid die ons opdraagt de bouwheer te begeleiden doorheen het hele volledige bouwproces.”

Onduidelijkheid in aansprakelijkheid

In zijn arrest bevestigt het Hof dat de architect zijn controleopdracht kan beperken tot de ruwbouw-winddichtfase, tenzij de afwerkingswerken de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen of de stabiliteit van het gebouw wijzigen. In de praktijk blijft de vraag echter hoe de ruwbouw-winddichtfase concreet moet worden geïnterpreteerd. Het Hof geeft enkel aan dat de architect zijn controleopdracht niet mag beperken tot de ruwbouw-winddichtfase, wanneer tijdens de afwerking nog werken moeten worden uitgevoerd, die de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen of de stabiliteit van het gebouw wijzigen. Het is aan de architect om dit te controleren.

“Dit kan leiden tot onduidelijkheid qua aansprakelijkheid en brengt de architect in een zwakkere positie. Want ook al is de opdracht beperkt tot ruwbouw-winddicht, toch kan de architect alsnog verantwoordelijk worden gesteld in de afwerkingsfase. Maar hoe garandeer je dat er geen werken zullen volgen die de stabiliteit in het gedrang brengen? Hoe ga je als architect om met bouwplaatsen waar je geen toegang of bevoegdheid meer over hebt? Niet alleen stabiliteits-technische zaken maken of kraken het succes van een bouwproject, ook het EPB-gegeven wint steeds maar aan belang. Wat met de veiligheidscoördinatie, eens het gebouw ruwbouw-winddicht is verklaard? Ook zaken als de brandweerwetgeving, luchtdichtheid, hygiëne en toegankelijkheid reiken veel dan de fase ruwbouw-winddicht. En dan zwijgen we nog over de impact van de sectorale regelgeving. We vragen ons ook af of overheden en sociale bouwmaatschappijen geneigd zijn een architect aan te stellen voor een deelopdracht. Heel wat factoren dus om mee rekening te houden.”

Blijven opteren voor volledige opdracht

De uitspraak betekent voor architecten dat ze vanaf vandaag contracten kunnen afsluiten enkel voor het gedeelte ruwbouw-winddicht. Toch wil de Orde van Architecten hen ten stelligste aanbevelen om zoveel mogelijk te blijven kiezen en ijveren voor de toekenning van een volledige opdracht. In het geval van de toekenning van een opdracht tot de ruwbouw-winddichtfase, kunnen we niet anders dan architecten aanraden hun overeenkomst met de bouwheer zo gedetailleerd mogelijk op te stellen om discussies achteraf te vermijden.

Gezien het belang en gewicht van dit arrest zal de Orde van Architecten - Vlaamse Raad zich spoedig en uitvoerig beraden over dit onderwerp. In het kader van het algemeen beroepsbelang willen we dit thema ook op de politieke agenda zetten.